مقاله رایگان با موضوع استانداردها و نرم افزار

بانك اطلاعاتي چند كاربره : همزمان چند نفر ميتوانند اطلاعات مربوط به يك قسمت را در نرمافزار وارد نمايند.
ديدگاه پروژهاي در سيستم : به كار به صورت پروژهاي نگاه مي شود و گزارشهاي تركيبي چند پروژهاي را ميتوان با آن استخراج نمود.
قابليت نصب بر روي شبكه Client-Server را دارد.
تحت وب بوده و قابليت مديريت مکاتبات و مدارک را دارد.
از مزاياي سيستم به موارد زير مي توان اشاره نمود:
الف) ابزاري براي مديريت قراردادها مي باشد كه در امر مديريت پروژه كمك مي نمايد.
ب) نكات مهم پروژه از مكاتبات و مشخصات پروژه تا مراحل طراحي، استعلام، دريافت پيشنهادها، صورتجلسات، تحويل قطعات و كسري ها قابل ثبت و پيگيري مي باشد و به عنوان يك نرم افزار چند كاربره، چند پروژه اي و بانك اطلاعاتي مجموعه مي باشد.
ج) روشي متمركز براي ذخيره سازي، مرتب سازي و پيگيري اطلاعات پروژه در اختيار مي گذارد، به طوريكه بتوان قراردادها را در زمان و بودجه مورد نظر اجرا نمود.
براي ورود داده هاي اوليه بايد ابتدا پروژه تعريف شده و مدير پروژه مشخص گردد و سپس براي پروژه تعريف شده 4 بخش اصلي را جهت ورود داده ها ايجاد مي نمايد كه عبارتند از:
الف) اطلاعات پروژه: شامل اطلاعات مربوط به پروژه كه معمولا در برنامه مديريت پروژه نيز ذكر مي گردد مي باشد كه عبارتند از تعاريف كلي پروژه شامل اطلاعات كلي پروژه، كارفرما، مدير پروژه، اطلاعات شركتهاو سازمانهاي درگير در اجراي پروژه، برنامه زماني پروژه كه با نرم افزار P3 مرتبط شده و اطلاعات زماني را به بانك اطلاعاتي منتقل مي نمايد.
ب) ارتباطات: شامل ارتباطات موجود در پروژه مي باشد كه شامل مكاتبات، جلسات، تلفن ها، استعلام ها و … مي باشد.
ج ) اطلاعات قرارداد: كليه اطلاعات مربوط به بخش قرارداد با پيمانكاران دست دوم در اين قسمت ثبت مي گردد كه قسمت اعظم اطلاعات قراردادي را شامل مي گردد. براي تامين تجهيزات و مواد در اين قسمت دو رويكرد قراردادها و سفارشخريد وجود دارد. در اين قسمت اطلاعات مربوط به نحوه تقسيمبندي هزينهها و كدگذاري مراكز هزينه، صورتوضعيتها و دستورهايپرداخت، پيشنهادهاي پيمانكاران، روندهاي هزينهاي، تغييرات قراردادي در قراردادهاي پيمانكاران و كارفرما، مديريت تغييرات قراردادي، استعلامها و تغييرات در استعلامها در فرمهاي مخصوص وارد ميشود و قابليت گزارشگيريهاي مختلف نيز وجود دارد.
د) يادداشتها : قسمت اعظم اطلاعات مربوط به مديريت و پيگيري قراردادها با تامينكنندگان را در بر ميگيرد كه شامل اطلاعات نقشه ها،‌ ارسال مدارك براي پيمانكاران، مديريت مواد و ميزان ارسال مواد با ذكر جزئيترين اطلاعات و استخراج كسريها، گزارشات روزانه، بيمه ها و ليست عيوب پروژه ميباشد كه براي هر كدام از موارد ذكر شده فرم هاي مخصوص وجود دارد.
2-1-3 تجزيه و تحليل
استاندارد تدوين شده براي مديريت تامين داراي شش فرآيند است و در آن مديريت اعتبارات، مديريت حمل و ترخيص از گمرکات و نحوه دريافت درخواست مشتري و يا پروژه تامين اشاره نشده است. مجموعه فرآيندهاي فوق براي شرکتهايي که نياز به تامين ارز ندارند و براي معاملات خود، خارج قوانين دولتي عمل ميکنند، مناسب ميباشد ولي با توجه به اينکه فرآيندهاي تامين براي شرکت هاي خصوصي به دليل قيمتهاي بالا و نياز به تامين ارز براي معاملات، مشمول قوانين دولت ميگردند، بنابراين شکاف هايي در فرآيندهاي ارائه شده وجود دارد که بايد پوشانده شود.
با توجه به اينکه شرايط پرداخت ارزي به تامينکنندگان خارجي در ايران تابع قوانين بانک مرکزي ميباشد و در شرکتهاي بزرگ اکثر خريدها از طريق تخصيص اعتبار انجام شده و به صورت نقدي پرداخت نميشود، در ضمن حجم فعاليتها در اين زمينه بسيار گسترده بوده و نياز به هماهنگي با سازمانهاي مختلف براي تخصيص اعتبار و گشايش اعتبار ميباشد، بنابراين لازم است فرآيند مديريت اعتبارات ارزي به فرآيندهاي معرفي شده در استاندارد فوق اضافه گردد.
از طرفي فرآيند حمل و ترخيص نيز تابع قوانين و شرايط مشخص شده ميباشد و براي ورود کالا به کشور بايد هماهنگيهاي لازم انجام شود. فرآيند جابجايي، حمل و تحويل در مجموعه فرآيندي براي ترخيص و تحويل كالا به مشتري بوده و لازم است كه به فرآيندهاي معرفي شده در اين استاندارد اضافه گردد.
2-1-4 موارد استفاده در تحقيق
با توجه به تجزيه و تحليل فوق، ميتوان از موارد زير براي استفاده در تحقيق و طراحي سيستم تامين الكترونيكي استفاده نمود.
نحوه تعريف فرآيندها و گردش فعاليتهاي مورد نياز براي يک سازمان؛
استفاده از استانداردهاي برنامهريزي تامين، استعلام و مديريت قرارداد براي طراحي مجدد فرآيندهاي الکترونيکي؛
استفاده از گردش دادههاي ذکر شده در فرآيند.
در طراحي مجدد فرآيندها، طراحي استفاده شده در نرمافزار Primavera Expedition نيز قابل استفاده است.
2-2 مديريت تامين پروژه