دانلود پایان نامه

تحقيق ديگري که توسط آقاي محمد خلعتبري تحت عنوان ” ارزيابي اثرات اجراي خصوصي سازي واحدهاي خدماتي در ستاد شرکت ملي صنايع پترو شيمي ايران ” در مرکز آموزش مديريت دولتي انجام گرفته است . اين تحقيق برون سپاري را از ديد خصوصي سازي مورد بررسي قرار داده است . نتايج حاصل از اين تحقيق شش فرضيه زير را مورد تاييد قرار داده است :
خصوصي سازي “واحدهاي خدماتي” در دستيابي به اهداف اثر بخشي موفق بوده است
خصوصي سازي “واحدهاي خدماتي” بر مقررات زدايي مورد تاييد قرار گرفته است
خصوصي سازي “واحدهاي خدماتي” در کاهش اندازه حوزه هاي فعاليت موفق بوده است .
خصوصي سازي “واحدهاي خدماتي” توانسته است در شاغلين علاقه و وابستگي بوجود آورد .
خصوصي سازي “واحدهاي خدماتي” در تامين رضايت مشتريان خدمات موفق بوده است .
خصوصي سازي “واحدهاي خدماتي” بر تمرکز زدايي در فرآيند تصميم گيري موثر بوده است .
اين تحقيق استراتژي مشخصي جهت پياده سازي استفاده از منابع برون سازماني ارايه نداده است ، بلکه به بررسي تاثير واگذاري بخش “خدمات” به پيمانکاران و اثرات آن در سازمان (تحت عنوان خصوصي سازي) اکتفا نموده است .
تحقيقات ديگر انجام گرفته در اين زمينه بطور مستقيم برون سپاري را مورد بررسي قرار نمي دهد اين تحقيقات تحت عناوين مشابه مانند “خصوصي سازي در واحدهاي خدماتي” يا “به کارگيري نيروي انساني بصورت پيماني” يا “واگذاري کارها به پيمانکاران” مي باشند.
در تحقيقي که در سازمان مديريت صنعتي توسط خانم نسرين مهر آيين تحت عنوان “تجزيه و تحليل آثار واگذاري کارها به پيمانکاران در شرکت بوتان بر عملکرد و ارايه پيشنهادات لازم به منظور بهبود آن ” انجام شده است نتايج اين تحقيات نشان مي دهد که :
کيفيت ارايه خدمات به مشتريان توسط پيمانکاران خوب و قابل قبول مي باشد.
انجام به موقع تعهدات به مشتريان توسط پيمانکاران کمتر از حداقل مورد انتظار مي باشد .
رعايت ايمني در کليه عمليات واگذار شده به پيمانکاران نسبتاً خوب مي باشد .
کارکنان در عمليات واگذار شده به پيمانکاران از روحيه خوبي برخودار مي باشند.
نتايج بررسي ها نشان مي دهد که واگذاري کارها به پيمانکاران در افزايش سود ناخالص شرکت بوتان و نيز برعملکرد سازمان موثر بوده است . اين تحقيق نيز استراتژي مشخصي جهت پياده سازي استفاده از منابع برون سازماني (در قالب پيمان کاري ) ارايه نداده است بلکه به بررسي تاثير واگذاري خدمات به پيمانکاران و اثرات آن در سازمان اکتفا نموده است .
در تحقيقي ديگري که در سازمان مديريت صنعتي توسط آقايان عباس رضايي ، مهدي مباشر و رضا ميداني تحت عنوان ” بررسي استفاده از بکارگيري نيروي ماهر سازماني بصورت پيماني در خودروسازي سايپا” انجام شده است نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي دهد که بکارگيري نيروي ماهر بصورت پيماني نتايج زير را در بر داشته است :
صرفه جويي در هزينه ها (نسبتاً زياد)
مقابله با محدوديت هاي قانوني (نسبتاً زياد )
ارتقاء کيفيت ارايه شده خدمات يا محصول (نسبتاً زياد)
تمرکز بر ماموريت اصلي سازمان (نسبتاً زياد)
ايجاد سازمان انعطاف پذير (نسبتاً زياد)
اين تحقيق نيز استراتژي مشخصي جهت پياده سازي استفاده از منابع برون سازماني ارايه نداده است بلکه به بررسي تاثير استفاده از خدمات نيروي انساني ماهر بصورت پيماني پس از واگذاري اکتفا نموده است .
در اين مطالعه با ارايه يک چهارچوب مفهومي مشخص به اين تصميم گيري کمک مي کند که چه فعاليتهاي خدماتي بايد برون سپاري شود و چه فعاليتهاي خدماتي بايد در خود شرکت انجام پذيرد .
برون سپاري از ديدگاه آماري
واحد اندازه گيري (معيار سنجش) برون سپاري