مقاله رایگان با موضوع انعقاد قرارداد و استانداردها

شکل 2-1: متدولوژي انجام پژوهش
فصل دوم
مرور ادبيات تحقيق
مقدمه
با توجه به اينکه موضوع تحقيق، سيستمهاي تامين الکترونيکي براي شرکتهاي خصوصي است و در شرکت هاي خصوصي، معاملاتي با ارزش مابين پانصد هزار دلار تا چندين ميليارد دلار و مدت زمان حداقل شش ماه تا چندين سال بوده و بر اساس درخواست مشتري به صورت سفارشي انجام ميگردد، بنابراين ساخت محصولات به صورت پروژه تعريف ميشود. به عنوان نمونه در شرکت سيفکو ارزش معاملات ساليانه به بيش از بيست ميليون دلار مي رسد که براي مشتريان مختلفي مانند مجموعه صفا، مپنا، سوپر اکتيو و بسياري از شرکت هاي ديگر مواد خام مانند ورق و پروفيل، لوله و غيره براي اجراي پروژه هاي ملي کشور وارد مي نمايد. براي اجراي پروژه مطابق استانداردهاي مديريت پروژه (مانند استانداردهاي تدوين شده توسط انجمن مديريت آمريکا) سه فاز اجرايي مهم مهندسي، تامينمواد و تجهيزات و فعاليتهاي کارگاهي تعريف ميگردد. فاز تامين مواد و تجهيزات با استفاده از امکانات جديد فنآوري اطلاعات از ديدگاههاي مختلف و بر اساس منابع متفاوت و استانداردهاي موجود در اين بخش بررسي شده است. بررسي ديدگاهها، مدلها و استانداردهاي موجود با نگرش استفاده در تامينمواد و تجهيزات شرکتهاي خصوصي و همچنين تطبيق با شرايط ايران انجام شده است. تحقيقات، استانداردها و مدلهاي رايج طي پنج سال گذشته در اين بخش به صورت مجزا معرفي شده و پس از شرح مختصري، تجزيه و تحليل انجام شده و بر اساس نيازهاي تحقيق، موارد مورد استفاده ذکر شده است.
2-1 PMBOK (استاندارد مديريت پروژه)
2-1-1 معرفي
انجمن مديريت پروژه آمريکا در سال 1969 با هدف جمع آوري سوابق و تجربيات محيط هاي مختلف مديريتي تاسيس شده است. طي سمينار سال 1976 در مونترال، ايده مستند سازي تجربيات در قالب استاندارد مطرح و سرآغازي براي تبيين “مديريت پروژه ” بهعنوان يک حرفه مشخص مي گردد. با شروع دهه 80 پروژه اي توسط اين انجمن براي ايجاد رويه ها و مفاهيم مورد نياز حرفه مديريت پروژه با سه محور عمده زير تبيين مي گردد:
تعيين مشخصههاي عملي حرفهاي اخلاقيات؛
مفاهيم و ساختار مديريت پروژه استاندارد؛
تعيين نحوه حرفهاي شدن گواهينامه.
لذا گروه ESA تشکيل و با همکاري بيش از 25 صاحب نظر، نتايج کار در اوت 1983در مجله Project Management Journal (PMJ) ارائه ميشود. اين گزارش از يک سو مبناي برنامههاي آموزشي و تربيت حرفهاي مديران در PMI شده و از سويي کارشناسي ارشد مديريت پروژه نيز در دانشگاه وسترن کارولينا تاسيس ميگردد.
در سال 1987 مجلدي از تجربهها و استانداردها تحت عنوان PMBOK تهيه شد که بخشي از آن شامل استانداردها و فرآيندهاي تامين مواد و تجهيزات براي اجراي پروژهها ميباشد. اين مجلد در سال 2000 بازنگري شده و بر اساس ابزارهاي جديد الکترونيکي استانداردهاي مديريت پروژه بازنگري شده است.
2-1-2 تشريح استاندارد
مديريت تامين به عنوان بخشي از مديريت پروژه ميباشد که در مجلد بازنگري شده به تفصيل به فرآيندهاي اجرايي پرداخته شده است.
در استاندارد ذکر شده، مديريت تامين براي پروژه، مجموعه فرآيندهاي مورد نياز جهت تامين مواد، تجهيزات و خدمات مورد نياز از خارج سازمان اجرايي پروژه ميباشد و فرآيندها در اين استاندارد به شرح زير ارائه شده است:
برنامهريزي تامين : تعيين نوع مواد و تجهيزات و خدمات و زمان مورد نياز آنها ميباشد.
برنامهريزي درخواستها: مستندسازي نيازمنديهاي تدارکاتي و تعيين منابع بالقوه تامين آنها است.
استعلام: بدست آوردن پيشنهادات فني- مالي سازندگان، فروشندگان و تامينکنندگان اقلام مورد نياز پروژه ميباشد.
انتخاب تامينکنندگان: انتخاب بهينه از بين منابع بالقوه تامين مواد، تجهيزات و خدمات ميباشد.
انعقاد قرارداد و مديريت پيمان: مديريت ارتباطات بين سازمان اجرايي و فروشندگان، سازندگان و تامينکنندگان کالا و خدمات است.
خاتمه پيمان: تجزيه و تحليل و رفع ابهامات باقيمانده، تسويه حساب و خاتمه قراردادها است.
اين موسسه نرمافزارهاي مختلف مديريت پروژه، برنامهريزي و خريد را طراحي نموده است و از امکانات و ابزارهاي الکترونيکي استفاده نموده و نرمافزارها تحت وب ميباشند. نرمافزار مشابه به موضوع پژوهش، Primavera Expedition ميباشد که توسط شرکت پريماورا و با استفاده از استانداردهاي اين موسسه طراحي و توليد شده است. اين نرم افزار در حال حاضر در شرکتهايي مانند پتروپارس و پيمانکاران آن شرکت براي مديريت ارتباطات اجرا ميگردد. خلاصهاي از معرفي اين نرمافزار به شرح زير است:
سيستم Primavera Expedition به عنوان يك سيستم مديريت پيمان بوده كه در مراحل مختلف كاري براي انجام فعاليتهاي قراردادي مي تواند به كاربر خدمات نرمافزاري ارائه نمايد. از قابليتهاي سيستم موارد زير قابل ذكر است :