مقاله درمورد قابلیت اعتماد یا پایایی و اعتماد یا پایایی

در صورتي يك آزمون داراي اعتبار صوري است كه سوالات آزمون در ظاهر شبيه به موضوعي باشد كه براي اندازه‌گيري آن تهيه شده است و از طريق يك بررسي نسبتاً سطحي از ظاهر سوالات تعيين شود.گاه صورت ظاهر يك آزمون از لحاظ قابليت پذيرش و معقول بودن آن آزمون براي آزمون شوندگان، داراي اهميت است. منظور اینست که بعد از طراحی و ساختن ابزار اندازه‌گیری به داوران (متخصصان) و صاحب نظران مراجعه می‌کنیم تا صحت، درستی و همخوانی ابزار تحقیق از منظر نخبگان برآورد شود .در واقع این نوع ارزیابی شامل این موضوع می شود که آیا ظاهر ابزار به صورت مناسب برای ارزیابی هدف مورد نظر طراحی شده است یا خیر؟ روايي صوري به شكل ظاهر پرسشنامه مي پردازد. در بررسي روايي صوري، فرمت كل پرسشنامه، فونت و اندازه متن پرسشنامه، چيدمان سوالات، فاصله خطوط، حجم پرسشنامه و … بررسي مي شود .در اینجا نیز از نظر متخصصان برای تعیین روایی صوری استفاده شد(سرمد،1390). پرسشنامه از نظر سطح دشواری، میزان عدم تناسب وابهام توسط استاد راهنما، استاد مشاور وتنی چند از متخصصین این حوزه مورد بررسی واصلاح قرار گرفت وپس از حذف وکاهش آیتم های نامناسب روایی صوری آن تأیید گردید.
Widget not in any sidebars

قابلیت اعتماد یا پایایی :
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی یک ابزار اندازه گیری می باشد. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان بدست می دهد. تعریف ایبل و فریسبی از قابلیت اعتماد « همبستگی میان یک مجموعه از نمرات با مجموعه ی دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل در یک گروه آزمودنی بدست آمده است ». که معمولاً دامنه ی آن از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل ) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آنست که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر وی را می سنجد. لازم به ذكر است كه قابليّت اعتماد در يك آزمون مي‌تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري شيوه هاي مختلفي به كار برده مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به الف) اجراي دوباره (روش بازآزمايي) ، ب) روش موازي (همتا) ، ج) روش تصنيف (دو نيمه كردن) ، د) روش كودر- ريچاردسون و ه) ضریب آلفای کرونباخ اشاره كرد. همان طور که گفته شد يكي از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد استفاده از فرمول كرونباخ است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمونهايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد(سرمد،1390).
كه در آن:
تعداد زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه يا آزمون.
واريانس زير آزمون ام.
واريانس كل آزمون.

پایایی یک ابزار را می توان از طرق مختلف محاسبه نمود. برای محاسبه ی پایایی پرسش نامه حاضر، این پرسش نامه بر روی 30 نفر از افراد جامعه مورد نظر اجرا گردید وبا تحلیل نتایج حاصل از آن از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ در فرمول بالا و همچنین از طریق نرم افزار spss 18 ضریب آلفای کرونباخ آن معادل 0.91 بدست آمد و پایایی پرسش نامه ی محقق ساخته تعصّب تایید گردید. همچنین در اجرای نهایی بر روی نمونه مقدار ضریب پایایی آن 0.88 بدست آمد.
3-6- روش کار
پس از اخذ مجوز از دانشگاه با مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامی جاسک وهماهنگی های لازم تعداد 300 پرسشنامه در بين دانشجویان توزيع شد. توزيع 10 پرسشنامه اضافي به دليل احتمال ناقص بودن بعضي از پرسشنامه ها وعدم عودت آنها در نظر گرفته شد. بعد از جلب رضایت شرکت‌کنندگان پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد واز آنها خواسته شد تا سئوالات را بدقت پاسخ دهند. پرسشنامه ها، پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss تجزيه و تحليل شدند. داده‌هاي پژوهش حاضر در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در سطح توصيفي از شاخص هاي آماري نظير فراواني، انحراف معيار و ميانگين استفاده شد ودر سطح استنباطي از آزمون‌هاي آماري رگرسيون چند متغيري به روش گام به گام و همزمان و هم‌چنین ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس و خلاقیت با تعصب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرجاسک بوده است. یافته های پژوهش حاضر در سه بخش ارائه شده اند:
الف) اطلاعات جمعیّت شناختی
(ب) یافته های توصیفی
(ج) یافته های مربوط به فرضیهها
4-2 اطلاعات جمعیّت شناختی
اکنون به ارائه ی اطلاعات جمعیّت شناختی جامعه ونمونه موردنظر نظیر سن، جنسیت وسطح تحصیلات می پردازیم.