مقاله رایگان با موضوع قرآن کریم و قرارداد

5-2 در سنن ترمذی آمده است که پیامبرص فرمود: « لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» ؛ یعنی قرآن وعترت تا روز قیامت وجود دارند وباقی هستند واگر فرض کنیم زمانی قرآن باشد وعترت وجود نداشته باشد، به نحوی قائل به افتراق وجدایی یکی از دیگری شدیم؛ پس همانطور که قرآن کریم بین ما وجود دارد وباقی است ، باید عترت واهل بیت پیامبرص نیز وجود وبقا داشته باشد.
نکته دیگر، آن که پیامبر«ص» در این روایت فرمود: فانظروا کیف تخلفونی فیهما » یعنی بنگرید با این دوجانشین که بین شما قرارمی دهم ، چگونه رفتار می کنید ؛ ونکته مهم اینکه پیامبرص قرآن واهل بیت خودش را ضمن این وصیت ، ثقلین ودو خلیفه بعد از خودش را معرفی کرده است.
Widget not in any sidebars

مهم ترین نکته ای که ازحدیث ثقلین استفاده می شود ، حجیت وعصمت اهل بیت پیامبر«ص» است . قراردادن اهل بیت کنارقرآن ، آن هم توسط پیامبرص برای اثبات همین نکته مهم است . شکی نیست قرآن کتابی است که درآن ، ذره ای باطل وخطا راه ندارد؛ لذا مخالفت با آن ، جایز نیست . این که پیامبرص اهل بیت خود را درکنارقرآن قرارداد وعدم افتراق این دو تا قیامت ، وهادی بودن این دوبرای تمام امت وگمراهی در صورت عدم تمسک همگی نشان از قرین بودن واقعی این دو ثقل است که جز باعصمت ، معنای دیگری ندارد.
6-2 تفتازانی از متکلمان اهل سنت در شرح المقاصد می نویسد:
« الا تری انه «ص» قرنهم بکتاب الله تعالی فی کون التمسک بهما منقذا عن الضلاله ولا معنی للتمسک بالکتاب الاخذ بما فیه من العلم والهدایه وکذا فی العتره» ؛ آیا نمی بینی چگونه پیامبر(ص) اهل بیت خودرا به کتاب خدا مقرون ساخته است؟ به سبب چنگ زدن به کتاب وعترت که انسان را از گمراهی نجات خواهد دادومعنای تمسک به کتاب خدا این است که تمام علم وهدایتی را که در کتاب خدا است ، اخذ کنیم وهمچنین است درباره عترت. « ترجمه ماتن» .(تفتازانی ،1422ق، ج2 ص529.)
7-2 اهل بیت در حدیث ثقلین:
اهل سنت نظرات متعددی را مطرح کرده اند .
1-7-2-برخی قائل اند که مراد از اهل بیت ، خصوص زنان پیامبر(ص) هستند.(سیوطی ج5 ص189؛ ابن حجر، ص141)
2-7-2 برخی قائلند مراد ازاهل بیت زنان پیامبراکرم ص وتمام افراد بنی هاشم هستند که صدقه بر آنان حرام است. که آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس راشامل می شود. (ابن حجر،141)
3-7-2 مراد اهل بیت خصوص پیامبرص وامام علی ع وحضرت فاطمه ع وحضرت امام حسن وامام حسین ع می باشد.تفسیرکشاف ج3 ص538) وبرخی آنها را علمای امت می دانند.( سلسله الاحادیث الصحیحه ج2 ص360)
لکن مراد واقعی این است که به کلمات خود پیامبرص مراجعه کنیم وببینیم که آن حضرت آیا اهل بیت خود را معرفی کرده است؟
مسلم ازعایشه نقل می کند:
پیامبرص صبحگاهی از خانه خارج شد؛ در حالی که بر دوش او پارچه ای از پشم خیاطی نشده بود. حسن بن علی ع بر او وارد شد. پیامبرص او را داخل کسا کرد. آن گاه این آیه را تلاوت کرد ( انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا) (مسلم،1932، ج7 ،ص130)
4-7-2 مسلم در صحیح خود در باب فضایل الصحابه در ذیل آیه شریف مباهله(آل عمران 61) حدیثی از سعد بن ابی وقاص نقل می کند:
« لما نزلت هذه الایه (ندع ابنائنا وابنائکم …) دعا رسول الله ص علیا وفاطمه وحسنا وحسینا فقال :اللهم هولاء اهلی (همان، ص130)
5-7-2 ترمذی به سند خود از انس بن مالک نقل می کند:
رسول خدا ص تا شش ماه ، هنگام رفتن به نماز صبح ، پیوسته بردر خانه فاطمه گذر می کرد ومی فرمود:« الصلاه یا اهل البیت ( انما یرید الله لیذهب عنک الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا(ترمذی،1403، ج5 ص.327)
6-7-2 ترمذی این حدیث را به سند متعدد درصحیح خود ونیزدرکتاب تفسیرقرآن ودرکتاب مناقب نقل می کند .
ومراد از عترت ، همان افراد ویژه ای هستند که در اهل بیت مطرح شده اند.
7-7-2 علامه مناوی در شرح حدیث ثقلین می نویسد:
مقصود از عترت پیامبرص تنها افرادی هستند که دارای علم وپاکی خاصی بوده وهیچ گاه ازقرآن جدا نمی شوند. این افراد، همان اصحاب کسا هستند که خداوند رجس وپلیدی را ازآنها دور کرده است (مناوی،1391 ق،ص14،ج3 .)
8-7-2 ابن حجرهیتمی می نویسد:
عترت باید کسانی باشند که تمسک به آنها تا قیامت شایسته ، وموجب بقا وایمنی برای اهل زمین باشد؛ همچون قرآن کریم ؛ به همین سبب پیامبر«ص» تمام مسلمین را امر کرده است که به اهل بیت او تمسک کنند.(ابن حجر،1417ق ،ص89،)
اکنون مصداق اهل بیت راباید بیابیم ، باتوجه به روایات پیامبرص آن هم در صحاح سته ، درمی یابیم وجود مبارک آن حضرت مصادیق عترت را مشخص فرموده است .
پیامبر اکرم ص در روایات متعدد امام مهدی را فردی ازاهل بیت وعترت خود مطرح کرده که هم سنگ قرآن است ، یعنی پیامبر حجت را تمام کرده است که هیچ زمانی نیست که زمین از عترت واهل بیت خالی باشد ، همان طور که از قرآن خالی نیست .
طبق احادیثی که مطرح شد، در می یابیم که قرآن واهل بیت ع در هیچ زمانی از هم جدا نخواهند شد ووجود یکی بدون دیگری ممکن نیست ونیز می یابیم که امام مهدی از فرزندان فاطمه س واهل بیت وعترت پیامبر ص ویکی از ثقلین است که همتای قرآن است وتمسک به آن حضرت در کنار قرآن موجب سعادت خواهد شد.(قادری ،1388ق،ص71.)