مقاله درمورد دانلود نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و انتخاب نهاده ها و ستانده ها


Widget not in any sidebars

مهران ترشیزی (1385) به بررسی کارایی فرآیندهای اعطای تسهیلات،جذب سپرده هاوکارایی سودآوری 202 شعب بانک ملی خراسان رضوی پرداخته است. شعب موردبررسی،درگروههای همگنی طبقه بندی شده ومیزان کارایی تکنیکی آنها محاسبه شده است. دراین تحقیق به بررسی کاربردتکنیک توانمنددرفرآیندالگوگیری میپردازدودراین بین نحوه ایجاد فرآیندبهبود مستمر،مبتنی بریک مدل الگوگیری مناسب وداده های کمی،موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی ازآن است که بالاترین میانگین کارایی فنی جذب سپرده هاواعطای تسهیلات مربوط به شعب شهری کوچک بوده وبالاترین میانگین کارایی سودآوری مربوط به شعب روستایی میباشد.
فلاح شمسی وتهرانی درمقاله ای باعنوان “طراحی وتبیین مدل ریسک اعتباری درنظام بانکی کشور” سال 1384 ،كارايي مدلهای احتمالي خطي،لجستيك وشبكه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان نظام بانكي كشورراموردبررسي قرارداده اند. متغيرهاي پيش بيني كننده دراين مدلها،نسبتهای مالي وام گيرنده ها نبوده كه ارتباط معناداريا آنها با ريسك اعتباري،بااستفاده ازآزمونهای آماري مناسب تأييدشده است. بااستفاده ازداده هاي مالي و اعتباري 316 نفرازمشتريان حقوقي بانکهای كشورمدلهای يادشده طراحي وموردآزمون کارایی قرارگرفتند. نتیجه های به دست آمده دراین مقاله،بيانگرآن است كه ارتباط بين متغيرهادرمدل پيش بيني ريسك اعتباري به صورت خطي نبوده وتابع های نمايي ،مناسبترین مدلهای پيش بيني ريسك اعتباري محسوب میشوندوبيشترين كارايي براي پيش بيني ريسك اعتباري به ترتيب مربوط به شبكه هاي عصبي مصنوعي ومدل لجستيك میباشد.
محسن اكبرپورشيرازي،سميه طهماسبي ونيكبخش جواديان درمقاله” استفاده ازروش تحليل پوششي داده هابراي ارزيابي كارايي بازاريابي بانكها” سال 1384 ،معتقدندرقابت درحال افزايش بانكها،نيازبه آگاهي واطلاع ازخدمات بانكها،گسترش شهرها،لزوم پوشش گسترده مخاطبين، انعكاس ارزيابي مشتريان ازخدمات بانكها،نگهداري مشتريان موجودوجذب مشتريان جديد، ازجمله عواملي هستندكه اهميت بازاريابي بانكي راموجب ميشوند. دراين مقاله،براي ارزيابی بازاريابي بانكي،يك مدل رياضي مبتني برتحليل پوششي داده هاDEAارائه ميشود.
ناصرنصیری،طرح “اندازه گیری کارایی ورتبه بندی شعب بانک کشاورزی بااستفاده ازروش(DEA)در سال 1380 ، کارایی 172 شعبه بانک کشاورزی رادراستانهای آذربایجان شرقی وغربی واردبیل مورد بررسی قراردادهاست. وی کارایی شعب رابافرض بازدهی ثابت ومتغیربه مقیاس،باتوجه به ویژگیهای خاصی نظیرحوزه عملکرد،دامنه فعالیت،اندازه شعب،میزان کارايی فنی ومقیاس رامحاسبه ودرنهایت برای واحدهای ناکارانیزشعبی رابه عنوان مرجع والگومعرفی کرده است. که ازنتایج پژوهش این است که میانگین کارایی فنی شعب روستایی بانک کشاورزی به مرزکارایی گروه خودنزدکیتراست وتنها31درصدازواحدهای مورد بررسی ازکارایی فنی ومقیاس برخوردارند.
نیلوفر علیزاده صانع (1378) از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) با انتخاب نهاده ها و ستاده های موجود نظر به بررسی 113 واحد از شعب بانک صادرات ، یکی از بزرگترین بانکهای تجاری کشور پرداخته است. هزینه پرسنلی ، تعداد ترمینال ها و هزینه اجاره به عنوان نهاده در این تحقیق انتخاب شده است. در این بخش از هزینه های پرسنلی که تابعی از تعداد کارکنان و ترکیب کارکنان شعب است ، استفاده گردیده است. در بخش ستانده ها نیز از منابع ، مصارف و خدمات استفاده شده است. با استفاده از اطلاعات شعب و انتخاب نهاده ها و ستانده های بالا ، داده ها در مرحله اول با دو مدل تحلیلی پوششی داده ها ، مدل CCR که بازده به مقیاس ثابت را فرض قرار می دهد و مدل BCC که بازده به مقیاس متغیر را فرض می کند، مورد استفاده قرار گرفته است. برای حل مدل های برنامه ریزی خطی از نرم افزار GAMS استفاده شده است . نتایج حاکی از آن است که میانگین کارایی در مدل CCR ، 58 درصد و در مدل BCC ، 84 درصد می باشد و بیشتر شعب ناکارا داری بازده به مقیاس صعودی هستند ، این شعب در ابتدا در جهت رسیدن به کارایی باید نهاده های خود را کاهش دهند و لیکن ، پس از رسیدن به کارایی ، با توسعه این شعب می توان به صرفه جویی های حاصل از مقیاس دست یافت.
2-4-2-تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور
اِپرولافونت (2012) اقدام به بررسی تاثیرریسک برعملکردبانکی درصنعت بانکداری کاستاریکابرای دوره زمانی 1998 تا 2007 نمودند. آنهابیان نمودندکه وامهاتاثیرمنفی رابربهره وری وبرگشت داراییهادرزمانی که نسبت کفایت سرمایه یک اثرمثبت برحاشیه ی سودخالص ایجادمینماید،دارد.
چنوپن (2012) ادام به بررسی کارایی ریسک اعتباری در 36 بانک تجاری تایوان برای دوره زمانی 2005 تا 2008 پرداختند. آنهانسبتهای مالی رابرای برآوردریسک اعتباری موردبررسی قراردادندوازآنالیزپوششی داده هابرای آزمون فرضیه هااستفاده نمودند. نتایج آنجا نشان دادکه تنهایک بانک توانست درتمام دوره زمانی کارآیی لازم راداشته باشدوبه طورکلی ارتباط ضعیفی بین ریسک اعتباری باکارآیی یافتند.
چانگوهسيه ( 2011 ) به بررسي رابطه ي بين اجزاي سرمايه فكري وسه عملكردعملياتي،مالي وبازاردربورس تایوان درصنعت الكترونيك پرداختند. براي اندازه گيري سرمايه ي فكري ازمدل ضريب ارزش افزوده فكري تعديل شده استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان ميدهدكه رابطه عملكردعملياتي باسرمايه بكارگرفته شده مثبت وباسرمايه ساختاري وانساني رابطه اي ندارد. همچنين اجزاي سرمايه ي فكري باعملكردبازارومالي رابطه ي منفي دارد . مخارج تحقيق وتوسعه باسه عملكردرابطه مثبت داردواموال فكري تنهاباعملكردعملياتي رابطه يمثبت دارد.
کارگی (2011) اقدام به بررسی تاثیرریسک اعتباری برسودآوری بانکهای نیجریه نمودند. نسبتهای مالی رابه عنوان معیارعملکردبانک انتخاب نمودندوریسک اعتباری ازطریق گزارشات سالانه ونمونه حسابهای بانکی برای سالهای 2004 تا 2008 برآوردگردید. نتایج آنهاحاکی ازاین است که مدیریت ریسک اعتباری تاثیرمشخصی رادرسودآوری بانکهای نیجریه دارد.همچنین بیان کردندکه سوددهی باسطح وامهارابطه معکوسی دارد. یعنی وامهاوسپردههاکارایی ندارندودرنتیجه ریسک بانکهارا بالامیبرند.
رسول رضویان،محمدمهدی انوری ماآریسازدانشگاه ایلینویزآمریکادرسال 2011 تحقیقی باعنوان ” کارایی هزینه،پیشرفت تکنولوژی ورشد بهره وری بانکهای چینی قبل وبعدازپیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)” رابه ثبت رسانده اند. این پژوهش تاثیراین اصلاحات رابرکارایی هزینه وکارایی تفاوت درمالکیت بانکها میسنجد. رویکردغیرپارامتریک درمحاسبه روندکارایی ورشدبهره وری 62 بانک بین سالهای 1998 تا 2006 ،قبل وبعدازاین تحول استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط ، بانک های داخلی بهتر از همتای خارجی خود در زمینه کارایی تخصیصی و کارایی کل عمل کرده است و نوسانات کمتری در سطح کارایی داشته اند ؛ ولی کارایی تکنیکی کل کاهش یافته است.کارایی بانک های داخلی روندی نزولی داشته ، در حالی که افزایش در کارایی هزینه ، مقیاس و تکنیکی بانک های خارجی بعد از الحاق به WTO مشهود می باشد. قبل از WTO ، کارایی هزینه کمتری در بانک های خارجی نسبت به داخلی وجود داشته است. همچنین فاکتور کلی بهره وری بانک های چینی در این دوره ضعیف شده است. هرچند این فاکتور برای بانک های داخلی و خارجی بعد از پیوستن به WTO بالا رفته که به دلیل تقویت کارایی و پیشرفت تکنولوژیکی می باشد.
یانگ هوچیووهمکاران تحقیقی تحت عنوان “کارایی وریسک درنظام بانکداری تایوان” رادرسال 2011 به ثبت رسانیده اند. اطلاعات مربوط به 43 بانک تایوان دربازه زمانی 2002-1998 ازگزارشهای سالانه منتشرشده توسط SFC جمهوری چین استخراج شده است.
دریک دوره سه ساله،کارایی بانکهارابااستفاده ازDEAسنجیدند. دراین تحقیق دونوع خروجی درنظرگرفته شده که شامل : خدمات وام (وامهای تجاری وشخصی) وسبدسرمایه گذاری (مانندسهام واوراق بهادارقابل خریدوفروش منتشرشده توسط دولت،شرکتهای عمومی وخصوصی) میباشد. ورودیهابرچهارمدل هستند : تعدادکارکنان بانک،داراییها،پس اندازهاوریسک . پس اندازهاباذخایربانک،مجموع حسابهای جاری،سپرده های مدت داروپس اندازمیباشد. دراینجاتنهایک شاخص ریسک وجوددارد؛وامهای اجراشده به ریسک جاری،که طبق رویکردچارنزوکوپر(1990) به عنوان یک ورودی درتحلیلDEAبه کارگرفته شده بود. روشDEAدرمحاسبه کارایی فنی به کاررفته،که ازمدلCCRآن برای نظریه بازدهی نسبت به مقیاس ثابت وBCCبرای بازدهی نسبت به مقیاس متغیراستفاده میشود.
آلیسآندریس (2011) درتحقیقی تحت عنوان “تعیین کارایی ورشدبهره وری دربانک درسیستم بانکداری اروپای مرکزی وشرقی ” طی سالهای 2004-2008 پرداختهاست.دراین مطالعه ازدورویکردبرای اندازه گیری کارایی استفاده شده است؛تجزیه وتحلیل مرزتصادفی (روش پارامتریک) وتحلیل پوششی داده ها (غیرپارامتریک) داده های لازم جهت تحلیل ازگزارشهای سالیانه بانکهاوبانکهای مرکزی استخراج شده است. اطلاعات از 12 بانک از 7 کشور،بلغارستان (21) ،چک (9) ،لهستان (23)،رومانی (23)،اسلواکی (10) ،اسلونی (13) ومجارستان (13) به دست آمده است. ازرویکردواسطه ای جهت تشخیص ورودی وخروجی هااستفاده شده درنتیجه ورودیها : کل ذخایروقرض ها،داراییهای ثابت،هزینه های عملیاتی کل وخروجیهاشامل : وامها،سرمایه گذاریهاوسایردرآمدهامیباشد. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی بانک های مورد بررسی افزایش یافته است. این تقویت شاید به دلیل افزایش رقابت با ورود بانک های خارجی و تغییرات گسترده در قوانین بانکداری باشد. بیشترین مقدار کارایی تکنیکی برای رومانی و چک و کمترین برای اسلونی ثبت شد. جهت تخمین رشد بهره وری ، شاخص مالمکوئیست با به کارگیری برنامه ریزی خطی استفاده شده است. در این پنج سال بهره وری به طور متوسط رشدی معادل 24.37% داشته است. نتیجه دیگر پژوهش مشخص میکند که بانک های خصوصی از دولتی ها کاراتر می باشند. در مورد بهره وری ، افزایش زیادی در بهره وری بانک های دولتی دیده می شود که احتمالا میتواند ناشی از مدرن شدن و اصلاح ساختار این بانک ها ورود به عرصه رقابت باشد. بانک ها به سه گروه ، بسته به سایز دارایی های کل تقسیم می شوند ؛ کوچک ، دارایی کمتر از 1 میلیارد دلار ، متوسط ، دارایی بین 1 تا 10 میلیارد دلار، و بزرگ ، دارایی بیستر از 10 میلیارد دلار ، نتایج حاکی از این است که بانک های سایز متوسط بیشترین بهره وری را دارند.
