مقاله رایگان با موضوع آخرالزمان و روایات


Widget not in any sidebars

«مهدی از ما اهل بیت است ، بینی آن کشیده ،موی کمی بر پیشانی دارد وچنان زندگی می کند .
وگفت این حدیث صحیح است بنا به شرط بخاری ومسلم ولی آنرا نقل نکرده اند«قال هذاالحدیث صحیح علی شرط البخاری ومسلم ولم یخرجاه .«ترجمه ماتن»
عبدالعظیم بستوی بعد ازبررسی وجرح وتعدیل رجال این حدیث می گوید : این حدیث از حیث سند معتبروحسن است.(بستوی ،1420ق،ص301)
عنوان چهارم : نزول عیسی «ع» وامامت حضرت مهدی «ع» وانتظارفرج.
بخاری ازاباهریره نقل می کند:
حدثنا ابن بکیر، حدثنا اللیث ، عن یونس ، عن یونس ، عن ابن شهاب ، عن نافع مولی قتاده الانصاری ، ان اباهریره قال: قال رسول الله «ص»:
قال رسول الله «ص» کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم.(بخاری،1401ق، ج 4ص143)
ابن حجرعسقلانی؛ در فتح الباری بشرح البخاری(بی تا ،ج6، ص616، بی تا) ذیل این حدیث می نویسد: منظور از امامکم منکم ؛ مهدی موعود است.
2-4- قال الآبری فی مناقب الشافعی « تواتر الاخبار بان المهدی من هذه الامه وان عیسی یصلی خلفه ، ودرادامه گوید : وفی صلاه عیسی خلف رجل من هذه الامه مع کونه آخرالزمان وقرب قیام الساعه دلاله للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجه .والله اعلم.
«آبری درمناقب شافعی گفته : روایات متواترند براینکه مهدی«ع» از این امت است واینکه عیسی«ع» درپشت سر او نماز می خواند ، ودرمورد نماز عیسی«ع» پشت سر مردی از این امت در آخرزمان ونزدیکی به روز قیامت دلیل وحجتی صحیح است براینکه ، زمین از قائم خالی نمی شود.«ترجمه ماتن»
3-4- در صحیح مسلم ،نیزشبیه این حدیث نقل شده:
حدثنا زهیر بن حرب ، حدثنی الولید بن مسلم ، حدثنا ابن ابی ذئب ، عن ابن شهاب ، عن نافع مولی ابی قتاده ، عن ابی هریره ، ان رسول الله «ص» قال:
کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم؛
فقلت لابن ابی ذئب :ان الاوزاعی حدثنا عن الزهری ، عن نافع ، عن ابی هریره،«و امامکم منکم».
قال:ابن ابی ذئب :تدری ما امکم منکم ؟ قلت: تخبرنی.
قال :فامکم بکتاب ربکم تبارک وتعالی ، وسنه نبیکم.( مسلم ،1398ق، ج2 ص192)
«ابوهریره از پیامبر«ص» نقل می کند: چگونه خواهید بود ، زمانی که ابن مریم «ع» ظهور کند درحالی که امام شما از خودتان است. وبه ابن ابی ذئب گفتم : اوزاعی به نقل ابوهریره که گفت : پیشوای شما از خودتان است. سپس ابن ابی ذئب دوباره پرسید معنای آنرا می دانی ؟ یعنی امام شما کتاب خدا وسنت پیامبرش.«ترجمه ماتن»
4-4- نماز خواندن عیسی «ع» به امامت حضرت مهدی«عج»؛ در صحیح مسلم به اسناد خود از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند :
حدثنا الولید بن شجاع وهارون بن عبدالله وحجاج بن الشاعر قالوا: حدثنا حجاج(وهوابن محمد)عن ابن جریج،قال اخبرنی ابوالزبیر، انه سمع جابربن عبدالله ، یقول: سمعت النبی «ص» یقول:
لاتزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامه ،قال: فینزل عیسی بن مریم ، فیقول امیرهم: تعال صل لنا ، فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمه الله لهذه الامه ؛
از پیامبرخد«ص»ا شنیدم که فرمود : گروهی ازامت من پیوسته درراه خدا جهاد خواهند کرد وفاتح خواهند شدتا روز قیامت . سپس فرمود : آن گاه عیسی بن مریم فرود خواهد امد وامیر وپیشوای این گروه به وی می گوید: بیا برای ما نماز بگذار . او جواب خواهد داد : خیر، برخی از شما بر برخی دیگر امیرند واین به سبب بزرگداشت وتکریم امت اسلامی است (نووی ،1932ق،ص193،ج2،)
با مراجعه به کتب معتبردیگر از اهل سنت ونیز با مراجعه به شروح صحیح مسلم وبخاری می بینیم ، کسی که در نماز ، امام بر عیسی ع می شود ، امام مهدی ع است . (عسقلانی ،بی تا ،ج6،ص383)
5-4- مسلم نیزشبیه این حدیث را نقل کرده است.
حدثنی احمد بن عبدالرحمنبن وهب ، حدثنا عمی عبدالله بن وهب حدثنا عمربن الحارث حد ثنی یزید بن ابی حبیب حدثنی عبدالرحمن بن شماله المهری قال کنت عند مسلمه بن مخلد وعنده عبدالله بن عمربن العاص فقال عبدالله لا تقوم الساعه الا علی شرارالخلق هم شرمن اهل الجاهلیه لا یدعون الله بشی الارده علیهم فبینما هم علی ذالک اقبل عقبه بن عامرفقال له مسلمه یا عقبه اسمع ما یقول عبدالله فقال عقبه هو اعلم واما انا فسمعت رسول الله «ص» یقول:
لا تزال عصابه من امتی یقاتلون علی امرالله قاهرین لعدوهم لایضرهم من خالفهم حتی تاتیهم الساعه وهم علی ذالک.
«همچنان گروهی از امت من به دستور خدا می جنگند وبر دشمنشان پیروز می شوند ومخالفشان به آنان آسیبی نمی رسانند تا اینکه قیامت فرارسد وآنان همچنان مشغول جنگ هستند.«ترجمه ماتن»