مقاله رایگان با موضوع خلیفه الله و رفتاری


Widget not in any sidebars

شیخ طوسی در کتابش از امام باقرع نقل می کند:
پرچم های سیاه ازسمت خراسان خارج می شوند وبه سوی کوفه رهسپار می شوند. هنگامی که امام مهدی «ع »ظهورکند با وی بیعت می کنند.( طوسی،1411ق، ص452)
این نشانه در سنن ابن ماجه وسنن ترمذی آمده است . البته ابن ماجه دوروایت دراین باره می آوردکه یک روایت ، تصریح به امام مهدی ع دارد؛ ولی درسنن ترمذی اشاره ای به آن ندارد.«ماتن».
منظور از رایات سود چیست؟
البته همان گونه که ابن کثیر گفته ، «وهذه الرایات لیست هی التی اقبل بها ابو مسلم الخراسانی ، فاستلب بها دوله بنی امیه فی سنه ثنتین وثلاثین ومائه ، بل رایات سود اخر، تاتی صحبه المهدی» ؛
منظوراز پرچم های سیاه ، پرچم های سیاه به رهبری ابومسلم خراسانی به حمایت از عباسیان ، علیه امویان نیست ، بلکه مراد پرچم های سیاه دیگری است ، که با ظهور مهدی می آیند می گوید که پرچم پیامبر«ص» نیز سیاه بود وبه آن عقاب گفته می شد« لان رایه رسول الله ص کانت سوداء ، یقال لها العقاب . (ابن کثیر،1408ق، ج1 ،ص29.)
1- ابن ماجه باب خروج المهدی«ع»:
حدثنا عثمان بن ابی شیبه ، ثنا معاویه بن هشام ، ثنا علی بن صالح ، عن یزید بن ابی زیاد، عن ابراهیم ، عن علقمه ، عن عبدالله بن مسعود:قال:
بینما نحن عند رسول الله «ص» اذ اقبل فتیه من بنی هاشم ، فلما رآهم النبی«ص» اغرورقت عیناه وتغیر لونه ، قال:فقلت: ما نزال نری فی وجهک شیئا نکرهه ، فقال:
انّا اهل بیت اختار لنا الله الآخره علی الدنیا ، وان اهل بیتی سیلقون بعدی بلاء وتشریدا وتطریدا، حتی یاتی قوم من قبل المشرق معهم رایات سود، فیسالون الخیرفلا یعطونه ، فیقاتلون فینصرون ، فیعطون ماسالوا، فلا یقبلونه ، حتی یدفعونه الی رجل من اهل بیتی فیملاها قسطا کما ملووها جورا ، فمن ادرک ذلک منکم فلیاتهم ولو حبوا علی الثلج.(سنن ابن ماجه باب خروج المهدی ج2،ص1366 ح4082).
ابن مسعود گوید: نزد پیامبر«ص» بودیم وپسرانی از بنی هاشم آمدند ، هنگامی که پیامبر«ص» به آنان نگاه کردند شروع به گریه کردند واشک های اوسرازیر شدند ورنگ صورتش تغییر کرد ، به او عرض کردم که چیزهایی بر صورت شما می بینیم که از آن کراهت داریم ، فرمود: ما اهل بیت خدا آخرت را به جای دنیا ، برای ما انتخاب کرده واهل بیتم پس از من گرفتاری ومصیبت وفرارو… می بینند ، تا اینکه گروهی از سمت مشرق می آیند وهمراه آنان پرچم های سیاهی است خیر رادرخواست می کنند به آنان داده نمی شود، پیکارمی کنند وپیروز می شوند ، می دهند آنچه ازآنان درخواست شود، ولی قبول نمی کنند تا اینکه آن را به مردی از اهل بیتم تحویل دهند که آن را پراز عدل وداد می کند همان گونه که پرازظلم وستم شده بود، هر کس از شما آن را ببیند خود را برساند گرچه با دست وپا آید.«ترجمه ماتن».
، ابن کثیر پس از نقل این حدیث نوشته است: وفیه دلاله علی ان یکون المهدی بعد دوله بنی العباس ، وانه یکون من اهل البیت من ذریه فاطمه بنت رسول الله«ص»(ابن کثیر، ج1ص28)
2-ابن ماجه به اسنادش از ثوبان از رسول خدا«ص»:
یقتتل کنزکم ثلاثه کلهم ابن خلیفه ، ثم لا یصیر الی احد منهم ثم تطلع الرایات السود من قبل المشرق ،فیقتلونکم قتلا لم یقتله قوم ، ثم ذکر شیئا لا احفظه فقال:فاذا رایتموه فبایعوه ولو حبوا علی الثلج ، فانه خلیفه الله المهدی .(سنن ابن ماجه ج2 ص1367 ، ح 4084)
« گنج شمارا سه نفر غارت می کنند ، همه آن ها فرزند خلیفه هستند ، وبرای هیچ کدام از آن ها نمی رسد ، سپس پرچم های سیاه از سمت مشرق بیرون می آیند ، وشما به صورتی می کشد که قبل از آن چنین قتلی را ندیده بودید ، سپس چیزی گفت که من آن را به یاد نمی آورم وفرمود: اگر او را دیدید با او بیعت کنید گرچه با شتافتن با دست وپا بر یخ ، زیرا او خلیفه خدا «مهدی ع» است.
این حدیث را حاکم نیشابوری در مستدرک خود از ثوبان نقل کرده وگفته این حدیث طبق نظروضوابط شیخین ، صحیح است .(حاکم، بی تا، ج4،ص463)
3-درسنن ترمذی نیز حدیث « رایات سود» یا پرچم های سیاه از جانب خراسان ، مطرح می شود.
عن ابی هریره قال:
قال رسول الله «ص»: تخرج من خراسان رایات سود ، لا یردها شی حتی تنصب بایلیاء. هذا حدیث غریب حسن .( ترمذی،بی تا، ج3 ،ح2371)
« پرچم های سیا هاز سمت خراسان خارج می شوند ، وکسی نمی تواند آن ها را دفع کند تا این که به ایلیاء برسد و ترمذی گفته : این حدیث نادر ،کمیاب وحسن است.».«ترجمه ماتن»
4- ابن حنبل از ثوبان از رسول خدا «ص» نقل می کند:
اذا رایتم الرایات السود خرجت من قبل خراسان فاتوها ولو حبوا علی الثلج ، فانّ فیها خلیفه الله المهدی
(ابن حنبل،بی تا،ج ،5 ص227)
متن حدیث :
مصنف بن ابی شیبه با اسناد خود ازرسول خدا «ص» نقل کرده است که فرمود :
«انّا اهل البیت اختارالله لنا الاخره علی الدنیا وان اهل بیتی سیلقون بعدی بلاء وتشریدا وتطریدا وحتی یاتی قوم من هاهنا من نحو المشرق اصحاب رایات سود فیسالون الخیر … حتی یدفعوها الی رجل من اهل بیتی فیملاها قسطا کما ملاوهاجورا فمن ادرک ذلک منکم فلیاتهم ولو حبوا علی الثلج» .( ابن ماجه،1429ق، ج2 ح 4082)؛