دانلود پایان نامه

مثال 2:
چنانچه مشخصه هاي يک خدمت بگونه اي باشند که مقدار هفت مشخصه اول ماتريس تصميم گيري برابر (صفر)و ارزش چهار مشخصه بعدي، برابر (1) باشد ، مدل فازي خروجي (1-) را به عنوان درجه اطمينان برون سپاري ارايه مي دهد . اين بدين معني است که چنين خدمتي نبايد برون سپاري گردد (شکل 3-10). اين نتيجه با توجه به ماتريس تصميم گيري (شکل 3-1) و اينکه مشخصه هاي اين خدمت تماماً سلولهاي قرمز را فعال مي کند ، مطابقت دارد .
مثال 3:
ماتريس شکل (3-11) مشخصه خدمت حمل و نقل کارمندان را نشان مي دهد .
همانطور که شکل (3-11) نشان مي دهد بردار ورودي براي اين ماتريس عبارتست از : [00001001011] . مدل فازي ، با درجه اطمينان 61% توصيه به برون سپاري مي کند .
مثال 4 :
مشخصه هاي يک خدمت فرضي نشان داده شده در شکل (3-12) عبارست است از مقدار 10% ناملموسي ، 30% تفکيک ناپذيري ، 0% نااطميناني تقاضا ، 60% پيچيدگي ، 100% تماس با مشتري نهايي … و 70% تعداد تامين کننده بالقوه .
مدل فازي ارايه شده در اين تحقيق قادر است درجه تمايل به برون سپاري چنين خدمتي را تعيين نمايد . بر اساس مدل فازي ، برون سپاري يا عدم برون سپاري يا عدم برون سپاري خدمت فوق الذکر بالسويه است .
فصل چهارم :يافته ها و تجزيه و تحليل آنها
4-1- مقدمه :
پس از گردآوري اطلاعات ، عمل پردازش داده هاي حاصل از پرسشنامه ، با استفاده از نرم افزار آماري SPSS صورت گفته است . جدول شماره(1) امتيازات مربوط به فرضيات خدمات عمومي و جدول شماره (2) امتيازات مربوط به فرضيات خدمات طرحهاي توسعه که در تجزيه و تحليل SPSS مورد استفاده قرار گرفتند را نشان مي دهد . با عنايت به اينکه در طراحي پرسشنامه از طيف پنج مرحله اي ليکرت استفاده شده است ، در مورد هر يک از عوامل مؤثر (متغيرها)، نمره (1) به معناي عدم موافقيت عامل مورد نظر و نمره (5) به معناي موفقيت کامل عامل مؤثر ، مورد بررسي قرار گرفته است .
در اين فصل ابتدا روش آماري استفاده شده براي تحليل داده ها آماري توضيح داده شده است و سپس داده هاي خام پرسشنامه با اين روش (رگرسيون لجستيک) در نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده و عوامل مؤثر در برون سپاري خدمات در دو بخش خدمات عمومي و خدمات طرحهاي توسعه مشخص شده اند .
مدل حاصل از بررسي عوامل مؤثر در برون سپاري خدمات عمومي
آزمون زير مدل 1:
نمودار (4-1) تأثير مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را در سطح معني دار 0.05 آزمون مي کند.
بررسي تأثير متغيراي مستقل بر متغير وابسته
در بخش خدمات عمومي
Propensity to
outsource
End- customer
contact
Competitive
position
Technological
uncertainty