دانلود پایان نامه
حباب مياني داراي دريچه مشخص و حباب انتهايي مري شامل سه غده که با روده همپوشاني دارند و ترشحات خودشان را در سه نقطه از سيستم گوارشي ترشح مي کنند. محل ريزش غده پشتي در زير استايلت واقع شده و فاصله آن تا قاعده استايلت در بين گونه ها متغير مي باشد. محل ريزش دو غده ديگر در حباب مياني مي باشد. منفذ دفعي ترشحي در جلوي حباب مياني و کمي پايين تر از گره‌هاي استايلت واقع شده است. ماده ها دو تخمدانه و متشکل از دو لوله توليد مثلي بلند و به هم پيچيده و به طرف جلوي بدن که بخش عمده بدن را اشغال مي کند و بخشهاي مختلف تخمدان به خوبي مشخص مي باشند. شش غده تک سلولي بزرگ مخرجي در بخش عقبي بدن به روده چسبيده و ماده اي ژلاتيني محافظ تخم گذاشته مي‌شوند.
طول بدن نرهاي کرمي شکل بين 2-7/0 ميلي متر متغير مي باشد. سر در نرها کوتاه، همطراز با بدن و از دو بخش کلاهک سر و ناحيه سر تشکيل شده است. کلاهک سر شامل يک ديسک لبي است که توسط لبهاي جانبي و مياني احاطه شده است. اگر چه طول استايلت در بيشتر گونه ها بين 24-18 ميکرومتر طول دارد ولي در بين گونه هاي مختلف بين 30-13 ميکرومتر متغير مي باشد. يکي از فاکتورهاي دخيل در شناسايي گونه ها فاصله محل ريزش غده پشتي مري تا قاعده استايلت است و اين فاصله بين دو تا 13 ميکرومتر متغير مي باشد. در نرهاي طبيعي يک بيضه وجود دارد ولي در ماده هايي که به طور غير طبيعي به نر تبديل شده اند
(Sex-revered males) ممکن است داراي دو بيضه باشند. اندازه اسپيکول بين 40-19 ميکرومتر متغير و نرها فاقد بورسا مي باشند. دم در نرها کوتاه و گرد مي باشد.
لارو سن دو کرمي شکل و مهاجر، سر در راستاي بدن و شبکه کوتيکولي سر و استايلت ظريف مي باشد. در پايان سن دوم لاروي، اين لاروها ساکن و متورم و داراي دم ميخي شکل مي باشند. لاروهاي سن سوم و چهارم در داخل پوست سن دوم، مراحل زندگي خود را طي کرده و فاقد استايلت مي باشند. (Eisenback & Triantaphyllou , 1991.Maggenti & Fortuner , 1988)
گونهها و نژادها:
به علت مشکل بودن شناسایی گونهها، تاکسونومی Meloidogyne چندان مشخص نمیباشد زیرا معيارهای که برای تفکیک و جدایی بین فرمهای مرفولوژیک مورد استفاده قرار گرفته یک تعریف علمی و عینی از گونه در این جنس بدست نداده است. مطالعات اخیر ثابت کرده است که اغلب گونه های این جنس به طریق پارتنوژنزیز ( Parthenogenesis ) تکثیر پیدا میکنند یعنی مفهوم گونـه بیــولوژیکی در مورد اینها نمیتواند مصداق داشته باشد (Taylor, A.L. and Sasser, J.N. 1978).
4-7-1- نماتد ) Chitwood, 1949 M. incognita (Kofoid & White1919
شکل(4-2)
این گونه نسبت به ساير گونهها بيشترين حضور را در اکثر مناطق جهان دارد و پراکندگي جغرافيايي آن بين مدارات 40 درجه شمالي تا 33 درجه جنوبي است، داراي دامنه ميزباني وسيع بوده و متوسط حرارت اپتيمم در سال براي اين گونه 30-18 سانتيگراد و مناسبترين درجه حرارت ماهانه 27 سانتيگراد ميباشد. معمولا همراه گونه M. javanica يافت ميشود و در نواحي که دماي سردترين ماه سال کمتر از 3 درجه سانتيگراد است يافت نميشود، بدين جهت اين گونه مخصوص مناطق گرم و نيمهگرم ميباشد و در مناطقي که داراي بارندگي ساليانه 500 ميليمتر است، حدود يك سوم گونــه هاي اين جنس را تشکيل ميدهد.
مشخصات ماده :
پارازيت داخلي، فرم بدن مشخصاً به شکل گلابي و در قسمت عقبي بدن تقريباً گرد و در قسمت جلو داراي گردن برجسته مي باشد که به تدريج به طرف سر باريک مي گردد. سر داراي دو و يا گاهي سه شيار که در بعد از کلاهک سر واقع شده است. گره هاي استايلت گرد و به جوانب کشيده مي شود.
منفذ دفعي ترشحي در سطح يا بعد از گره هاي استايلت به فاصله 18 تا 21 شيار در زير سر واقع شده است. حباب مياني مري به طول 35 تا 40 و عرض 29 تا 39 ميکرومتر و داراي دريچه اي به طول 14 تا 17 و عرض 5/10 تا 11 ميکرومتر مي باشد. شبکه کوتيکولي انتهاي بدن از لحاظ شکل متنوع تر از ساير گونه هاي اين جنس مي ب