دانلود پایان نامه

مهمترين محدوديت استفاده از برون سپاري ترس از افشاي اسرار سازمان مي باشد .
[R & D Magazine , Dec 2002 v44i12pA29(2)]
استراتژي برون سپاري در بخش خدمات
Strategic outsourcing of services
برون سپاري
برون سپاري به خريد هر نوع فعاليت خدماتي از يک منبع بيروني اعم از اينکه قبلاً اين خدمت در داخل شرکت انجام مي شده است يا خير اشاره دارد . اينکه آيا اين فعاليت قبلاً در شرکت انجام مي شده يا نه بحث آن مربوط به جاي ديگري است آنچه مهم است اين است که شرکت صراحتاً يا ضمناً تصميم بگيرد ، که آيا اين فعاليت در شرکت انجام شود يا در بيرون آن .
[Arthur Anderson & the Economist Intelligence unit 1995]
روند در برون سپاري
مقدار برون سپاري در فعاليتهاي خدماتي حدود 145 ميليارد دلار در سال 1999 با پيش بيني نرخ رشد حدود 35 درصد در سال مي باشد [outsourcing Institude web- page 1999]
تعدادي فعاليتهايي که سهم برون سپاري را تشکيل مي دهند عبارتند :
تکنولوژي اطلاعات 30%
منابع انساني 16%
بازاريابي و فروش 14%
مالي 11%
مديريت 9%
ديگر فعاليتها (از جمله امور تدارکاتي) 20%
مطالعات و بازبيني ها در صنايع مختلف بر روي حيطه برون سپاري در فعاليتهاي خدماتي متنوع در شرکتها اعم از بزرگ و کوچک به اين نتيجه منتهي مي شود که آنها يا در فعاليتهاي برون سپاري فعال مي باشند يا شديداً ترجيح مي دهند تا فعاليتهاي خود را بطور سنتي در داخل شرکت انجام دهند . سايت ” outsourcing Institute ” به اين نکته اشاره دارد که مطالعات زيادي بوسيله مشاوران شرکتهاي مختلف و پژوهشگران بازار در اين زمينه انجام شده است . اين تحقيقات نشان مي دهد که حجم زيادي از شرکتها از برون سپاري در بخش خدمات استفاده مي کنند .
در سال 1994 مطالعات انجام شده توسط شرکت Services management bowes pitney روي 100 شرکت از 500 شرکت Fortune نشان داد که بيش از 77% از شرکتهاي مورد مطالعه تلاش کردند که در برخي از جنبه هاي تجاري خود از برون سپاري در در بخش خدمات استفاده نمايند و 39% از شرکتهاي مورد مطالعه قبلاً قسمتي يا همه فعاليتهاي خود را در زمينه الکترونيک برون سپاري کرده اند و 12 % هم انتظار مي رود که در يک تا دو سال بعد اينکار را انجام دهند و 7% از شرکتها نيز مديريت مدارک خود را برون سپاري کرده اند و انتظار مي رود که 14% بقيه در يک تا دو سال آينده اينکار را انجام دهند . مطالعات KPMG-Peat Marwick نشان مي دهد که در سال 1994 تعداد 309 شرکت از 1000 شرکت Fortune از برون سپاري در بخش تدارکات استفاده کرده اند . نتايج جالب نشان مي دهد که 66% از شرکتهاي مطالعه شده خدمات واردات و صادرات خود را برون سپاري کرده اند و 63% در بخش حمل و نقل از واسطه هاي حمل و نقل براي انتخاب ، حمل بار ، نظارت بر ارسال بار ، بيمه و همچنين در جهت اجراي ديگر تعرفه ها و قوانين مربوط به حمل و نقل کمک گرفته اند . 49% از شرکتهاي مورد مطالعه از برون سپاري در بخش حسابرسي خارجي و 48% ديگر در بخش انبارداري استفاده نموده اند .
در سال 1992 بيش از 1200 شرکت مورد مطالعه توسط “outsourcing Institute” و “Fords & Sullivan Market Intelligence” در زمينه IT قراردادهايي منعقد کرده اند که50% اين شرکتها بودجه IT بيش از 5 ميليون دلار را به برون سپاري اختصاص داده اند و 85% از بانکها و موسسات مالي با بودجه IT بيش از 5 ميليون دلار از برون سپاري استفاده نموده اند يا آن را لحاظ کرده اند .
مطالعات سال 1994 مربوط به ” Conference Board” در بخش منابع انساني نشان مي دهد که بيش از 85% از مديران تجربياتي در ارتباط با برون سپاري کسب کرده اند و همچنين شرکتها در 67% موارد حداقل يکي از وظايف مربوط به بخش حقوق بازنشستگان را برون سپاري نموده اند . مطالعاتي که توسط شرکت Olson در سال 1994 بر روي 400 شرکت نتايج مشابهي را نشان ميدهد . بطوريکه اين مطالعات مديريتي نشان مي دهد 45% از اين شرکتها مديريت پرداخت حقوق خود را برون سپاري کرده اند . همچنين اين شرکتها
38% اداره بخش ماليات ، 35% مديريت پاداش ، 34% غرامت کارگري و 30% نيز قسمتي از استراتژي هاي قابل انعطاف مربوط به کارکنان خود برون سپاري کرده اند .
تحقيقات انجام شده در سال1995 توسط Hospital & Health Network در زمينه بهداشت و مراقبت صنعتي نشان مي دهد که 67% از بيمارستانها در حداقل يک بخش خدماتي خود از برون سپاري استفاده نموده اند . 90% اين بيمارستانها در جهت تأمين خدمات پشتيباني خود از برون سپاري بهره گرفته اند . همچنين 77% در خدمات کلينيکي و 51% در خدمات تجاري از برون سپاري استفاده کرده اند .
روند استفاده از برون سپاري در بخش خدمات فقط به شرکتهاي تجاري محدود نمي شود بلکه موسسات دولتي و سازمانهاي غير انتقاعي نيز بطور محسوسي از برون سپاري در فعاليتهاي خدماتي خود استفاده مي کنند .
عايدات ناشي از برون سپاري
تحقيات نشان ميدهد که استفاده از برون سپاري باعث کاهش هزينه ها و افزايش تمرکز شرکت بر روي فعاليت اصلي خود مي شود