مقاله رایگان با موضوع جامعه بشری و رحمت الهی

در باره علایم غیر حتمی ، موارد فراوانی مطرح شده که در برخی ، ابهام وجود دارد. گاهی اوقات ، علایم ظهوررا به علایم طبیعی وعلایم انسانی تقسیم می کنند. علایم طبیعی آن است که انسان هیچ نقشی درآن ندارد ومربوط به طبیعت است ؛ مثل طلوع خورشید از مغرب و… وعلایم انسانی ، مثل عالم گیر شدن فساد وفتنه در عالم… [do_widget id=kl-erq-2]
در منابع اهل سنت نیزاین علایم آمد ه است که همه آن ها در کتاب الفتن واشراط الساعه ذکر شده است وبرخی از این علایم ، مبهم می باشد.(قادری،1388،ص127)
ابوداوود در سنن خود از ام سلمه روایت کرده که پیامبرص فرمودند:
« فیبایعونه بین الرکن والمقام …؛ مردم با مهدی در بین رکن ومقام بیعت می کنند».
در ادامه روایت آمده است :
فاذا رای الناس ذلک اتاه ابدال الشام وعصائب اهل العراق فیبایعونه بین الرکن والمقام …؛ پس زمانی که مردم آن را دیدند بزرگانی از اهل شام وگروه هایی از اهل عراق به سوی او می آیند وبا مهدی در بین رکن ومقام بیعت می کنند . ابو داوود 1410ق،ج2 ح4286)
یکی ازمواردی که فراوان در کتب اهل سنت وشیعه درباره آخرالزمان مطرح شده « فراگیرشدن ظلم وستم وگسترش هرج ومرج» است.
درروایات متعددی عبارت« کما ملئت ظلما وجورا» وجود دارد که نشانگردونکته است . اول این که ظلم وستم تمام جامعه بشری را فرامی گیرد.
در صحیح بخاری به اسناد خود از ابوموسی نقل می کند که پیامبرص فرمود:
ان بین یدی الساعه ایاما یرفع فیها العلم وینزل فیها الجهل ویکثر فیها الهرج والمرج والقتل ؛ همانا درهنگامه ی قیامت ایامی خواهد بود که درآن ایام ، علم ازبین می رود وجهل سرازیرمی شود وهرج ومرج وقتل زیاد می شود.«ترجمه ماتن»( بخاری ،1401ق،ج8، ص89).
در صحیح بخاری چند حدیث به همین مضمون وبه اسناد مختلف نقل می کند. 4- درصحیح بخاری از ابوهریره از رسول خدا نقل می کند که فرمود: یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقی الشح وتظهرالفتن ویکثرالهرج : قالوا یارسول الله ایم هو؟ قال : القتل القتل ؛ نزدیک می شود زمانی که عمل در آن کم می شود وبخل بالا می گیرد وفتنه ها ظاهروهرج زیاد می شود. سوال کردند : یارسول الله ، هرج چیست؟ فرمود: قتل قتل .«ترجمه ماتن»(همان،همان)
5- در صحیح بخاری از ابو هریره نقل کرده که رسول خدا ص فرمود:
ستکون فتن القاعد فیها خیر من الماشی والماشی فیها خیر من الساعی – فمن وجد ملجئا او معاذا فلیعذبه ؛ به زودی فتنه هایی فرا می رسد که نشسته بهتراز ایستاده است وایستاده بهترازراه رونده است وراه رونده بهترازساعی است. پس هرکس پناهگاهی بیابد، هرآینه به آن جا پناه ببرد.«ترجمه ماتن»( بخاری 1401،ج8 ص92)
6-در صحیح مسلم نیز از اسامه نقل شده که پیامبرص فرمود:
هل ترون ما اری انی لاری مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر؛ آیا می بینید آنچه را من می بینم که فتنه ها دردرون خانه هایتان واقع می شود ؛ مثل محل وقوع قطرات.( مسلم،1932ق، ج8 ص168)
7- در صحیح مسلم از ابوهریره نقل می کند که رسول خداص فرمود:
ستکون فتنه القاعد فیها خیر من القائم والقائم فیها خیرمن الماشی والماشی خیر من الساعی … ومن وجد فیها ملجا فلیعذبه.(همان،همان)
«زمانی می رسد که فتنه ی نشسته بهتر از ایستاده وفتنه ایستاده بهترازراه رونده وفتنه راه روند بهترازتلاش گر می شود… وهرکس درآن پناه گاهی بیابد ، پناهنده شود.«ترجمه ماتن»
8- ابوداوود در سنن خود از رسول خدا ص حدیثی نقل می کند که فرمود:
امتی هذه امه مرحومه لیس علیها عذاب فی الاخره عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل ؛این امت من دررحمت الهی قراردارند وبرای آن ها در آخرت عذابی نیست . عذاب شان در دنیا با فتنه ها وزلزله ها وقتل ها خواهد بود.«ترجمه ماتن»( ابوداوود ،بی تا، ج2ص308)
9-ابوداوود درسنن خود از ابوموسی اشعری نقل کرده که پیامبرص فرمود:
«ان بین یدی الساعه فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیها مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا القاعد فیها خیرمن القائم والقائم فیها خیرمن الماشی والماشی فیها خیرمن الساعی» ؛ همانا هنگام وقوع قیامت فتنه ها فرا می رسد مثل تکه های شب تاریک .مردصبح می کند درحالی که مومن است وشب هنگام ، کافر می شود ویا شب می شود ودرحالی که مومن است وصبح هنگام کافر می شود. درآن ایام ، نشسته بهترازایستاده است وایستاده بهترازازراه رونده وراه رونده بهترازاز ساعی است.(همان،همان) ص305)
10- ترمذی درسنن با اسناد خود از انس بن مالک نقل کرده که انس گفت: من برای شما حدیثی از رسول خدا ص نقل می کنم که که کسی برای شما نقل نکرده است . رسول خدا فرمود:
ان من اشراط الساعه ان یرفع العلم ویظهرالجهل ویفشوا الزنا ویشرب الخمروتکثرالنساء ویقل الرجال حتی یکون لخمسین امراه قیم واحد؛
«همانا از علایم قیامت آن است که علم برچیده وجهل ظاهر وزنا وشرب خمر آشکاروزنان زیاد ومردان کم می شوند به حدی که برای پنجاه زن یک مرد سرپرست یافت می شود؛ یعنی قحطی مردان رخ می دهد».«ترجمه ماتن» ،(ترمذی ،1403ج3 ح2301)