دانلود پایان نامه

مجدداً آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته پس از حذف متغيرهاي مستقلي که با يکديگر رابطه معني داري در سطح 0.01 داشتند اندازه گيري شد (جدول A2) همانطور که مشاهده مي گردد متغير وابسته عبارت است از تمايل به برون سپاري و متغيرهاي مستقل عبارتند از :
ناملموسي
استاندارد شدن
عدم اطمينان تقاضا
عدم اطمينان تکنولوژي
موقعيت رقابتي
تماس با مشتري نهايي
رگرسيون لجستيک براي متغيرهاي مستقل فوق در چهار زير مدل انجام شد . در هر زير مدل متغيرهايي که رابطه معني داري با متغير وابسته داشتند شناسايي شدند و از ترکيب نتايج به دست آمده مدل نهايي تمايل به برون سپاري در بخش خدمات عمومي بدست آمد . زير مدل هاي فوق عبارت بودند از :
زير مدل 1 : هدف از انجام رگرسيون لجستيک در اين زير مدل ، بررسي ارتباط متقابل معني دار بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته مي باشد (نمودار 4-1).
زير مدل 2(a) : هدف از انجام رگرسيون لجستيک در اين زير مدل ، بررسي ارتباط متقابل معني دار بين متغير تعديلي “اصلي در مقابل غير اصلي ” و متغير هاي مستقل با متغير وابسته مي باشد (نمودار 4-2).
زير مدل 2(b): هدف از انجام رگرسيون لجستيک در اين زير مدل ، بررسي ارتباط متقابل معني دار بين متغير تعديلي “اهميت ” متغير مستقل با متغير وابسته مي باشد (نمودار 4-3).
زير مدل 2(c): هدف از انجام رگرسيون لجستيک در اين زير مدل ، بررسي ارتباط متقابل معني دار بين متغير تعديلي “تعداد تأمين کنندگان بالقوه” و متغيرهاي مستقل با متغير وابسته مي باشد (نمودار 4-4).
مدل حاصل از بررسي عوامل مؤثر در برون سپاري خدمات طرحهاي توسعه
ابتدا در نرم افزار SPSS متغيرها تعريف و سپس امتيازهاي استخراج شده از پرسشهاي مرتبط با فرضيات تحقيق در آن درج گرديد (جدول B3).
سپس جهت اطمينان از اينکه متغيرهاي مستقل با يکديگر رابطه معني داري ندارد با کمک نرم افزار SPSS مقدار همبستگي بين متغيرها مستقل و متغير وابسته اندازه گيري شد (جدول B1) متغيرهاي مستقل “تفکيک ناپذيري ، تماس با مشتري نهايي و نوع تماس ” که مقدار همبستگي آنها در سطح 0.01 معني دار بودند حذف گرديدند . اما متغيرهايي که همبستگي آنها در سطح 0.05 معني دار بودند باقي ماندند . زيرا فرض گرديد که اين خطا ممکن است ناشي از اطلاعات جمع آوري شده باشد .
مجدداً آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغيروابسته پس از حذف متغيرهاي مستقلي که با يکديگر رابطه معني داري در سطح 0.01 داشتند اندازه گيري شد (جدول B2) .همانطوري که مشاهده مي گردد متغير وابسته عبارت است از :
تمايل به برون سپاري
و متغيرهاي مستقل عبارتند از :
ناملموسي
تفکيک ناپذيري
استاندارد شدن
عدم اطمينان تقاضا
عدم اطمينان تکنولوژي
رگرسيون لجستيک براي متغيرهاي مستقل فوق در چهار زير مدل انجام شد . در هر زير مدل متغيرهايي که رابطه معني داري با متغيرهاي وابسته داشتند شناسايي شدند و از ترکيب نتايج به دست آمده مدل نهايي تمايل به برون سپاري در بخش خدمات طرحهاي توسعه به دست آمد . زير مدل هايي فوق عبارت بودند از :
زير مدل 1 : هدف از انجام رگرسيون لجستيک در اين زير مدل ، بررسي ارتباط متقابل معني دار بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته مي باشد (نمودار 4-6).