دانلود پایان نامه

در زمینه پیشینه تحقیق موارد ذیل هم موجود می باشد
– زمانی(1380) در پایان نامه خود تحت عنوان «تاثیر توسعه گردشگریسلامت بر توسعه شهر تهران» به این نتیجه رسیده است که بهبود زیرساختهایاقامتگاهی گردشگریسلامت در کلانشهر تهران می تواند به توسعه پایدار در این شهر کمک شایانی کند.
– میمنت اصیلی،پایان نامه “گردشگری زیارتی و نقش آن در توسعه شهر مشهد”،واحد تهران مرکز،سال1389
– الهام سادات جوادی،پایان نامه “بررسی گردشگری مذهبی شهر تهران”،واحد تهران مرکز،سال1388
– سحر دلفانی،کتاب گردشگری مذهبی با تاکید بر جاذبه های فرهنگی-زیارتی زرتشتیان در ایران،سال1388
– اکبر رضائی نژاد،مقاله بررسی جاذبه های گردشگری با تاکید بر گردشگری مذهبی(مطالعه موردی ناحیه رزن همدان 1388
– نصراله شاهسون،پایان نامه “نقش گردشگری مذهبی ،زیارتی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر ری” سال1387
– سید دانیال نوربخش،کتاب جغرافیای تاریخی و گردشگری مذهبی شهر ری سال1389
– اعظم مرادی، کتاب کاربری اراضی شهر مشهد در ارتباط با گردشگری مذهبی طی سالهای 1373-1380
_ مقاله گردشگری سلامت و تجربه برخی کشورهای پیشرو در این صنعت (قاسم خسروآبادی ، 1388)
_ مقاله بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش ( دکتر محمد باقر رکنی و همکاران 1386)
_ مقاله گردشگری درمانی در جهان ( کامبیز حیدر زاده ، 1390 ) ،
_ مقاله طرح جامع توسعه گردشگری سلامت ایران ( عبدالحسین ناصری ، 1385 )
– ترکی (1385) در پایان نامه خود با عنوان «بررسی تاثیر ایجاد مجتمع گردشگری سلامت بر شهر تهران» پژوهشی علمی انجام داده است. تحقیق مذکور از روشی پیمایشی ، تطبیقی در جامعه آماری تهران و اصفهان و با استفاده از پرسش نامه کتبی انجام شده که فرضیات وی به اثبات رسیده است.
– غلامی (1388) در تحقیقی جامع با عنوان «تبیین پیامدهای پراکنش بهینه اقامتگاههای گردشگری سلامت » به بررسی تاثیرات ایجاد زیرساخت های مناسب و افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجیجهت درمان به تهران پرداخته است. جمع بندی تحقیق فوق حاکی از آن است که هر چند جاذبه های کنونی گردشگری تهران می تواند گردشگران زیادی را به این شهر وارد کند اما با تغییر در مکانسیم سرمایه گذاری و ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توان اقامتگاههای جدیدی که قابلیت رقابت با کشورهای حوزه خلیج فارس را دارا هستند ، ایجاد کرد.
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
2-1 تعاریف و مفاهیم
2-1-1 گردشگر
ابتدا بايد مفهوم گردشگر را دانست. كلمات توريست و توريسم اولين بار به صورت رسمي در سال 1937 توسط اتحاد ملل استفاده شد ولي صنعت توريسم، بسيار قديمي تر از آن است. اين كلمه زماني استفاده مي‌شد كه فردي به مدت 24 ساعت از شهر خود به خارج از كشور مسافرت مي‌كرد. اما امروزه، اين كلمه شامل مسافرت‌هاي داخل كشور هم مي‌شود؛ كلمه توريست از زماني پديد آمد كه افراد طبقه‌ي متوسط به مسافران طبقه‌ي اشراف پيوستند. (سرافرازی،1388، 26)
2-1-2 سازمان جهاني گردشگری
سازمان جهاني گردشگری از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين سازمانهاي دولتي است كه دفتر مركزي آن در مادريد؛ اسپانيا قرار دارد. 133 كشور در آن عضويت دارند و 300 سازمان بخش عمومي و خصوصي به آن وابسته‌اند. سازمان جهاني گردشگری يك نهاد اجرايي از سازمان توسعه متعلق به سازمان ملل است كه تحت رياست دبيركل اداره مي‌شود. اين سازمان از سه واحد اصلي تشكيل مي‌شود:
مجمع عمومي، شوراي اجرايي و كميسيون‌هاي منطقه‌اي به نمايندگي از امريكا، اروپا، آفريقا، خاورميانه، آسياي جنوبي، حوزه اقيانوس آرام و آسياي شرقي.
ماموريت سازمان جهاني گردشگری عبارت است از: “توسعه و گسترش جهانگردي وسيله‌اي مهم براي تقويت صلح بين‌المللي و تفاهم، توسعه اقتصادي و تجارت بين‌الملل”.
سازمان جهاني گردشگری براي دستيابي به اين هدف به فعاليت‌هاي زيادي مي‌پردازد و اين فعاليت‌ها به گونه‌اي تنظيم شده است كه در موارد زير به كشورهاي درحال توسعه كمك‌هاي لازم بشود:
توجه به منابع كنوني و بالقوه آينده جهانگردي، راهنمايي در ايجاد شركت هاي بزرگ براي توسعه صنعت جهانگردي در سطح كشور؛ تدوين سياست‌ها، برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت براي توسعه صنعت جهانگردي در يك مكان.