مقاله درمورد مدل سازی ساختاری تفسیری و انتخاب استراتژی رقابتی

– سکاکی، حمید، اصفهانی، سید مهدی. (1376). بهره وری مدیریت شاخصی نو. مجله مدرس، شماره2، ص140-128.
– سعادت، اسفندیار. (1386). مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب درسی(سمت).
– شاه بیگی، محمد مهدی. (1375). بررسی راه های ارتقای بهره وری کل در شرکت زمزم گرگان. پایان نامه فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
– شفیعی، محمد سعید. (1386). سیمای وقف در اخبار و اعصار.ص 64.
– صادقی گلدر. ( 1380). مقدمه ای بر فرهنگ وقف.ص 74-106.
– صاري خانی، محمود،(1379). بررسي ميزان مشاركت كاركنان در اداره امور و رابطه آن با رضايت از كار در بيمارستان شهيد مدني تبريز، فصلنامه ي بيمارستان، شمار ه ي پنجم.ص 16.
– صالحی، رسول، حسینپور، محمد، برکت، غلامحسین. (1391). عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری نیروی انسانی در شهرداری اهواز. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، شماره 12.
– طاهری، شهنام. (1385). بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها (مدیریت بهره وری فراگیر). چاپ یازدهم، نشر دهستان، تهران، ص 18.
– عاشوری، فیروزه. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی در شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران. پایاننامهی کارشناسی ارشد.
– عباس زاده، محمد علی، جمالی، غلام رضا، ابراهیمی، مهران. (1388). بکارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری در تحلیل معیارهای انتخاب استراتژی رقابتی. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
– عبودی، حمید، زنگنه درویش، مصدق لطفی، کاظمیان، فرشته.( 1393). رابطه فرهنگ سازمانی با توانمند سازی کارکنان.فصلنامه ی پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). سال ششم، شماره ی 1. ص 223-224.
– غلام زاده، ستاری لقب. (1391). بهینه سازی فرآیند مدیریت منابع انسانی با عنایت به رویکرد شایستگی. مجله منابع انسانی ناجا، دوره 7، شماره 27، صص 23-1.
– کاظمی، سید عباس. (1381). بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
– کارگر، غلام رضا. (1389). بهینه سازی منابع انسانی راه کاری جهت توسعه ی پایدار سازمان(بررسی تحلیلی عوامل و راهکار). دو ماه نامه توسعه انسانی پلیس، ص68-85.
– کاوه کوشا، حسین. (1390). بررسی موانع ارتقا بهره وری نیروی انسانی و ارایه راهکارهایی جهت ارتقا بهره وری نیروی انسانی درشرکت منطقه ده عملیات انتقال گاز(بوشهر) از دیدگاه کارکنان رسمی منطقه ده عملیات انتقال گاز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد شیراز.
– کریمی خوزانی، علی. (1388). بهینه سازی الگوی رفتاری کارکنان پلیس با تدوین معیارهای اخلاقی:گامی موثردرحرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف. دو ماه نامه توسعه انسانی پلیس شماره 5.
– مديران مربوطه در بيمارستا نهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح تهران، پايان نامه ي كارشناسي ارشد، مديريت پرستاري، دانشكده ي پرستاري و مامايي شهيد بهشتي، تهران.ص 24.
– گزارشی اجمالی از تحولات وقف و امور خیریه در بیست سال گذشته. (1381). تهران: روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، ص 14.
– محمدی، زرگار، هنری،حبیب، کشکر،سارا. (1393). بررسی رابطه ی زیر سیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب. مجله مدیریت ورزشی، ص 57-74.
– معراجی، سعید. (1388). وقف سنت ماندگار.ص 134.
Reference
– Abdul Kadir, M. R., Lee, W. P., Jaafar, M. S., Sapuan, S. M., and Ali. A. A. (2005). Factors Affecting Construction Labour Productivity for Malaysian Residntial Projects. Structural Survey. Vol. 23, No. 1, pp. 42-54.