مقاله رایگان با موضوع ماوراءالنهر و آخرالزمان

11- نسایی در سنن خود از پیامبرص نقل می کند که آن حضرت فرمود:
Widget not in any sidebars

یخرج من آخر الزمان قوم کان هذا منهم یقروءن القرآن لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه ..؛
«درآخرالزمان اقوامی می آیند که قرآن می خوانند لکن از گلویشان تجاوزنمی کند(صرف قرائت ونه عمل به آن) واز اسلام می گریزند همان طور که تیراز کمان بیرون می رود.«ترجمه ماتن»،( نسایی بی تا،ج4 ،ص252).
ب- طلوع خورشید از مغرب :
از علایم آخرالزمان وبه تعبیرمنابع اهل سنت، از اشراط الساعه (علایم قیامت) طلوع خورشید از مغرب است . البته در تفسیر این علامت ، نظرات متعددی را مطرح کرده اند . برخی وقوع آن را غیرممکن دانسته ودرتوجیه آن برآمدند . آن ها می گویند : شاید مراد این باشد که خورشید ازابتدای طلوع ، نمایان نشود ویا کسوفی صورت می گیرد ودر هنگامه های غروب ، آشکار می شود؛ لذا مردم خورشید رادرمغرب مشاهده می کنند.(حکیمی،1382ق،ص110)
1- درصحیح مسلم از حذیفه بن اسید غفاری نقل کرده که پیامبرص فرمود:
انما لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات … وطلوع الشمس من مغربها ؛ همانا قیامت واقع نمی شود مگرآن که در علامت را قبل ازآن ببیند … یکی از آن ها طلوع خورشید از مغرب است .( مسلم،1932ق، ج8ص179)
نیزدرصحیح مسلم با اسناد دیگرازحذیفه بن اسید ازرسول خداص نقل می کند که فرمود:
« ان الساعه لا تکون حتی تکون عشرآیات … وطلوع الشمس من مغربها».(همان،همان)
« قیامت به پا نی شود جز این که ده علامت رخ دهد ….ویکی از آن ها طلوع خورشید از سمت مغرب است.«ترجمه ماتن».
بخاری در صحیح خود از ابی هریره روایت کرده که رسول خداص فرمود:
الا تقوم الساعه حتی تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت فرآها الناس آمنوا اجمعون فذلک حین لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا؛
«قیامت برپا نمی شود تا اینکه خورشید از مغربش طلوع کند . پس هنگامی که طلوع کرد ومردم آن را دیدند ، همه ایمان می آوردند . پس آن زمان ، ایمان کسی که قبلا ایمان نیاورده یا خیری را در ایمانش به دست نیاورده نفع نمی بیند.«ترجمه ماتن»( بخاری،1410ق، ج5 ح6141 )
ودرکتاب بذل المجهود آمده است :«من وراء النهر»یعنی ماوراء النهر مانند بلاد بخاری ، سمرقندو.. و«لآل محمد» یعنی للمهدی .(سهارنفوری،بی تا،ج17،ص199)
«مردی ازسرزمین ماوراء النهربیرون می آید به او حارث بن حراث گویند وجلوی او مردی راه می رود به نام منصور ، که به استقبال آل محمد می آید همان گونه که قریش به استقبال پیامبر«ص» آمد، بر، هرمومنی واجب است که به او یاری رساند یا گفت: دعوت او را اجابت کند.«ترجمه ماتن»
«ودربذل المجهود آمده ، از ماوراءالنهریعنی ازشهرهای بخارا وسمرقندو… وآل محمد یعنی مهدی«ع» «ماتن»
پ- خسف در بیداء(فرورفتن زمین میان مکه ومدینه).
خسف درلغت به معنای « فرورفتن وپنهان شدن » است .(لسان العرب ج4 ص91) بیداء نام سرزمینی است بین مکه ومدینه (معجم البلدان ج1 ص523) یکی از نشانه های ظهورحضرت مهدی «ع» واز علایم آخرالزمان که در کتب معتبرشیعی وسنی مطرح شده ، همین نشانه است ومراد این است که سفیانی با لشکری عظیم ، خیلی از سرزمین ها را فتح می کند وجنگ وخونریزی عجیبی به راه می اندازد . سپس به سمت مکه حرکت می کند ودر سرزمین بیداء ( بین مکه ومدینه) به طرزمعجزه آسایی در زمین فرو می روند . این نشانه ، درمتب معتبر روایی از شیعه وسنی مطرح شده وروایات فراوانی درباره آن ذکرکرده اند. ( الغیبه نعمانی ص176و188 وصحیح مسلم ج8ص167،سنن ابن ماجه ح4063 و4064 ؛ غیبت طوسی ص436؛کمال الدین ج2 ص649)( به نقل از ؛ قادری،1388،ص137)
متن حدیث :
1- مسلم در صحیح خود با اسناد خود از ام سلمه نقل می کند که برخی از اصحاب از او درباره خسف دربیداء وسپاهی که درآن فرو می رود پرسیدند؟ ام سلمه از رسول خدا «ص» نقل کرد که آن حضرت فرمود:
یعوذ عائذ بالبیت فیبعث الله بعث فاذا کانوا ببیداء من الارض خسف بهم …؛ مردی به خانه خدا پناه خواهد برد . لشکری به سوی او فرستاده می شود. وقتی آن لشکربه سرزمین بیداء رسید ، درآن سرزمین فرو خواهد رفت .«ترجمه ماتن»( مسلم ،1932ق،ج8 ص167)
2- باز هم مسلم در صحیح خود این مطلب را با اسناد دیگری از رسول خداص نقل می کند که فرمود :
سیعوذ بهذا البیت یعنی الکعبه قوم لیست لهم منعه ولاعدد ولاعده یبعث الیهم جیش حتی اذا کانوا ببیداء من الارض خسف بهم؛ به زودی به این خانه یعنی کعبه، گروهی پناه خواهند برد که وسیله دفاعی ولشکروامکانات ندارند . لشکری به سوی آن ها فرستاده خواهد شد . هنگامی که ان لشکربه سرزمین بیداء رسید در ان جا فرو خواهد رفت «ترجمه ماتن».(همان،همان)
مسلم درصحیح خود باب خاصی را به این موضوع اختصاص داده ، « باب الخسف بالجیش الذی یوءم البیت » ودرآن چند ین حدیث دراین باره مطرح می کند که مضامین آن ها در حول همین دوحدیث است که ذکر شد . مسلم تصریح می کند مرادازبیداء منطقه ای در اطراف مدینه است.«ماتن»
3- بخاری در صحیح خود با اسنادش ازعایشه نقل می کند: حدثنا محمد بن الصباح ، حدثنااسماعیل بن زکریا عن محمد بن سوقه ، عن نافع بن جبیربن مطعم قال حدثتنی عایشه قالت : قال رسول الله «ص» :
لا ینتهی ناس عن غزو هذا البیت حتی یغزوه جیش حتی اذا کانوابا لبیداء من الارض خسف باولهم وآخرهم قلت: فان کان فیهم من یکره ؟ قال :یبعثهم الله علی ما فی انفسهم .