دانلود پایان نامه

روش جمع آوري اطلاعات
جهت گردآوري اطلاعات در اين پژوهش ، ترکيبي از مطالعه کتابخانه اي و تحقيق ميداني استفاده شده و در سنجش مطالعات نظري از ديدگاه صاحبنظران سازمان و محققين و متخصصين مربوطه نيز استفاده گرديده است . ابزار جمع آوري اطلاعات و داده ها در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي است که ابتدا پس از مطالعات نظري و نظر سنجي از متخصصان ، پرسشنامه اوليه تنظيم و پس از بررسي اعتبار و روائي آن نزد گروه کوچکي از جامعه تحقيق و اصلاح نهايي آن روي نمونه اصلي از جامعه آماري اجرا شده است .
جامعه و نمونه آماري تحقيق
جامعه آماري
جامعه آماري همانگونه که در فصل يک بدان اشاره شد شرکت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان در دو بخش خدمات عمومي و خدمات طرحهاي توسعه (فولاد) مي باشد بطوريکه در بخش خدمات عمومي جامعه آماري را کارشناساني تشکيل مي دادند که مسئول انعقاد قرارداد با افراد حقيقي و حقوقي در زمينه استفاده از منابع برون سازماني بودند و جامعه آماري در بخش خدمات و طرحهاي توسعه (فولاد ) را مهندسيني تشکيل مي دادند که در پروژه هاي مشترک با شرکت هاي بين المللي مشغول به کار بودند .
بخش خدمات عمومي را واحدهاي ستادي شرکت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان خصوصاً زير مجموعه معاونت سرمايه انساني و پشتيباني ، معاونت مالي و اقتصادي، معاونت بهره برداري، معاونت مهندسي، مديريت دفتر حقوقي و امور قراردادها، مرکز تحقيقات سنگ آهن و فولاد تشکيل مي دادند از مجموعه معاونتها هر کدام چندين مديريت انتخاب شده اند.
در بخش خدمات طرحهاي توسعه را معاونت برنامه ريزي و توسعه ومديريت پروژه سايت طرحهاي توسعه شرکتهاي تابعه شرکت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان انتخاب شدند
مطالعه بر روي جامعه آماري در بخش خدمات عمومي جهت تعيين نمونه آماري
دسترسي به تعداد و نوع قراردادهاي خدماتي با مراجعه مستقيم به مديريت دفتر حقوقي و امور قراردادها ميسر گرديد و همچنين جهت دستيابي به مبلغ هزينه شده به مديريت برنامه ريزي استراتژيک و بودجه مراجعه شد . تعداد و نوع و همچنين مبلغ قراردادهاي مربوط به سال 1391 در جدول شمار (4) مشاهده مي شود . اکثر قراردادهاي خدماتي شامل 4 دسته خدمات پيمانکاري ، خدمات آموزشي ، خدمات ورزشي و خدمات مشاوره اي مي باشند . از آنجاييکه ماهيت قراردادهاي از نوع خدمات ورزشي بيشتر جنبه کمک مالي شرکت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان به جامعه ورزشي کشور است و در راستاي اهداف اصلي شرکت نمي باشد ، لذا از جامعه آماري اين تحقيق حذف گرديد . بنابراين اکثر پرسشنامه ها در واحدهاي ستادي که با خدمات پيمانکاري ، آموزشي و مشاوره اي سروکار داشتند توزيع گرديد . از آنجاييکه که ماهيت خدمات آموزشي و مشاوره اي (برخلاف ماهيت خدمات پيمانکاري که از تنوع زيادي برخوردار است ) منحصر به فرد مي باشند لذا سعي گرديد جهت دستيابي به مدل واقعي در استفاده از منابع برون سازماني بيشتر پرسشنامه ها در بخش خدمات پيمانکاري که از تنوع بيشتري برخوردار مي باشند توزيع گردد . همانطوري که در جدول شماره( 3 ) نشان مي دهد . تنوع خدمات پيمانکاري حدود 15 مورد مي باشد که با احتساب ديگر خدمات متفرقه تعداد انواع قراردادهاي خدماتي (برون سپاري ) به حدود 20 مورد مي رسد لذا جهت دستيابي به يک مدل جامع که تنوع کاملي از انواع خدمات عمومي را در بر گيرد تعداد 30 پرسشنامه به تصادف بين آنها توزيع گرديد .
مطالعه بر روي جامعه آماري در بخش خدمات طرحهاي توسعه جهت تعيين نمونه آماري
دسترسي به جامعه آماري در بخش خدمات طرحهاي توسعه با مراجعه مستقيم به مديريت پروژه سايت طرحهاي توسعه و واحد بودجه و نظارت و ارزيابي طرح ها در مديريت برنامه ريزي استراتژيک و بودجه، شرکت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان که عضو کميته تخصيص ارز به طرح ها نيز مي باشد ميسر گرديد . تعدادي از قراردادها با مبلغ پيمان بيش از 100 ميليون دلار انتخاب شدند جدول شماره (5) . جهت تعيين نمونه آماري ، از ارکان تابعه شرکت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان شرکتهاي بهره بردار در ارتباط با طرح هاي فوق انتخاب گرديد و سپس 30 پرسشنامه بين کارشناسان خبره آنها به تصادف توزيع گرديد .
توصيف ابزار پژوهش
الف : روائي پرسشنامه
روائي به مقدار اطلاعات مناسبي که آزمون در ارتباط با فرآيند تصميم گيري در اختيار مي گذارد مربوط مي شود . در اين راستا ، به منظور تنظيم و تدوين پرسشنامه ، ابتدا مصاحبه هايي با برخي از دست اندرکاران برون سپاري صورت گرفت و با توجه به ديدگاههاي آنان پس از شناسائي متغير هايي که مي توانند فرضيات تحقيق را آزمون نمايند سئوالاتي تهيه شد که توسط اساتيد و افراد واجد شرايط ابهامات آن برطرف گرديد . و در نهايت به پرسشنامه اي با 21 سئوال منجر شد. که روائي و اعتبار آن نزد گروه کوچکي از جامعه تحقيق بررسي شد (نمونه پرسشنامه در ضميمه موجود است ) .
21 سئوال مورد استفاده در آزمون فرضيات به نحوي طراحي طراحي شده اند ، که
سئوالات (1و8و18) براي فرضيه اول
سئوالات (17و21)براي فرضيه دوم
سئوالات (2و19) براي فرضيه سوم
سئوالات (3و4) براي فرضيه چهارم
سئوالات (5و6) براي فرضيه پنجم
سئوالات (20و7) براي فرضيه هاي (a)6 و(b)6
سئوالات (9و10) براي فرضيه هاي (a)7 و(b)7
سئوالات (16) براي فرضيه هشتم
سئوالات (14و13) براي فرضيه نهم
سئوالات (12و11) براي فرضيه دهم