دانلود پایان نامه

با فرض اينکه :
Y=0+1.X1+2.X2+… +n.Xn+€
آنگاه تابع پاسخ لجستيک به صورت زير مشاهده مي باشد :
E(Y)= تمايل به برون سپاري يک شرکت
در رابطه فوق الذکر ، xn… x2 و x1 مي تواند هر يک از متغيرهاي مستقل و تعديلي و يا اثر متقابل بين ايندو باشد .
بدين ترتيب مدل سازي فوق منوط به محاسبه ضرايب مجهول مي باشد ، در اين پاسخنامه جهت برآورد پارامترها ، از روش “برآورد حداکثر درستنمايي “(Maxamum Likelihood Estimition) استفاده شده است . اين روش در نرم افزارهاي آماري از جمله (Version 11/5) SPSS ، در قسمت رگرسيون تحت نام Binary logistic مشاهده مي شود .
جهت تست راندمان کلي مدل ، چهار معيار اندازه گيري در روش Binary logistic از قرار زير به کارگرفته شد :
نسبت درستنمايي x2 بعبارت ديگر (-2 Log likelihood value) اين معيار متناسب با دو برابر لگاريتم نسبت درستنمايي مدل تحت فرض صفر به مدل تست شده مي باشد .
معيار Goodness of Fit(آزمون نيکويي بر ارزش )که مبين مؤثر بودن مدل در حالت کلي است .
3و4 – دو معيار R2که مشخص مي کنند که تا چه اندازه مدل ارائه شده توان توصيف داده هاي عمومي را دارد . اين دو انديکس به (Cox & snell R2 )و ( Nagelkerke R2 ) معروف هستند .
انديکس R2 ارائه شده توسط Cox & Slell در واقع تابعي است از نسبت درستنمايي براي دو مدل تحت فرض صفر و مدل تست شده که از ديدگاه رياضي عبارت است از ..
=1-[L(0)/L()]2/W
در شرايطي که :
درستنمايي در مدل تحت فرض صفر L(0)=
درستنمايي در مدل تست شده L()=
(که CI مقدار وزن را براي هر i نشان مي دهد ) w=
در مقابل انديکس R2ارائه شده توسط Nagelkerke با استفاده از به صورت زير به دست مي آيد:
در حاليکه:
Max()=1-[L(0)]2/w
جداول دسته بندي نيز ، جهت ارزيابي درصد صحت پيش بيني توسط مدل ارائه شده به کار گرفته شدند .
در ابتدا مدل اثرات مستقيم ناشي از متغيرهاي مستقل در زير مدل 1 مورد بررسي قرار گرفت( نمودار 4-1 ) و سپس مدل هاي ناشي از اثرات متغيرهاي تعديلي “اصلي در مقابل غير اصلي ، اهميت ، و تعداد تأمين کنندگان بالقوه ” مورد بررسي قرار گرفت که توسط سه زير مدل 2(c),2(b),2(a) نشان داده شده اند (نمودارهاي 2-4 و 3-4 و 4-4).
در هر زير مدل فرض صفر مربوط به آماره (-2 log likelihood value) معياري براي معني دار بودن مدل بر ارزش داده شده مي باشد . از آنجا که آماره (-2 Log likelihood value) داراي توزيع تقريبي x2 با n-p درجه آزادي است (که n تعداد مشاهدات و p تعداد متغيرها مي باشد ). مقادير کوچک آماره (-2 Log likelihood value) نشان دهنده آنستکه مدل تحت بررسي ، برازش خوبي براي داده ها مي باشد . بنابراين لازم است که مقدار را از جدول مربوط به توزيع x2 استخراج کرده (در ضميمه موجود است ) و آنرا با آماره (-2 Log likelihood value) مقايسه مي کنيم . چنانچه مقدار از مقدار (-2 Log likelihood value)بيشتر باشد دليلي بر کفالت مدل است .
مدل حاصل از بررسي عوامل مؤثر در برون سپاري خدمات عمومي
ابتدا در نرم افزار SPSSمتغيرها تعريف و سپس امتيازهاي استخراج شده از پرسش هاي مرتبط با فرضيات تحقيق در آن درج گرديد (جدول A3).
سپس جهت اطمينان از اينکه متغيرهاي مستقل با يکديگر رابطه معني داري ندارند با کمک نرم افزار SPSS مقدار همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته اندازه گيري شد (جدول A1) . متغيرهاي مستقل “تفکيک ناپذيري و نوع تماس” که مقدار همبستگي آنها در سطح 0.01 معني دار بودند حذف گرديدند . اما متغيرهايي که همبستگي آنها در سطح 0.05 معني دار بودند باقي ماندند . زيرا فرض گرديد که اين خطا ممکن است ناشي از اطلاعات جمع آوري شده باشد .