دانلود پایان نامه

در حالي که تمايل شرکتها براي استفاده از برون سپاري در فعاليتهاي خدماتي جهت استفاده از انواع پتانسيل هاي مالي و ديگر اهداف استراتژيک رو به افزايش مي باشد (تعدادي از اين اهداف در بالا شرح داده شد ) تجربه شرکتهايي که فعاليتهاي خدماتي خود را برون سپاري کرده اند نيز در نظر گرفته شده است .
[Lacity and hirschheim 1993 ; Lacity , Wilcocks , and feeny 1995 ]
تحقيقات علمي دلالت بر اهميت استفاده از برون سپاري در بخش خدمات و مديريت ارتباطات دارد . در نتيجه يک تمايل طبيعي بين برون سپاري فعاليتهاي خدماتي و استفاده ازهنجارهاي ارتباطي (همانند يک ارتباط دوستانه و ماوراء روابط خشک حقوقي بين خريداران و فروشندگان) وجود دارد. برعکس واگذاري خدمات به روشهاي سنتي که از طريق تنظيم يک سند قانوني صورت مي گيرد چنين روشي را که مستقل از پيامدهاي بعدي بازار مي باشد را در اين پايان نامه “ميکانيزم هاي مبادله اي مجزا ” مي ناميم .
تحقيقات اندکي درباره برون سپاري بازاريابي صورت گرفته است . يک تحقيقات آکادميک ، منعکس کننده کار کمي در اين زمينه مي باشد .
[Fisk, Brown and Bitner 1993]
بنابراين تحقيات آکادميک اندکي وجود دارد تا بتواند چهارچوب استراتژيک براي برون سپاري سازمان پيشنهاد دهد اين تحقيق هدفش آن است که اين فضا را پر کند .
رابطه برون سپاري با بازاريابي
از ديدگاه بازاريابي ، موضوعات مربوط به برون سپاري فعاليتهاي خدماتي به دلايل مختلفي مهم هستند . نقش سنتي بازاريان در سازمانهاي تجاري امروزي بدليل نياز بايد گسترش يابد [Webester 1992]. مخصوصاً براي خدمات صنعتي اين امر لازم است زيرا جدايي مرز وظايف بازاريابي و ساخت محصول بسادگي مشخص نيست .
[Chase and Hayes 1992]
در بسياري از خدمات ، عمليات ، محصول و فروش خدمات دست به دست مي گردند . بنابراين علاوه بر 4p (محصول ، قيمت ، مکان و ارتقاء) p 3 سنتي که در ارتباط با خدمات هستند عبارتند از
[Booms and Bitner 1981]
شرکت کنندگان (Participants)
شواهد ظاهري (physical evidence)
فرآيند(process)
نيازي که براي دست اندرکاران بازار وجود دارد آنستکه بايد عميقاً درگير فرآيند طراحي خدمات شوند تا مطمئن شوند که مشتريان ارزش فوق العاده اي را دريافت مي کنند . در ارتباط با موضوعات فوق يک تضاد شبکه اي توسعه يافته وجود دارد که محيط تجاري فعلي را در بر مي گيرد . بطور محسوس مشاهده مي شود که رقابت جهاني بين شبکه اي از اين شرکتها واقع مي شود [Morgan and Hunt 1994]
در اين شبکه ها به نقل از Webster 1992 اشاره شده است که : “وظايف بازاريابي نقش منحصر بفردي دارد که با ساختار نقش سنتي سلسله مراتبي آن متفاوت است . بدين صورت که با کمک در طراحي و مذاکره شرکاي استراتژيک با فروشندگان (و شرکاي تکنولوژي ) از طريق شرکتهايي که رقابتهاي مجزا را براي خدمات به موقعيتهاي بخصوص بازار فراهم مي آورند ” .
بنابراين بازاريابي در رابطه با فروشندگان (vendors) حداقل کمتر از رابطه بازاريابي با مشتريان نخواهد بود که اين قسمتي از فرآيند انتقال ارزش به مشتري ميباشد” .
همانطور که Webster 1992 اشاره مي کند مديران بازاريابي يک مسئوليت جديد در تصميم گيري دارند که چه وظايف و فعاليتهاي را خريداري کنند و کدام را داخل شرکت انجام دهند. بنابراين مديران بازاريابي همچنين مسئوليت دارند تصميم بگيرند که موقع يک فروشنده (vendor) فقط يک فروشنده است و چه موقع او يک همکار استراتژيک (strategic partner) است که دراز مدت متقابلاً به هم وابسته خواهند بود اين موضوعات ، مسئوليتهاي جديدي براي مديران بازاريابي ايجاد ميکند که نياز به تحقيق و بررسي دارد .
سرانجام اينکه بازار برون سپاري براي فعاليتهاي خدماتي بطور فرآينده اي در حال افزايش است . از ديدگاه مديران تجاري تأمين کننده اينگونه فعاليتهاي خدماتي درک مي شود که چگونه شرکتهاي خريدار تصميم مي گيرند چه فعاليتهاي را برون سپاري نمايند، و مکانيزم نظارتي آنها چگونه بايد انتخاب شود . اين ديدگاه مهم را بوجود مي آورد ، که چطور آنها بايد براي خدمات خود بازاريابي کنند.
محدوده و سطح تجزيه و تحليل
لازم است که محدوده مطالعه و سطوح فعاليتهاي خدماتي بطور دقيق مورد بررسي قرار گيرد.
تعريف محدوده مطالعه
شرکتهاي خدماتي يا شرکتهاي توليدي (کالا)
برون سپاري فعاليتهاي خدماتي بوسيله دو نوع شرکت انجام مي شود :
شرکتهاي خدماتي