دانلود پایان نامه
قلمروی مکانی تحقیق: این تحقیق در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران انجام‌شده است.
قلمروی زمانی تحقیق: این تحقیق در بازده زمانی نیمه اول سال 1393 انجام گردیده است.
7-1 تعاریف نظری و عملیاتی
7-1-1 تعریف نظری
امید به آینده: ادراک فرد درباره اهدافی است که می‌تواند به آن‌ها دست یابد (جوادی،1381).
محرومیت نسبی: مى‌توان محروميت نسبى را يک احساس فردى به‌حساب آورد: شخص احساس مى‌کند که با او مثل بقيه رفتار نمى‌شود. اينجا است که از محروميت نسبى بر خودمدار صحبت مى‌شود. محروميت نسبى برادرانه يا ظلم بالسويه عبارت است از احساس بى‌عدالتى در مورد گروه. مثلاً، اگر هم‌وطنان لر احساس کنند که با آن‌ها مثل ترک‌ها و کردها و بلوچ‌ها رفتار نمى‌شود، از محروميت نسبى برادرانه يا از ظلم بالسويه صحبت خواهد شد. البته شرايط اقتصادى به تنهائى نمى‌تواند حرکت‌هاى اجتماعى راه بيندازد: معمولاً آگاهى از اين شرايط و نارضايتى حاصل از آن است که به عمل جمعى منجر مى‌شود. مردم يک شهر بايد آگاه باشند که مثلاً، آب شيرين ندارند و از نداشتن آن‌هم ناراضى باشند تا دست به يک حرکت اجتماعى بزنند.
مقبولیت اجتماعی: منظور از مقبوليت «پذيرش مردمي» است.
امنیت اجتماعی:  از ديدگاه ويورامنيت اجتماعي به توانايي جامعه براي حفظ ویژگی‌های اساسی‌اش تحت شرايط تغيير و تهديدها واقعي و محتمل تعريف می‌شود. وي بر ارتباط نزديك ميان هويت، جامعه و امنيت تأکید دارد و خاطرنشان می‌کند كه جامعه امنيت هويتش را جست‌وجو می‌کند.
احساس عدالت اجتماعی: مطابق نظر رالز، عدالت يك ارزش ساده در ميان ارزش‌هاي ديگر كه بر نظم اجتماعي و روابط انساني اثر مي‌گذارد، نيست. بلكه يك ارزش اجتماعي متعالي و اساسي است.
تعریف دین:دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده‌اند، اعتقاد به این عقاید و انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دوجهان است (طباطبائی علامه، 1389). 
تعریف نشاط: مجموعه‌ای از صفات مختلف مانند مثبت‌اندیشی، مهربانی، بخشش، پذیرش خود و دیگران و شاکر بودن است. هر فردی می‌تواند کاملاً از روی میل و اراده بر صفات فوق تأثیر گذاشته و با تقویت آن‌ها به شادی و نشاط زندگی خود بیفزاید.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
کاوش پيشينه و ادبيات تحقیق، نه‌تنها پژوهشگر را ياري می‌کند تا تمام متغيرهاي مربوطه را در تحقیق خود بگنجاند بلکه آميزش زيرکانه اطلاعات به‌دست‌آمده از طريق ابزارهاي گردآوري اطلاعات با آنچه در مطالعات پيشين، توسط ديگران، ارائه‌شده است را آسان می‌کند. به‌بیان‌دیگر، بررسي پيشينه، چارچوب بنيادي خوبي براي ادامه پروژه تحقیقي، فراهم می‌آورد. ازاین‌رو، پيشينه کاوي خوب، پایه‌های ايجاد يک چارچوب نظري جامع که از محل آن فرضیه‌هايي براي آزمون به دست می‌آید را مهيا می‌سازد (سکاران، 1391). علاوه بر اين، ادبيات مناسب می‌تواند بستري را ايجاد نمايد تا استفاده‌کنندگان از تحقیق، بتوانند با بررسي روند و خاستگاه تحقیق به درک بالاتري ازآنچه انجام‌شده است برسند. ازآنجاکه در اين تحقیق به مباحثي چون نشاط کاری در بین کارکنان پرداخته می‌شود مباحث مطرح‌شده در اين فصل، حول‌وحوش مفاهيم تئوري موجود و مرتبط با اجزاي نشاط کاری و عوامل زمینه‌ساز نشاط کاری، ابعاد نشاط کاری پرداخته می‌شود. به‌گونه‌ای که در ابتدا به تعاريف مختلفي که از نام نشاط کاری در دست است پرداخته می‌شود سپس شرح مختصري از روند نشاط کاری ارائه می‌شود و اجزاي آن نيز، تشريح می‌گردد. با ورود به مبحث نشاط کاری، تعاريف، رويکردها و تئوری‌هاي مربوط، مطرح می‌شود و در ادامه بحث، نشاط کاری و منابع انسانی و متغیرهای چند شاخصه MCDM ها به‌عنوان بخشي از ادبيات تحقیق، موردبررسی قرار می‌گیرد.
2-2 چارچوب نظری تحقیق
سال‌هاپيش پژوهشگرانكشورهايصنعتيدر اصولروابطانسانيالتونمايودريافتهبودندكهتنظيمميزانروشنايي،دما،رطوبتوسروصدای محيطبرافزایشکار آییافراداثرمستقيمدارد.بنابراين،می‌توان نتيجهگرفتكهیک‌راهساده امامؤثردرافزايشبهره‌وریدرمحيط كاراستفادهازنيرويانسانيشادوبانشاطاست.درنظرگرفتن محيطيشادباتوجهبهروابطانسانيشادبسيارمؤثرترازشرايط جبرواجباروايجادمحيطخشككارياست. افرادباخواسته‌ها وآرزوهاييبهسازمانمی‌پیوندند؛هماهنگيوهمسوييسازمانبااينآمالدرافرادايجادشاديمی‌نماید،اينشاديوخوشنوديخودباعثنوآوري،خلاقيتدركار،افزايشميزان توليدوخدماتووفاداريافرادبهسازمانشدهوازاينرهيافتسازمآن‌همازسلامتو پوياييبرخوردارمی‌شود.
را در افزایش با توجه به بررسی مباحث نظری و مطالعه تحقیق پژوهشگران می‌توان سه دسته از عوامل نشاط کاری مؤثر دانست. این سه دسته عبارت‌اند از:
1- عوامل سازمانی
با توجه به چالش‌هایی كه سازمان‌ها امروزه با آن مواجه هستند، ايجاد سازمان شاد يكي از نيازهاي استراتژيك براي موفقيت در بلندمدت است (زارعی متین و همکاران، 1388).
مدیر یك مجموعه، می‌تواند با اندیشه‌های سالمش محیطی شاد، بانشاط و با بهره‌وری بالا را در سازمان به وجود آورد و همین مدیر می‌تواند با اندیشه‌های تنگ‌نظرانه یا به‌دوراز عزت‌نفس، افسردگی، اضطراب و در پی آن رخوت و کسالت را در کارکنان به وجود آورد.
از عوامل سازمانی حائز اهمیت در نشاط کاری می‌توان به انتخاب صحیح و به‌جای کارکنان، پرداخت حقوق و دستمزد مناسب، متناسب بودن روابط انسانی در محیط کار، امنیت شغلی، برنامه‌ریزی کاری مناسب، سرکشی مداوم مسئولین به کارکنان و گوش فرادادن به مشکلات آن‌ها، استفاده از توانمندی‌ها و تخصص‌های کارکنان و … اشاره کرد.