مقاله رایگان با موضوع روایت و قتل


Widget not in any sidebars
2-2-درسنن ابوداوود به سندخود ازپیامبرص نقل می کند:
حدثنا مسدد ان عمربن عبید حدثهم وثنا محمد بن العلاء،ثنا ابوبکریعنی ابن عیاش وثنا مسدد ثنا یحیی ، عن سفیان وثنا احمد بن ابراهیم ، ثنا عبیدالله بن موسی اخبرنا زائده وثنا احمد بن ابراهیم ، حدثنی عبیدالله عن فطر،کلهم عن عاصم عن زر، عن النبی «ص» انه قال:
لاتنقضی الایام ولا یذهب الدهرحتی یملک العرب رجل من اهل بیتی اسمه یواطی اسمی .( ابی داوود ،بی تا،ج4 ص107).
3-2 حدیث دیگری درسنن ابوداوود ازرسول خداص نقل می کند:
حدثنا مسدد ان عمربن عبید حدثهم وثنا محمد بن علاءثنا ابوبکر یعنی ابن عیاش وثنا مسدد، ثنا یحیی ، عن سفیان وثنااحمدبن ابراهیم ثنا عبیدالله بن موسی وثنا احمدبن ابراهیم، حدثنی عبیدالله عن فطر المعنی واحد کلهم عن عاصم ، عن زر، عن النبی«ص» انه قال:
لاتذهب الایام واللیالی ولو لم یبق من الدنیا الا یوم حتی یبعث الله رجلا من امتی یواطی اسمه اسمی (ابی داوود ،بی تا، ج4ص106.)
« روزها وشب ها به پایان نمی رسند، واگر از عمر روزگار به جز یک روز باقی نماند ، خداوند مردی از امتم را می فرستد که نامش همانند نام من است».«ترجمه ماتن»
4-2- بازهم ابی داوود از پیامبر«ص» نقل می کند:
الفضل بن دکین قال حدثنا فطر، عن القاسم بن ابی بزه ، عن ابی الطفیل عن علی ، عن النبی«ص» قال: لو لم یبق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملوها عدلا کما ملئت جورا.( ابی داوود ،بی تا،ج4 ص107.)
« اگر ازروزگار جز یک روز باقی نماند خداوند مردی از اهل بیتم را می فرستد که زمین را پر می کند از عدل وداد همان گونه که از ستم پر شده بود.«ترجمه ماتن».
5-2- در سنن ترمذی از رسول خدا ص نقل می کند؛ حدثنا عبدالجباربن العلاءبن عبدالجبار العطار، حدثنا سفیان بن عیینه، عن عاصم ، عن زر، عن عبدالله بن مسعود عن النبی «قال» :
یلی رجل من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی ؛ المفردات :یلی بمعنی یتولی امرالامه ویحکم .«کورانی ،
«مردی ازاهل بیتم می آیداسمش مانند اسم من است، یلی : یعنی متولی وامیر می شود.»(کورانی،1411ج3)
6-2-ابن ماجه از ابوهریره نقل کرده است :
حدثنا محمد بن یحیی ، ثنا ابوداوود وحدثنا محمد بن عبدالملک الواسطی ، ثنا یزید بن هارون ، حدثنا علی بن المنذر،ثنا اسحاق بن منصور، کلهم من قیس ، عن ابی حصین ، عن ابی صالح ، عن ابی هریره قال : قال رسول الله «ص»:
لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطوله الله «عج» حتی یملک رجل من اهل بیتی یملک جبل الدیلم والقسطنطنیه؛
(ابن ماجه ،1429ق،ج2 ص928).
7-2 -احمد بن حنبل از پیامبر«ص» نقل می کند:
حدثنا عبدالله ،حدثنی ابی ،ثنا عبدالصمد،ثنا حمادبن سلمه ، انامطرف المعلی ، عن ابی الصدیق،عن ابی سعید ، ان رسول الله «ص» قال :
تملاء الارض ظلما وجورا ثم یخرج رجل من عترتی ،یملک سبعا اوتسعا فیملا الارض قسطا وعدلا (به نقل:کورانی ،1411ج3)
8-2- درمستدرک حاکم نیزمانند این روایت با کمی اختلاف آمده که سند آن حدیث؛
حدثنا ابوالعباس محمد بن یعقوب ، ثنا حجاج بن الربیع بن سلیمان ، ثنا اسد بن موسی، ثنا حماد بن سلمه ، عن مطروابی هارون ، عن ابی الصدیق ناجی ، عن ابی سعیدالخدری ، ان رسول الله «ص» قال:
تملاء الارض ظلما وجورا ثم یخرج رجل من عترتی؛ وقال هذا حدیث صحیح علی شرط الصحیحین ولم یخرجاه . (همان)
9-2-درمستدرک حاکم حدیث دیگری با اسنادش از عبدالرحمن بن جبیراز پدرش نقل می کند:
حدثنا ابوبکر بن اسحاق ،عن بن شاذان الجوهری ، ثنا زکریا بن عدی ، ثنا عیسی بن یونس، عن صفوان بن عمروعن عبدالرحمن بن جبیر ابن نفیرعن ابیه قال لما اشتد جزع اصحاب رسول الله «ص» علی من قتل یوم موته قال رسول الله «ص» :
«کیف یهلک الله امه انا فی اولها وعیسی فی آخرها والمهدی من اهل بیتی فی وسطها»؛