دانلود پایان نامه

سپارنده خدمت “Outsourcer” :
به خريدار يک فعاليت خدمت Outsourcer اطلاق مي شود (بعبارت ديگر خريدار به فعل يا بالقوه يک فعاليت خدماتي ) در اين تحقيق بجاي “Outsourcer” معادل فارسي “سپارنده خدمت” به کار رفته است
تامين کننده خدمت “Outsourcee”
به شرکتي که يک فعاليت خدمت به آن Outsourcee شده است ، Outsourcee اطلاق ميشود (مانند تامين کنندگان بالفعل يا بالقوه فعاليتهاي خدماتي)
The firm to which the service activity is Outsourced to will be referred to as the ” Outsourcee”.
در اين تحقيق بجاي “Outsourcee” معادل فارسي “تامين کننده خدمت” بکار رفته است .
پيچيدگي خدمت “complexity of service”
پيچيدگي خدمت در اينجا از تعداد مراحل و توالي که در بوجود آمدن آن خدمت بخصوص نقش دارند تعريف ميشود.
فعاليت خدماتي اصلي ” core service Activity”
در اين مطالعه واژه اصلي (core) اشاره به اين دارد که آيا يک فعاليت خدماتي بخصوص بعنوان منبع امتياز رقابتي قابل دوام تلقي مي گردد يا خير .
اهميت فعاليت خدماتي “Criticality of service Activity”
“Criticality” يک فعاليت خدماتي به مقدار فقدان هر يک از زير فرآيندهاي آن بستگي دارد که نبود آنها حتي براي لحظه اي کوتاه باعث قطع خدمات به مشتري مي شود .
فصل دوم : پيشينه تحقيق يا ادبيات پژوهش
2-1- مقدمه
موضوعي براي دست اندرکاران تجارت در استفاده از برون سپاري مطرح مي باشد آن است که چطور يک شرکت تصميم بگيرد چه فعاليتي را برون سپاري نمايد و کدام فعاليتها را خودش انجام دهد ؟
مسئله اي که مديران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاري نيست ، بلکه خدمتي است که بايد برون سپاري شود [Venkatraman, 1997].
در اين فصل ابتدا پيشينه تحقيق بطور مختصر پژوهش هاي (مرتبط) انجام شده در اين موضوع را مورد بررسي اجمالي قرار مي دهد از آنجايي که نتايج بررسي هاي انجام شده توسط محقق بر روي تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد که در اکثر اين تحقيقات “برون سپاري ” در دو بخش خدمات و توليد از يکديگر تفکيک نگرديده و به نتايج “برون سپاري” پس از پياده سازي آن اکتفا شده است . در اين راستا اين پژوهش جهت پر کردن خلا ايجاد شده در تحقيقات صورت گرفته به ارايه يک چهارچوب سيستماتيک جهت تصميم گيري در برون سپاري خدمات مي پردازد . تا بتواند به مديران سازمان در راستاي پياده سازي برون سپاري کمک نمايد .
از مباحث نظري و تئوري صورت گرفته دانشمندان و محققان جهت استنتاج فرضيه هاي تحقيق استفاده شده است .
2-2- پيشينه تحقيق
محقق در تحقيقاتي که حضوراً در دانشگاههاي سطح تهران انجام داد به اين نتيجه رسيد که تعداد محدودي تحقيق در ارتباط مستقيم با موضوع برون سپاري تاکنون انجام شده است . جدول شماره (؟) تعدادي از تحقيقات انجام گرفته که به گونه اي در ارتباط با موضوع برون سپاري مي باشد را نشان مي دهد .
تنها تحقيقات انجام گرفته که بطور مستقيم در ارتباط با موضوع تحقيق مي باشد توسط آقايان کوروش جمالي در دانشگاههاي آزاد و آقاي محمد رضا يگان مهر در دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان “بررسي يا استفاده از منابع برون سازماني در شرکت تولي پرس” که جزو صنايع شوينده محسوب مي شود انجام شده است . فرضيه هاي تحقيق عبارتند از :
برون سپاري موجب موفقيت و کارآيي سازمان مي گردد .
برون سپاري موجب کوچک شدن واحدهاي عملياتي و افزايش کارآيي سازمان مي شود
برون سپاري موجب اثر بخشي سازمان و حذف مقررات زايد و دست و پاگير اداري مي شود .
نتايج حاصل از تحقيق هر سه فرضيه را تاييد کرده است . يکي از محدوديتهاي اين تحقيق آن است که برون سپاري در بخش خدمات و توليد از يکديگر تفکيک نشده است و ضمنا استراتژي مشخصي نيز براي اجراي برون سپاري توصيه نگرديده است .