مقاله رایگان با موضوع سود مورد انتظار و ارائه خدمات

براي طراحي فرآيند جديد تامين الکترونيکي براي خريد دولتي، فرآيندهاي موجود توسط نيكولاس اي.پانايوتو، سوتيريس پي.گالياليس و الياس پي.تاتسيوپولوس در سال 2002 بررسي گرديد و سه عامل کليدي موفقيت براي طراحي مجدد شناسايي شده که عبارت است از: فرآيندهاي کارا، سيستم هاي ارزيابي و پالايش، آموزشهاي شناسايي شده. اهداف نيز به صورت زير تعريف شدند:
کيفيت خدمات و کالاهاي تامين شده؛
کاهش زمان انتظار؛
اداره انتقال رفاه عمومي؛
کاهش هزينهها.
بر اساس مدل فوق مطالعه فرآيندهاي تامين انجام شده و 9 زيرفرآيند اصلي براي تامين طراحي شده است که به شرح شکل3-2 مي باشد.
بر اين اساس طراحي مجدد فرآيندها، سيستم تامين الکترونيکي بر مبناي عمليات طراحي شده است.
شكل 2-2: نمايش سيستم تامين الكترونيكي
خلاصه سيستم تامين الکترونيکي دولتي بر اساس تحقيق انجام شده توسط نيكولاس اي.پانايوتو، سوتيريس پي.گالياليس و الياس پي.تاتسيوپولوس تعريف شده است. راهکارهاي مختلف سيستم، نيازهاي ويژه خريد الکترونيکي در حال و آينده را مي پوشاند. نقشهاي هر يک از مجموعهها به صورت زير بيان شدهاند:
مناقصات و استعلامها: پشتيبانيکننده مراسلات و دريافت پيشنهادها با يک روش ساده الکترونيکي است که جايگزين سيستم دستي ميگردد.
جريان کاري: نيازهاي ارتباطي داخل سازمان و موجوديتهاي بيروني را ميپوشاند. آن شامل مديريت مدارک و سيستمهاي اطلاعات مديريت نيز ميشود. يک سيستم تامين الکترونيکي نميتواند با سيستم کاري کاغذي و دستي به صورت کارا ايجاد گردد.
بازارهاي الکترونيکي: در توافقنامه ها با تامينکنندگان انتخاب شده استفاده ميگردد. بازارها ايده ذخاير روي خط را توسعه ميدهد و ارتباطات بيشتر را ايجاد مينمايد. يک بازار الکترونيکي به خريداران و فروشندگان اجازه ميدهد که اطلاعات قيمت و محصول خود را مبادله نمايند. در اين حالت خريداران و تامينکنندگان در يک بازار الکترونيکي يکپارچه فعاليت ميکنند که سرويسهاي تامين الکترونيکي را ارائه ميدهد.
کاتالوگهاي الکترونيکي براي تامين کالاهاي کم ارزش استفاده ميشود و در ضمن ميتواند براي کالاهاي کم ارزش که به صورت مکرر مورد نياز است، استفاده گردد.کاتالوگها به صورت روي خط، اطلاعات مربوط به تامينکنندگان و محصولات، قيمتها و خدمات قابل ارائه از طريق شبکه در اختيار خريداران قرار ميگيرد.
حراجها و مزايدهها مدلهاي جديد کسب و کار هستند که در خريد دولتي بعد از تهيه چارچوب قانوني مناسب استفاده ميگردد. اين مدلها وروديهاي تجارت را براي تطبيق خريداران و فروشندگان يا اداره حراجها آماده ميسازد. سود مورد انتظار در سازمان پس از استقرار سيستم تامين الكترونيكي حاصل مي شود كه با توجه به تغييرات ايجاد شده در سيستم مديريت و ارائه خدمات، موارد مي باشد:
‌كاهش هزينه؛
كارايي و بهرهوري؛
اثربخشي؛
شفافيت در سازمان. .
2-4-2 تجزيه و تحليل
با توجه به مطالعه انجام شده، براي طراحي يک سيستم تامين الکترونيکي بر پايه شناخت وضع موجود و سيستم دستي و مهندسي مجدد فرآيندها و استقرار سيستم جديد، نوع راهکار و متدلوژي اجرايي قابل استفاده ميباشد و ميتوان آنرا تعميم داد ولي مدل طراحي شده قابل کپي برداري نميباشد. چنانچه در تحقيق فوقالذكر نيز عنوان شده است، براي کشورهاي مختلف با توجه به قوانين و شرايط آن کشور طراحي مدل متفاوت ميباشد. استفاده از نوع نگرش و سطوح سهگانه عملياتي، براي مهندسي مجدد فرآيندها و طراحي يك سيستم تامين الكترونيكي قابل استفاده است.
2-4-3 مورد استفاده در تحقيق
از نتايج تحقيق انجام شده توسط نيكولاس اي.پانايوتو، سوتيريس پي.گالياليس و الياس پي.تاتسيوپولوس ميتوان در بررسي فرآيندها و طراحي مجدد آنها براي استقرار سيستم تامين الكترونيكي استفاده نمود. لازم به ذكر است با توجه به بررسيهاي انجام شده در اين تحقيق، ضروري است تا قوانين و مقررات کشور در طراحي فرآيندهاي تامين الکترونيکي لحاظ گردد. متدلوژي عملياتي براي طراحي مجدد فرآيندها در اين تحقيق استفاده ميشود.
2-5 رويکرد سهام در خريد الکترونيکي
2-5-1 تشريح موضوع