مقاله رایگان با موضوع اسناد و مدارک و استاندارد

تعريف نيازمنديهاي فني تجهيزات و يا مواد مصرفي؛
قوانين و مقررات عمومي براي حفظ محيط زيست و يا ايمني؛
با توجه به اينکه شرايط کلي مانند رنگ تجهيزات و مسائل مربوط به نگهداري و تعميرات آنها براي تمام تجهيزات کاربرد دارد تعريف يک بخش عمومي براي ذکر اين موارد ضروري است.
3-8 تهيه ليست سازندگان و تامينکنندگان (فرآيند اصلي شماره چهار)
اين فرآيند شامل بررسي عناوين تجهيزات مطابق طرحريزي پروژه و تهيه ليست سازندگان و تامينکنندگان ميباشد. محدوده کار فرآيند شامل تهيه ليست کاملي از سازندگان براي تجهيزات و مواد مورد نياز مشتري مطابق طرحريزي پروژه و دريافت تائيديههاي مورد نياز مطابق با توافقهاي انجام شده با مشتري و يا قرارداد با صاحب کار است. نتيجه و خروجي فرآيند شامل ليست سازندگان و تامينکنندگان ميباشد. منظور از مشتري، فرد حقيقي و يا حقوقي که درخواست خريد را صادر نموده است و منظور از صاحب کار مصرفکننده و يا کاربر نهايي ميباشد.
اين فرآيند در واقع انتخاب اوليه تامينکنندگان ميباشد که روشهاي متداولي براي انجام آن وجود دارد. مطابق استاندارد PMI موارد زير انتخاب شده است.
الف: سيستم وزندهي: معيارهايي براي طبقهبندي و سنجش توانمندي تامينکنندگان تهيه ميگردد و بر اساس درجه اهميت، به اين معيارها وزن داده ميشود و سپس براي هر تامينکننده امتيازدهي ميگردد و بر اساس امتيازات طبقهبندي شده و تامينکنندگان مورد قبول انتخاب ميگردند.
ب: سيستم غربالسازي: بر اساس مينيمم نيازمنديهاي عملکرد بر اساس معيارهاي ارزيابي شکل ميگيرد و تامينکنندگان غربال ميگردند.
ج: مذاکره با تامينکنندگان: بر اساس مذاکرات دو طرفه و توافقهاي انجام شده تامينکنندگان انتخاب ميشوند.
براي اجراي تامين تجهيزات هر پروژه فرآيند تعريف ليست تامينکنندگان و مديريت زنجيره تامين به عنوان فرآيند کليدي است که اگر ناديده گرفته شود، ساير فعاليتها را با مشکل مواجه ميسازد. در تهيه ليست سازندگان بايد حداقل موارد زير در نظر گرفته شود:
درخواستهاي مشتري؛
توافقات قراردادي؛
نيازمنديهاي صاحب کار؛
تنوع توليدات و دامنه توليدات تامينکنندگان؛
بررسيهاي حاصل از ميزان توانمندي تامينکنندگان؛
آخرين وضعيت حجم کاري تامينکنندگان (براي درخواست تجهيزات سفارشي با قيمت بالا) براي تشخيص توان استقبال از کار جديد.
با توجه به بررسيهاي فوق از ميان ليست تامينکنندگان شناسايي شده انتخاب اوليه صورت ميگيرد و ليست تامينکنندگان پروژه تهيه ميشود. توضيح اينکه اين فرآيند به موازات فرآيند شماره ۳ انجام ميگردد.
3-9 استعلام و بررسي پاسخهاي نهايي تامينکنندگان (فرآيند اصلي شماره پنج)
اين فرآيند شامل مراحل مختلف تشريفات استعلام كه عبارتند از ارسال اسناد و مدارک براي تامينکنندگان، دريافت پيشنهادهاي مالي و فني به صورت مجزا، بررسي پيشنهادهاي فني و مالي، امتيازدهي پيشنهادها، رفع نواقص و تکميل پيشنهادات رسيده و در نهايت تهيه جدول مقايسه براي هر بسته خريد ميباشد. دريافت ليست سازندگان و بستههاي خريد تعريف شده، ارسال مدارک استعلام مطابق قوانين و مقررات سازمان، بررسيهاي فني و مالي پيشنهادهاي دريافتي از سازندگان و تهيه جداول ارزيابي فني و مالي در محدوده کار اين فرآيند است. خروجي فرآيند جدول مقايسه فني و مالي شامل رتبهبندي پيشنهادهاي سازندگان ميباشد .
فرآيند انجام استعلام تا تهيه جدول مقايسه نهايي حجيمترين بخش از فعاليتهاي خدمات تامين تجهيزات ميباشد که نياز به همکاري تخصصهاي مختلف فني و بازرگاني دارد. اين فرآيند شامل چندين مرحله مهم ميباشد که عبارتند از:
مدارک استعلام و ارسال اطلاعات کامل و يکسان براي تامينکنندگان؛
جمعآوري پيشنهادهاي تامينکنندگان پس از اتمام مهلت استعلام؛
بررسي فني پيشنهادهاي تامينکنندگان و تهيه جداول ارزيابي فني و برگزاري جلسات مذاکره فني؛
بررسي بازرگاني پيشنهادهاي تامينکنندگان و تکميل چک ليستهاي بازرگاني؛