مقاله رایگان با موضوع تیراندازی و مناسبت

تعداد احادیث : سنن ابن ماجه دارای 4341 حدیث است، که حدود 3002 حدیث آن درپنج کتاب دیگرازمیان صحاح آمده واز میان روایات باقیمانده تنها428 حدیث به عنوان روایت صحیح شناخته شده است.(همان.)
Widget not in any sidebars

معروف بین دانشمندان اهل سنت آن است که سنن ابن ماجه بین صحاح اهل سنت آخرین کتاب از نظراعتبار، شناخته شده است . برخی آن رابرموطا مالک ترجیح داده اند .(همان ،ص32.)
ذهبی دراین باره می نویسد : در این کتاب احادیث دورازاعتباروارزش ، فراوان است .(قادری ،1388،ص47.)
ابن ماجه درکتاب الفتن بابی تحت عنوان «خروج المهدی» گشوده که هفت 7 حدیث آن درباره امام مهدی است.(همان)
6- آشنایی با مهمترین راویان احادیث مهدویت«ع» درصحاح سته؛
دراین تحقیق ازمیان 60 نفرازراویان احادیث مهدوی اهل سنت فقط به معرفی 14 نفرازآنان می پردازیم، دلیل روشن است وآن هم آنچه که مربوط به موضوع تحقیق است وآن راویانی که درکتاب های «صحاح سته» ازآنان نقل حدیث شده است ..
تا جایی درمورداحادیث مهدوی درصحاح سته ، تفحص نمودم تنها نام این 14 نفررابدون تکرارراوی ، یافتم که به معرفی آنها می پردازیم؛
1-6 ابوهریره دوسی ، یکی ازصحابیان مشهورکه درنام او وپدرش اختلاف فراوانی است ورجال شناسان نام او وپدرش را چنین می نگارند:
عبدالرحمن بن صخر، عبدالرحمن بن غنم، عبدالله بن عائذ، عبدالله بن عامر، عبدالله بن ابن عمرو، سکین بن دومه و….
بخاطراین اختلاف ، نام اورا«ابوهریره» نگاشتند ، وعلت آن این است که او بچه گربه ها را همراه خود می برد،روزی بچه گربه ای درآستین خود داشت ، پیامبر«ص» اورادید وبه همین مناسبت ، وی رابه کنیه «ابوهریره» خطاب کرد.
ابوهریره درسال خیبر(محرم سال 7. هجری) مسلمان شد، واحادیث بسیارزیادی از پیامبر«ص» نقل کرد.
اودردوران خلافت عمربن خطاب ، مدتی به عنوان حاکم بحرین منصوب شد.
وی درسال57،یا59 هجری در74 سالگی درگذشت وولید بن عقبه بن ابی سفیان ، براونمازخواند .صاحبان صحاح شش گانه به احادیث وی فراوان استناد کرده اند.( ابن سعد ،1417 ق، ص479.)
راویان ازااو : پسرش محرر، ابن عباس،ابن عمرو، انس ، جابر، مروان بن حکم، قبیصه بن ذویب، سعید بن مسیب، بشیر بن نهیک، حفص بن عاصم بن عمروبن خطاب ، سعید بن مرجانه ، سلیمان بن یسار، شهربن حوشب، عکرمه ، طاووس بن کیسان ، عامرشعبی، عطاء ، مجاهد، ابن سیرین، نافع مولی ابن عمرو، ابوزرعه و…
2-6 انس بن مالک :
انس بن مالک بن نضرانصاری خزرجی نجاری ، ده سال با افتخاردرخدمت پیامبرخدا«ص» بود، درسال 93 هجری، درسن 103 سالگی دربصره درگذشت.
خود او نقل می کند هنگامی که پیامبرگرامی اسلام«ص» به مدینه هجرت کرد، ده ساله بودم که مادرم «ام سلیم» دخترملحان ، مرا به حضورپیامبر«ص» برد وعرض کرد ، برای او دعا کن . حضرت برای فراوانی مال وفرزند او دعا کرد وبراثراین دعا ، مال فراوانی به دست آورد ودرزمانی که از دنیا رفت ، دارای 120فرزند ونوه بود.
اویکی ازتیراندازان ماهربود که گاهی درمسابقه تیراندازی با پسران ، برنده می شد.
صاحبان صحاح به روایات اواستناد می کنند.
اوازپیامبر«ص» ، ابوبکر، عمر،عثمان، عبدالله بن رواحه ، فاطمه زهراء ، ثابت بن قیس، عبدالرحمن بن عوف ، ابن مسعود ، مالک بن صعصعه ، ابوذر، ابی بن کعب، ابوطلحه ، معاذبن جبل ، عباده بن صامت و…روایت کرده است.
راویان ازاو:حسن، سلیمان تیمی، ابوقلابه،اسحاق بن ابی طلحه،قتاده،محمدبن سیرین ، زهری وسعید بن جبیرو… هستند( ابن سعد،1417ق ،ص11.)
3-6 ثوبان هاشمی:
ثوبان بن بجدد، ابوعبدالله از طایفه حمیریمن که اسیرشده بود، پیامبر«ص» وی را خرید وآزاد واورادپیوستن به کسان خود وماندن نزد خویش آزاد گذاشت، ولی او ماندن درحضورپیامبر«ص» رابرگزید وهمواره درسفروحضر، ملازم حضرت بود وپس از رحلت آن حضرت ، مقیم شام شدودرسال54 هجری . در«حمص» درگذشت .
مسلم درصحیح وابوداوود ، ابن ماجه ، ترمذی ونسایی درسنن وبخاری درالادب المفرد، به روایات او استناد کرده اند.
راویان از او:ابواسماء رحبی، معدان بن ابی طلحه، جبیربن نفیرحضرمی ، ابوادریس خولانی ، راشد بن سعدو…(طبقات ابن سعد ، 1417ق، ص400)
4-6 جابربن سمره :