دانلود پایان نامه

در ارتباط با موضوع فوق 8 فرضيــه (متغير) جهت دار به شرح زير مطرح مي گردد:
1- هرچه ميزان ناملموسي فعاليتهاي خدماتي بيشتر باشد تمايل كمتري به برون سپاري آن فعاليتها وجود دارد.
2- هرچه ميزان تفكيك ناپذيري فعاليتهاي خدماتي بيشتر باشد تمايل كمتــــــري به برون سپاري آن فعاليتها وجود دارد.
3- هرچه فعاليتهاي خدماتي بيشتر معطوف به استاندارد كردن باشند، تمايل بيشتـــري به برون سپاري آن فعاليتها وجود دارد.
4- هرچه فعاليتهاي خدماتي از عدم اطميناني تقاضاي بيشتري برخوردار باشند، تمايل كمتري به برون سپاري آن فعاليتها وجود دارد.
5- هرچه فعاليتهاي خدماتي از عدم اطميناني فناوري بيشتري برخوردار باشند، تمايل بيشتري به برون سپاري آن فعاليتها وجود دارد.
6- هرچه پيچيدگي فعاليتهاي خدماتي بيشتر باشد، تمايل كمتري به برون سپاري آن فعاليتها وجود دارد.
7- هرچه تماس يك فعاليت خدماتي با مشتري نهايي بيشتر باشد تمايل كمتري به برون سپاري آن فعاليتها وجود دارد.
((تمايل به برون سپاري فعاليتهاي خدماتي از نوع تعامل دور را دور بين سپارنده خدمت و مشتري نهايي، بيشتر از حالتي خواهدبود كه تماس مستقيم بين اين دو وجود داشته باشد.))
8- هرچه رقابت شركتها بر روي قيمت شديدتر باشد تمايل بيشتر به برون سپاري آن فعاليتها وجود دارد.
روش تحقيق :
روش تحقيق در اين مطالعه از نظر ماهيت توصيفي است بدين معني که بدون دستکاري متغييرها ، آنها را مورد مطالعه قرار مي دهد و از نظر هدف کاربردي مي باشد و پس از طرح مساله ، در پي دستيابي به يک چهارچوب منطقي جهت يافتن عوامل موثر در تصميم گيري برون سپاري خدمات انجام گرفته است .
تعريف واژه هاي تحقيق
خدمت “Service”
در اين تحقيق منظور از خدمت ، فرآيند يا عملکردي است که مستقيماً به مشتري نهايي مربوط مي شود . (Lovelock 1981)
فعاليتهاي خدماتي “Service activity”
در اين تحقيق فعاليتهاي خدماتي به همه فعاليتهايي گفته مي شود که در شرکت خدماتي انجام مي گيرد ، صرف نظر از اينکه ، آنها مستقيم و يا غير مستقيم به مشتري نهايي مربوط باشد .
شرکت خدماتي “Service firm”
منظور از شرکتهاي خدماتي در اين تحقيق شرکتهايي مي باشند که يک عملکرد يا يک فرآيندي را که مورد نياز مشتري نهايي باشد را فراهم آورند .
برون سپاري “Outsourcing”
در عمده ترين شکل خود اشاره به خريد محصول و خدماتي دارد که قبلاً در داخل شرکت ساخته يا فراهم مي گرديد .
[Rothery , Brain and Robertson (1995); Lacity and Hirschheim 1993]
ولي اين تفکر در شرکتهاي گوناگون مشاهده مي شود که برون سپاري به خريد هر نوع خدمت صرف نظر از اينکه آن قبلاً توسط شرکت انجام مي شده يا خير اشاره دارد.
[Arthur Anderson & the Economist Intelligence unit 1995]
در اين تحقيق بجاي “Outsourcing” معادل فارسي “برون سپاري” به کار رفته است .