در سال 2011 تحقیقی بر روی کارایی و تغییر بهره وری بانک های تجاری تایوان ، توسط کانچونگ چن و چنگیو پان انجام شده است. تفاوت اصلی ان با سایر پژوهش ها در نحوه محاسبه کارایی است؛ زیرا این بارکارایی را باتوجه به ریسک اعتباری تخمین زدند ، با وجودی که ریسک اعتباری تاثیر اجتماعی زیادی دارد (به دلیل تعداد و تنوع سهامداران در بخش بانکداری) ، اما تا به حال این گونه به بررسی آن نپرداخته بودند. در این تحقیق از مدل DEA با اتصال به نسبت های مالی جهت اندازه گیری کارایی ریسک اعتباری استفاده شده است. جامعه آماری شامل 34 بانک تجاری تایوانی در بازه زمانی 2005 تا 2008 است که اطلاعات لازم از مجله اقتصاد تایوان و نیز گزارش های سالانه بانک ها استخراج گردید. مجموعه داده ها تا جایی که امکان داشت همگن انتخاب شدند تا اندازه گیری کارایی حاصل از اعمال DEA معنادار باشد. خروجی ها شامل : بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده یک گردش سرمایه ، متوسط سود به ازاء هر کارمند سود هرسهم . و ورودی ها : نسبت وام به دارایی ، نسبت سپرده ذخیره به کل سپرده ها ف نسبت وام های معوق می باشد.
کاریراوسیلوا (2010) به بررسی نقش محدودیتهای مالی درشرکتهای سرمایه گذارپرداختندوبیان نمودندکه محدودیتهای مالی شرکتهاراملزم به سرمایه گذاری هدفمندمینمایدوشرکتهاراواداربه کاهش بهره وری ورشدمیکندوازاین طریق به دنبال راهکارهایی برای بقا میباشند.
در مقاله دیگری ، تای لیو (2010) به اندازه گیری کارایی تکنیکی و دسته بندی آن و نیز بررسی تغییر بهره وری در بانک های تجاری تایوان پرداخته است. ساختار سیستم مالی در این کشور دستخوش تغییراتی شده است ؛ به عبارت دیگر از یک سیستم کنترل شده به آزاد روی آوردند . داده ها از صورت ها و گزارش های مالی 25 بانک جمع آوری شده که بازه زمانی 1997 تا 2001 را در بر می گیرد.
محمد حنیف اختر در سال 2010 از طریق DEA به محاسبه نمره کارایی و نیز شاخص های بهره وری بانک های عربستان پرداخت. نتایج DEA نشان می دهد که ناکارایی فنی و ناکارایی خالص فنی از هر دو مقیاس وجود دارد.ورودی های آن شامل : پس انداز ها ، دارایی های فیزیکی و هزینه عملیاتی می باشند ، خروجی ها را وام و پیش پرداخت ها ، سرمایه گذاری ها و درآمد غیر بهره ای تشکیل می دهند. انتخاب ورودی و خروجی ها به دلیل روش های تئوری ، ادبیات موجود ودسترسی به داده ها صورت گرفته است. پس انداز ها به عنوان مهمترین ورودی ، تمام منابع حاضر در بانک برای انجام فعالیت هایش می باشد. سرمایه فیزیکی عامل مهم تولیدی در بانک است که از ارزش دفتری ساختمان و محوطه دارایی های ثابت به دست می آید . چون تعداد کارکنان بانک در دسترس نبود ، هزینه های عملیاتی برای نمایش نیروی کار به کار گرفته شده بود.
مانگیوماتوسک (2009) تغییربهره وری بانکهای اعتباری ژاپن راازطریق شاخص مالمکوئیست طی سالهای 2006-2000بررسی کردند. داده هاازصورتهای مالی وگزارشهای سالیانه 291 شینکین بانک ژاپنی بین 2006-2000 استخراج شده است. ازرویکردواسطه ای برای انتخاب خروجی وورودیهای بانک استفاده شده است. ورودیهاشامل : کل سپرده ها،سرمایه های فیزیکی وکارگری (زمین،داراییهای ثابت،ساختمان ومحوطه) وخروجیهاشامل : وامها،اوراق بهادارمیباشند.
پزوهشی دیگردرسال 2009 ،توسط کورتاریس وهمکارا ن دردانشگاه آتنبهنام “کارایی وبهره وری بانکهای یونان ” انجام شد. بازه زمانی تحقیق ازسال 1998 تا 2003 میباشد،که در 2001 یونان واردحوزه یوروشد. نمونه ها شامل 85 بانک تجاری است،که به طورمتوسط 14 تاازآنهاهرسال بررسی شده است و 75 درصدازکل دارایی سیستم بانکی یونان به این طریق مورد بررسی قرارگرفته است. داده های لازم ازصورتهای مالی بانکهاکه در “دامنه بانک ” منتشرشده،استخراج کرده اند. درطول این دوره زمانی،سایزبانکها،که همان کل داراییهاست، 41 % افزایش داشته است. علاوه برآن،تمام نسبتهای سودآوری (مانندROA،ROE) بیشترشده،درصورتیکه نسبت هزینه به درآمدیک نسبتی برای کارایی بانک تقریبا بدون تغییربوده است. دراین تحقیق ورودیها شامل : کل هزینه ها،سودعملیاتی،کل سپرده ها،تعدادکارمندان،کل داراییهای ثابت میباشد؛درحالیکه وامها،کل درآمدداراییهاوسایراقلام زیرخط ترازنامه خروجیهاراتشکیل میدهند. به عنوان قانون کلی،روشDEAایجاب میکندکه تعدادمشاهدات درمجموعه داده هاحداقل سه برابرمجموع متغیرهای ورودی وخروجی باشد. بهمین دلیل،یک ورودی (کل هزینه های عملیاتی) ودوخروجی (وامهاوسایردرآمددارایی) میباشد.
ودپالوبیشونی ازدانشگاه هیرازهندوستان درسال 2009 به بررسی بهره وری بانکهای هندوستان پرداختند. اکثریت بانکهای خصوص بین سالهای 1993-1995 واردصنعت بانکداری این کشورشدند،بنابراین ازسال 1996 تا 2005 رابرای تحلیل درنظرگرفتند. ازاطلاعات 63 بانک تجاری دراین تحقیق استفاده شده،که این داده هاازگزارشات سالانه استخراج گردیده اند. نرم افزارمورداستفادهDEAPمیباشد
چامبرزوهمکاران (2006) به بررسی رشدبهره وری واثراندازه بانک درکارایی بانکهای ترکیه دربازه زمانی (2004:1-2004:3) پرداخته اند. این تحقیق شامل 3 بانک دولتی و 15 بانک خصوصی درسه گروه اندازهای کوچک (کمتراز 100 شعبه) ،متوسط (100-200) وبزرگ (بیشتراز 200 شعبه) میباشدوبرای محاسبه کارایی،ازDEAدرماهیت خروجی وبافرض بازده به مقیاس ثابت ومتغیر،وازشاخص بهره وری مالمکوئیست،برای اندازه گیری رشدبهره وری کل عوامل تولیداستفاده شده است. ازشاخصهای اندازه (تعدادشعب،تعدادکارمنددرهرشعبه،سهم ازداراییها،سهم ازوام) به عنوان ورودی وازنسبتهای مالی (نسبت بازده دارایی (ROA) ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) ،نسبت سوددریافتی به دارایی،نسبت سوددریافتی به درآمدعملیاتی،نسبت درآمدغیرازسوددریافتی به دارایی) به عنوان خروجی استفاده شده است؛نتایج حاکی ازآن است که علت اصلی تفاوت کارایی بانکها،کارایی فنی آنهاست وتفاوت زیادی درکارایی اندازه آنهادیده نمیشود. نمودارکارایی واندازه بانک به شکلUمیباشدوبانکهای کوچک به علت سرمایه گذاری درداراییهای کم ریسک ودربانکهای بزرگ به علت مدیریت کارایی درآمدوهزینه،ازبانکهای متوسط کاراترمیباشد.
کاترینالیرودی (2006) کارایی ورشدبهره وری بانکهای ده عضوجدیداتحادیه اروپارادرسالهای (1996-2002) موردارزیابی قراردارند.آنهاتحلیل پوششی داده هاوشاخص بهره وری مالمکوئیست رابه کاربرده وجهت تعیین ورودی وخروجی،ازنگرش تولیدی استفاده نموده اند. دراین تحقیق،ازمتغیرهای (هزینه پرسنلی،سایرهزینه های عملیاتی،دارای ثابت) به عنوان ورودی ومتغیرهای (سپرده،وام،سرمایه گذاریها) به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی ازاین است که بهره وری بانکهای ازکشورهای موردتحقیق دراین دوره افزایش یافته است ورشدبهره وری بانکهای کاراازسایرین کمتربوده است ودرنهایت رابطه آماری معناداری بین رشدبهره وری واندازه بانکها،به استثناکشورلتونی وجودنداردواین رابطه درخصوص بانکهای کشورلتونی مثبت ومعنی دارمیباشد