مقاله درمورد آداب اجتماعی و وظیفه شناسی

مدلفارحو
همکارانش
آداباجتماعی،نوعدوستی،وجدانکاري،هماهنگیمتقابل شخصیومحافظتازمنابعسازمانی
هادیزاده و همکاران(2011) و مارکوزی و همکاران (2004)
مدل ارگان
آداباجتماعی،نوعدوستی،وجدانکاري،جوانمرديو نزاکت
تی سوی و همکاران (2006)
درميانمدلهايفوقبهلحاظتناسبسطحمطالعاتي،قدرتتخمينوپيش‌بيني ،مدل ارگان بهعنوانيکيازمشهورترينتحقيقاترفتارشهرونديسازماني،مبناياصليمطالعهرفتارشهرونديسازمانیدرپژوهشحاضراست.معتبرترينتقسيم بنديارائهشدهدربارهمؤلفههايرفتارشهرونديسازمانيتوسطويارائهشدهاستکهتحقيقاتزياديمبنايمطالعهپژوهشگرانقرارگرفتهاست. ابعاداينمدلعبارتندازآداباجتماعي، نوعدوستي،وجدانکاري،جوانمرديونزاکت. دراينمدلآداباجتماعي،وجدانکاريونوعدوستيبه عنوانمؤلفه هايکمککنندهفعالومثبتمطرحهستند. درطرفديگرجوانمرديو نزاکتمؤلفههايجلوگيريکننده )اجتنابازواردشدنخسارتبهسازمان( هستند(هادی زاده، 2011).
در زیر به تعریف ابعاد مختلفی که در این پژوهش از انها استفاده شده است، پرداخته می شود:
2-18-1 نوع دوستی
به رفتار های مفیدو سود یخش از قبیل ایجاد صمیمت، همدلی و دلسوزی بین همکاران اشاره دارد که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به حل مشکلات کاری کارکنان در سازمان کمک می دهد و عبارت است از رفتار های داوطلبانه ای که به منظور کمک به دیگر کارکنان در انجام وظایف ویا مسائل سازمانی، صورت می گیرند، که شامل كمكبههمكاراندرتكميل كارهادرشرايطغيرمعمولميباشدكمكبهافراديكهحجمكاريسنگينيدارند،كمكبهافرادي كهغايببودهاند،كمكبهتطبيقدادنافرادتازهواردبامحيط كار،اگرالزامينباشدميتوانندنشاندهندةنوعدوستي باشند (گرگ و همکاران،2006).
2-18-2 احترام و تکریم (نزاکت)
نزاكتشاملتمامدورانديشيهاكهازطرففردبه منظورجلوگيريازوقوعمشكلاتكاريدرارتباطباديگر كاركنان،صورتميگيرند،ميشود. احترام بهحقوقوامتيازهايديگران،مشورتباكسانيكهممكن استتحتتاثيرتصميميااقدمفردقرارگيرند،مطلعساختن ديگرانقبلانجامهراقداممهميميتوانندنشاندهندة نزاكتباشد (باتول ، 2012 ، 284).
2-18-3 وجدان کاری(وظیفه شناسی)
وجدانكاريشاملرفتارهاياستازطرفكارمنددر انجاموظايفبهشيوهايفراترازملزوماتتعيينشدهنقش سازماني،ياآنچهازاوانتظارميرود اينكه فردبهموقعسركارحاضرشود،حضورشدرمحلكاربالاتراز میانگینباشد،وقتينميتوانددرمحلكارحاضرشودازقبلاطلاع بدهد،ازدرخواستاستراحتومرخصيهاياضافيخودداري نمايد،اززماناستفادةبهينهراببرد،ازقوانينومقررات سازماني،حتيدرمواقعيكهكسينظاره‌گراونيست،پيروي كندنشاندهندهوجدانكاريهستند (گرگ و همکاران، 2006).
2-18-4 آداب اجتماعی
آداباجتماعيميتواندبهعنوانمشاركتدرفرايندهاي سياسيسازمان، ابرازعقايد، پرداختنبهمسائلكاريدروقتهايشخصي،مشاركتدر رويدادهايسازمان،حضوردرجلساتودرگيرشدنبامسائل سازمانيوغيرهدرنظرگرفتهشود. اينكهفرد ازبهبودهاوتغييراتسازمانيباخبرباشد،درجلساتسازماني نهتنهاحضورداشتهباشد،بلكهمشاركتفعالانهداشتهباشد، اينكهفردتصويربهتريازسازمانخودارائهادهد،همهنشان دهندهآداباجتماعيهستند(كرنودل، 2007).
2-18-5 جوانمردی
جوانمرديتحتعنوانتوانايي كارمنددروفقدادنخودباسختيهاوناسازگاريهايمحيط كاربدوناينكهبهطورشفاهييارسمياعتراضياشكايتي داشتهباشد،تعريفميشود. عدمابرازشكوه هاوگلايهمندی‌هايجزئي،عدمعيبجوييوايرادگرفتناز آنچهسازماندرحالانجامآناست،عدمابرازرنجشو دلخورينسبتبههرگونهتغييريكهمديريتمطرحميكند، اينكهفردتنهابهمشكلاتكاريخودنیانديشدوديگرانرانيز مدنظرداشتهباشد،نشاندهندهجوانمرديهستند(كرنودل، 2007).
باتوجهبه ادبياتمذكورميتوانعنوانكردكهعمدهترينابعادرفتار شهرونديسازمانيشامل:جوانمردي،نوع دوستي،آداب اجتماعي،وجدانكاري ،احترام و تکریم( نزاکت) می باشد که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده است.
2-19 مدل پژوهش