مقاله رایگان با موضوع امیرالمومنین و فرزندان

11-6 عبدالله بن مسعود:
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب ، هذلی، ابوعبدالرحمن ، مادرش ام عبددخترعبد بن سواء ازقبیله هذیل است. وازاین روپیامبر«ص» ازاوتعبیربه«ابن ام عبد» کرد، ابن مسعود درگذشته چوپان بود، اوازمسلمانان نخستین به شمار می رود وبه گفته ابونعیم اصفهانی ، ششمین نفری است که اسلام آورد. دوبارهجرت کرد ، یک بارازمکه به حبشه وباردوم به مدینه، اوازچهره های علمی درمیان صحابه است، نخستین شخصی است که درمسجدالحرام، قرآن راآشکارادرمیان انجمن قریش با صدای بلند تلاوت کرد.
Widget not in any sidebars

ابن مسعوددرسال32.هجری درمدینه ، درگذشت وزبیر یا عماریاسربراونماز خواند ودربقیع دفنش کردند.
صاحبان صحاح به ، روایات اواستناد کرده اند.( ابن سعد،1417ق،ج3 ، ص150 تا161)
روایان ازاو:پسرانش :عبدالرحمن وابوعبیده ، پسربرادرش: عبدالله بن عتبه بن مسعود.
وازصحابه: ابوسعید خدری ، انس ، جابر، ابن عمر، ابوموسی اشعری، حجاج بن مالک اسلمی، ابوامامه ، ابوالطفیل ، ابن الزبیر، ابن عباس و…ازاونقل حدیث کرده اند.(عسقلانی، 1413ق ،ج4،ص487)
12-6 علی بن ابی طالب :
علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم،ابوالحسن هاشمی،امیرالمومنین ، مادرش فاطمه دختراسدبن هاشم، پسرعموی پیامبرخدا«ص» وهمسردخترش فاطمه زهراء، درکعبه به دنیاآمد، ودرماه رمضان سال40 هجری در63 سالگی به شهادت رسید وبه نقل زید بن ارقم نخستین کسی که با پیامبر«ص» نمازگزارد علی بن ابی طالب «ص» است.( ابن سعد،1417ق، ج1،ص13)
احمد بن حنبل گفته است:فضائلی که برای علی بن ابی طالب ، روایت شده برای هیچ یک از صحابه، نقل نشده است.(عسقلانی 1413ق ،ج5 ،ص701)
راویان از او:فرزندانش:حسن ،حسین ،محمد،(محمدبن حنفیه)،عمر، فاطمه،محمد بن عمربن علی.
وازصحابه:عبدالله بن مسعود،براءبن عازب،ابوهریره،ابوسعیدخدری،بشربن سحیم غفاری، زیدبن ارقم، صهیب رومی، ابن عباس ، ابن عمر، ابن الزبیر،جابربن سمره، جابربن عبدالله، ابوامامه ،و…(تهذیب التهذیب، ج5 ،ص698)
13-6 ام سلمه:
هند دخترابوامیه بن مغیره بن عبدالله …مخزومی، امسلمه، ام المومنین ، مادرش عاتکه دخترعامربن ربیعه است . پدرش ابوامیه یکی ازبخشنده ترین اشخاص ومشهوربه کرم وملقببه«زادالراکب» بود. هرگاه به سفرمی رفت ، همسفراوتوشه ای برنمی داشت.همسرام سلمه به نام عبدالحمن بن عبدالاسد، ملقب به ابوسلمه، درجنگ احد مجروح شد وپس از5 یا7 ماه براثراین جراحت از دنیا رفت وام سلمه، به ازدواج پیامبر«ص» درآمدودرسال62یا61 هجری در84 سالگی درگذشت.
راویان ازاو:فرزندانش:عمربن ابی سلمه،زینب دخترابی سلمه، عبدالله بن رافع، نافع، سفینه،سلیمان بن یسار، اسامه بن زیدبن حارثه، عبدالله بن عباس و…(عسقلانی،1413ق ،ج10،ص509)
14-6 زر بن حبیش:
زربن حبیش بن حباشه بن اوس اسدی، کوفی،ابومریم، مخضرم، ثقه ، جلیل ، دانشمند فاضل ، ازاصحاب علی بن ابیطالب «ع» وبه گفته عاصم:ابووائل عثمانی ،وزر، علوی بود وهردودریک مسجد نماز می خواندند، ولی ابووائل درمقام تعظیم زر، برمی آید.اودرسال81،82 هجری درسن 120یا127 سالگی درگذشت. صحاح شش گانه روایاتی از او نقل کرده اند:
اوازعمربن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابوذر، ابن مسعود، عبدالرحمن ابن عوف، عباس، سعید بن زید، حذیفه، ابی بن کعب ، عائشه و.. نقل روایت کرده است.
راویان ازاو: عاصم بن بهدله ، عبده بن ابی لبابه ، اسماعیل بن ابی خالد، عدی بن ثابت ، ابواسحاق شیبانی ، اعمش ، ابراهیم نخعی، و…( ابن سعد، 1417ج6، ص104).

بخش دوم :
احادیث عام مهدویت در صحاح ستّه
احادیث عام مهدوی در صحاح سته
در صحاح سته به دو طایفه از احادیث برمی خوریم ؛ یک سری ازاحادیث ، موضوع مهدویت به طورکلی از آن استنباط می شود وطایفه دیگراحادیث خاص است که فقط بر موضوع امام مهدی ، قابل تطبیق است.
ابتدا احادیث عام که در مورد مهدویت اشاره کرده است .
1 :حدیث دوازده خلیفه
1-1 بخاری درکتاب الاحکام باب«استخلاف» به سند خود ازجابربن سمره نقل کرده: