مقاله رایگان با موضوع امام زمان (عج) و منابع اسلامی

1-4درسوره انبياء آيه 105 مى‏خوانيم
Widget not in any sidebars

«و لقد كتبنا فى الزبورِ من بعد الذكرِ ان الارض یرثها عبادى الصالحون»
يعنى ما در زبور (داود ( ع ) ) نوشتيم كه سرانجام ، وارث زمين بندگان شايسته من خواهند شد . حال يكبار ديگر متن زبور را كه در اين نوشتار آورديم بخوانيد و با اين آيه مقايسه كنيد و ببينيد كه چگونه خداوند اين قسمت از زبور را محفوظ نگه داشت تا آيندگان بدانند كه حكومت زمين سرانجام به دست انسانهای شايسته خواهد افتاد و سرنوشت افراد شرور و ظالم جز نابودی نيست.
طبرسی در تفسير آيه از امام باقر(ع) آورده است كه ايشان فرموده اند
«هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان» (مجمع البیان ذیل آیه شریفه)
يعنی: اينان ياران حضرت مهدی در آخرالزمان هستند(همان)
مرحوم شيخ طوسی نيز در تفسير اين آيه شريفه از امام باقر(ع) روايت كرده است كه
«ان ذلك وعد الله للمؤمنين بانهم يرثون جميع الارض» (تفسیرتبیان،1409ق،ص252)
يعنی اين وعده قطعی خدا بر مؤمنان است كه آانان تمامی زمين و زمان را به ارث خواهند برد اين آيه مباركه از نظر معنا به آيه پيش شباهت دارد كه می فرمايد: ليستخلفنهم فی الارض
در اين دو آيه چه تعبير زيبايی به كار رفته است. تعبير به ارث و استخلاف كه ارث انتقال ثروت از مرده به زنده و استخلاف نيز قرار دادن يكی بجای ديگری را گويند. تا همين حد به آياتی كه پيرامون وجودگرانمایه حضرت مهدی(عج)تاويل شده است بسنده می شود، اما يادآوری می گردد كه در اينجا تنها شمار اندكی از آيات را ترسيم نموديم و آيات شریفه قرآن در اين مورد بگونه ای كه در روايات آمده بسيار است و دانشمند معاصر آقای سيد صادق شيرازی در كتاب «المهدی فی القرآن» حدود 106 آيه فقط از مصادر و منابع اهل سنت در مورد امام زمان (عج) گردآوری كرده است. (.http://noorportal.net/180/182/184/58729.aspx)
که در تفسیر نمونه مکارم شیرازی در تفسیر آیه شریفه آمده است:
ظاهر آيه اين است كه «هذا» اشاره به همان وعدهای است كه در آيه قبل به بندگان صالح خود در مورد حكومت روی زمين داده شده است .
2-4 روايات پيرامون قيام مهدی ( ع)
در بعضى از روايات صريحا اين آيه تفسير به ياران مهدی ( عليه السلام ) شده است : چنانكه در مجمع البيان ذيل همين آيه از امام باقر ( ع)چنين مى خوانيم : هم اصحاب المهدى فى آخر الزمان : «بندگان صالحی را كه خداوند در اين آيه به عنوان وارثان زمين ياد مى كند ياران مهدی ( ع) در آخر الزمان هستند»
در تفسير قمی نيز در ذيل اين آيه چنين آمده است : ان الارض يرثها عبادی الصالحون ، قال القائم و اصحابه : «منظور از اينكه زمين را بندگان صالح خدا به ارث مى برند مهدی قائم ( ع )و ياران او هستند»
ناگفته پيدا است مفهوم اين روايات ، انحصار نيست ، بلكه بيان يك مصداق عالی و آشكار است ، و بارها گفته ايم اين تفسيرها هرگز عموميت مفهوم آيه را محدود نمى سازد
بنابراين در هر زمان و در هر جا بندگان صالح خدا قيام كنند، پيروز و موفق خواهند بود و سرانجام وارث زمين و حكومت آن خواهند. (مجمع البیان طبرسی به نقل: ttp://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=2692)
علاوه بر روايات فوق كه در خصوص تفسير اين آيه وارد شده روايات بسيار زيادی كه بالغ به حد تواتر است از طرق شيعه و اهل تسنن در مورد مهدی ( ع)از پيامبر گرامی اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) و همچنين از ائمه اهل بيت (ع) نقل شده كه همه آنها دلالت بر اين دارد سرانجام حكومت جهان به دست صالحان خواهد افتاد، و مردی از خاندان پيامبر (ص) قيام می كند و زمين را پر از عدل و داد می سازد آنچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد
از جمله اين حديث معروف است كه در اكثر منابع اسلامی از پيامبر (صلی اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل شده : لو لم يبق من الدنيا الا يوم ، لطول الله ذلك اليوم ، حتى يبعث رجلا صالحامن اهل بيتى يملا الارض ‍ عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا:« اگر از عمر جهان جز يك روز نماند، خداوند آن روز را آنقدر طولانی مى
كند تا مرد صالحی را از خاندان من برانگيزد كه صفحه زمين را پر از عدل و داد كند همانگونه كه از ظلم و جور پر شده است( مجمع البیان طبرسی به نقل : ttp://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=2692 )
3-4 «ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين». يعنی: و ما اراده كرديم به كساني كه در روی زمين تضعيف شده اند نعمتی گران ارزانی داريم و آنان را پيشوايان (راستين) و وارثان گردانيم
ذیل این آیه شریفه درکتاب تفسیر نمونه مکارم شیرازی آمده است:
اين آيات از جمله آياتی است كه به روشنى بشارت ظهور چنين حكومتی را مى دهد، لذا در روايات اسلامی مى خوانيم كه ائمه اهلبيت (ع ) در تفسير اين آيه اشاره به اين ظهور بزرگ كرده اند
در نهج البلاغه از على (عليه السلام ) چنين آمده است : لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها و تلى عقيب ذلك و «نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض»دنيا پس از چموشى و سركشى همچون شترى كه از دادن شير به دوشنده اش خوددارى مى كند و براى بچه اش نگه مى داردوبه ما روی می آورد .(نهج البلاغه ،کلمات قصار،209) ، سپس آيه «و نريد ان نمن» را تلاوت فرمود
و در حديث ديگرى از همان امام بزرگوار (عليه السلام ) مى خوانيم كه در تفسير آيه فوق فرمود: هم آل محمد (ص) يبعث الله مهديهم بعد جهدهم ، فيعزهم و يذل عدوهم : اين گروه آل محمد (ص ) هستند، خداوند مهدی آنها را بعد از زحمت و فشاری كه بر آنان وارد می شود برمی انگيزد و به آنها عزت می دهد و دشمنان شان را ذليل و خوار می كند.
و در حديثی از امام زين العابدين علی بن الحسين (ع ) مى خوانيم : و الذی بعث محمدا بالحق بشيرا و نذيرا، ان الابرار منا اهل البيت و شيعتهم بمنزله موسى و شيعته ، و ان عدونا و اشياعهم بمنزله فرعون و اشياعه : «سوگند به كسی كه محمد (ص ) را به حق بشارت دهنده و بيم دهنده قرار داد كه نيكان از ما اهل البيت و پيروان آنها بمنزله موسی و پيروان او هستند، و دشمنان ما و پيروان آنها بمنزله فرعون و پيروان او مى باشند » سرانجام ما پيروز مى شويم و آنها نابود مى شوند و حكومت حق و عدالت از آن ما خواهدبود. (مجمع البیان طبرسی به نقل http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=3361.)