دانلود پایان نامه
منبع: یافته های محقق
3-4 جامعه آماری
منظور از جامعه آماري، همان جامعه اصلي است كه موردمطالعه قرار می‌گیرد. درواقع جامعه عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي كه علاقه‌مند هستيم تا نتايج تحقيق و یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعميم دهيم. (دلاور،1390)
جامعه را گروهي از افراد ميداند که از يک خصوصيت مشترک برخوردارند که آن‌ها را از ديگر گروهها متمايز ميسازد (دانایی‌فرد و ديگران 1387). جامعه آماری ممکن است محدود یا نامحدود باشد، اگر بتوان واحدهای یک جامعهی آماری را شمارش کرد و نتیجه را با یک عدد معین n بیان نمود، آن جامعه آماری را محدود گویند، اما اگر نتوان واحدهای یک جامعه آماری را شمارش کرد آن جامعه آماری را نامحدود گویند. در تحقيق حاضر جامعه آماري کلیه نخبگان و صاحب‌نظران، مدیران اصلی، میانی، روسای و کارکنان سازمان آب و فاضلاب است که در این سازمان مشغول به کار بودهاند؛ که تعداد این افراد در کلیه مناطق ششگانه تهران برابر با 2450نفر می باشد.
3-5 نمونهگیری
نمونهبرداری، فرایند گزینش و انتخاب تعداد محدودی از اعضای جامعه است؛ طوری که پژوهشگر با بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگیها به عناصر جامعه خواهد شد (دانایی‌فرد و همکاران، 1387).
چارچوب جامعه آماري فهرستي از همه اعضاي جامعه آماري است كه از بين آن گروه نمونه انتخاب می‌شود و همچنين چارچوب نمونه آماري، مجموعه گروه كوچكي از جامعه آماري است مشتمل بر برخي از اعضا كه از جامعه آماري انتخاب‌شده‌اند (سكاران، 1392)
درواقع نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف‌شده است که اطلاعات موردنیاز پژوهشی به کمک آن حاصل میشود (سکاران، 1390). ازآنجاکه ملاک مشخصی برای دستهبندی مشتریان در طبقات خاص وجود ندارد لذا محقق در این پژوهش، از شیوه نمونهگیری ساده استفاده کرده است که برای به دست آوردن حجم آن (با توجه به جامعه 2450نفر تحقیق) از فرمول حجم نمونهگیری کوکران استفاده شد.
حجم نمونه این تحقیق بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران به شرح زیر است:
۹۶/۱ t = ۶۸۵۲۷N = (تعداد کارکنان شرکت آب و فاضلاب)
۵/۰d = ۵/۰۱-p = ۵/۰p =
با توجه به فرمول بالا، تعداد ۳۸۲ نمونه انتخاب گرديد. لذا تعداد 382 پرسشنامه در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب توزیع و تکمیل گردیده است.
3-6 روشهاي گردآوري اطلاعات
روشهاي گردآوري اطلاعات را به‌طورکلی ميتوان به سه دسته روشهاي کتابخانهاي، ميداني و آزمایشگاهی تقسيم نمود (دانایی‌فرد و همکار، 1387). در اين تحقيق از روش کتابخانهاي مانند مطالعه کتابها، مقالات، مجلات، طرحهاي پژوهشي و بانکهاي اطلاعاتي اينترنتي براي تدوين و نگارش بخش ادبيات موضوع و مباني نظري استفاده‌شده است. همچنین براي جمعآوري اطلاعات مربوط به آزمون فرضیات پژوهش، از روش ميداني و به کمک پرسشنامه انجام‌شده است.
پرسشنامه 1:
پرسشنامه، يكي از ابزارهاي رايج در تحقيقات و روشي مستقيم براي كسب داده‌های تحقيق است. پرسشنامه مجموعه‌ای از سؤالات، عبارات و گزینه‌ها است كه پاسخ‌دهنده باملاحظه آن‌ها پاسخ لازم را ارائه می‌کند و اين پاسخ‌ها، داده‌های موردنیاز پژوهشگر را تشكيل می‌دهد. (مقيمي، 1380).
هرگاه به دست آوردن اطلاعات واقعي موردنظر باشد، از پرسشنامه استفاده می‌شود. پرسشنامه هرچند داراي محدودیت‌ها و نواقص خاص خود است و بايد نسبت به استفاده غلط و كاركرد اشتباه آميز آن نگران بود، اما در حقيقت داراي مزاياي بی‌همتایی است و هرگاه بی‌عیب و نقص تنظيم و اجرا شود، به‌عنوان مناسب‌ترین و مفیدترین وسيله جمع‌آوری داده‌ها در يك طرح پژوهشي مفيد واقع می‌شود. پرسشنامه‌ها به دودسته باز و بسته تقسيم می‌شود: پرسشنامه‌های بسته مستلزم دادن پاسخ‌های كوتاه يا انتخاب يك پاسخ از ميان چند گزينه است، اما پرسشنامه‌های باز يا نامحدود مستلزم پاسخ آزاد پاسخ‌دهنده است كه با كلمات خود آن را بيان می‌کند. (بست، 1371)
نوع پرسشنامه
در تحقيق حاضر، در پرسشنامه از يكسري سؤالات بسته با طيف پنج گزینه‌ای ليكرت استفاده‌شده است، ساختار پرسشنامه شامل دو بخش است كه در بخش اول ویژگی‌های جمعیت شناختی را مورد پرسش قرار می‌دهد و در بخش دوم سؤالات تخصصی از مباني نظري ابن حوزه و همچنین نظرات اساتيد راهنما، مشاور و اساتيد حوزه بازاريابي بهره گرفته‌شده است. درمجموع پرسشنامه از دو بخش سؤالات عمومي و سؤالات تخصصي تشکيل گرديده است.
سؤالات عمومي: اين بخش شامل 6 سؤال است که ويژگيهاي جمعيت شناختي کارکنان را در مورد جنسيت، سن، نوع استخدام، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات و رده سازماني، سؤال مطرح‌شده است.
سؤالات تخصصي: اين بخش قسمت اصلي پرسشنامه را شامل می‌شود و نظرات کارکنان را در مورد نشاط کاری و میزان امید به آینده، احساس محرومیت، بیگانگی اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، امنیت اجتماعی، پایبندی به معتقدات دینی، پایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی و احساس عدالت اجتماعی در محتوا را موردسنجش قرار می‌دهد.
مقياس داده‌ها: