مقاله رایگان با موضوع منابع فریقین و حضرت عیسی

«همانا ما اهل بیتی هستیم که خداوند آخرت رابرای ما بردنیا برگزیده است . همانا اهل بیت من بعد ازمن ، دچاربلاها وسختی ها وتبعیدها خواهند شد تازمانی که گروهی از طرف مشرق می آیند. همراه آنان پرچم های سیاه است وانان طالب خیرهستند … آن پرچم رابه دست مردی از اهل بیت من می سپارند واو زمین را پراز عدالت می کند، همان طورکه پراز ظلم شده باشد. هرکس از شما که آن را درک کرد، باید با آن ها همراهی کند، حتی اگربرروی برف حرکت کنید«ترجمه ماتن»
ث) خروج سفیانی :
Widget not in any sidebars

یکی ازمهم ترین علایم ونشانه های ظهور که در منابع فریقین مطرح شده ، ظهور سفیانی وموضوع خسف در بیداء است.
درروایات معتبر شیعی ، این نشانه را ازعلایم حتمی ظهور حضرت مهدی ص دانسته اند.غیبت نعمانی1403، ص426 ) درروایات اهل سنت ، تعبیرات محکم ومتقنی دراین مورد هست؛ ولی آن را ازعلایم قیامت برشمرده اند مانند بخاری و… درروایات شیعی هم ، برخی مواقع این علایم رااز علایم قیامت معرفی کرده اند.( طوسی،1411ق، ص436)
سفیانی کیست؟
درروایات شیعی ، ازامام علی ع نقل شده که سفیانی ، اسمش عثمان وپدرش عنبسه واز تبار ابوسفیان است. امام علی ع اورافرزند «خورنده جگرها» معرفی کرده است.
در حدیثی دیگرازامام باقرع درباره صفات ظاهری سفیانی آمده است:
السفیانی احمراشقرازرق لم یعبدالله قط …؛ سفیانی سرخ رو، «چشم آبی» است وهرگزخدا را پرستش نکرده است .«ترجمه ماتن»(مجلسی ،1404ق،ج52 ص254)
از برخی روایات استفاده می شود که وی مسیحی یا دست نشانده مسیحی است واز شهرهای روم خروج می کند ودرگردن او صلیبی قرار دارد .( طوسی ،1411ق ،ص278) از برخی دیگراز روایات استفاده می شود که وی مسلمان منحرف شده ای است که کینه وعداوت خاصی با امام علی ع و شیعیانش دارد.
درحدیثی امام صادق ع می فرماید: گویا سفیانی را می بینم که در میدان کوفه شما ، جایگاه خود را گسترانیده است ونادی او فریاد می زند هرکس سرشیعه علی ع رابیاورد ، هزار درهم مزد بگیرد .(همان،همان)
در روایات معتبرشیعی ، مدت زمان خروج سفیانی را پنجم ماه رجب مطرح کرده اند .( نعمانی ،1403، ص369) از آغازخروج سفیانی تا پایان حکومت او نیز پانزده ماه می باشد که شش ماه از ان را در جنگ وخونریزی به سر می برد وشهرهایی چون دمشق ، حمص ، فلسطین، اردن وحلب را تصرف کرده ونه ماه در این مناطق حکومت می کند . (همان ،همان)
درروایت آمده است که خروج سفیانی با پرچم های سرخ از سمت روم خواهد بود وامیروفرمانده لشکرش ، مردی از قبیله کلب است .( مجلسی،1404ق ،ج52 ص272)
روایات درباره سفیانی وصفات وخصوصیات وخروج وویژگی های ان در منابع شیعی به قدری زیاد است که آیت الله صافی گلپایگانی در کتاب ارزشمند منتخب الاثر ادعای تواتردرباره آن می کند.(صافی گلپایگانی،1419ق، ص464)
ج- خروج دجال :
یکی از نشانه های ظهورو یا به تعبیرروایات اهل سنت از علایم آخرالزمان« خروج دجال» است. درباره دجال وعمرآن وصفات وویژگی ها وخصوصیات ظاهری وقتل آن مطرح شده است . درمنابع شیعی مفصل ترین حدیثی که درباره دجال ذکرشده ، درکمال الدین شیخ صدوق است .
(صدوق ،بی تا ج2،ص525و528)
دجال در لغت از « دجل» به معنای روغن مالی کردن یا روشن کردن چیزی است که باطن آن بی ارزش باشد .(طریحی،بی تا،ج5 ،ص365) در اصطلاح به فرد کذاب ومنافق وفریبکارمی گویند. درروایات اهل سنت، گاهی به تعبیراتی مثل مسیح الدجال برمی خوریم که مراد همان دجال است . حالا چرا به او مسیح دجال می گویند؟ چون قیام اوبیشترزمین را دربرمی گیرد «لانه یعم الارض» گویا زمین را مسح می کند(همان ج2 ص11) وبرخی گفتند: چون با پرچم مسیحیت خروج می کند.(رضوانی،1384ش، ص524.)
دجال از تنها علایم ونشانه هایی است که در کتب مقدس مسیحیت نیز مطرح شده و درآن کتاب ها نیز ، یک شخصیت منفی وضد مسیح ع معرفی شده است .
درانجیل یوحنا ، دجال راکسی معرفی می کند که با مسیح «ع» ضدیت دارد و می خواهد خود رادرجای او قرار دهد .
دررساله اول یو حنا آمده است :
دروغگو کیست ؟ جزآن که مسیح بودن عیسی ع راانکار کند. ان دجال است که پدروپسرراانکار می کند.
(یوحنا ،بی نا، بی تا،باب 2، آیه 22)
همان طور که گفته شد درباره دجال ، احادیث فراوانی در مصادراهل سنت ونیز صحاح سته موجود است وتمامی این مصادر، خروج دجال رااز علایم آخرالزمان ونشانه های قیامت ذکرکرده اند. در منابع اهل سنت روایاتی است که تصریح دارد دجال از زمان رسول خدا ص زنده بوده است .
دجال کارهای سحرآمیز وخارق العاده انجام می دهد ومردم را گمراه کرده وادعای ربوبیت می کند وآخر، حضرت عیسی ع اورامی کشد . (قادری ،1388ش،ص145)
متن احادیث:
پیامبرص در بعضی از نمازها ودعاهایش ، از فتنه دجال به خدا پناه می برد :