مقاله رایگان با موضوع نهج البلاغه و دیدگاهها


Widget not in any sidebars

حدثنی محمد بن المثنی ، حدثنا غندر، حدثنا شعبه ، عن عبدالملک ، سمعت جابر بن سمره ، قال: سمعت النبی«ص» یقول:
«یکون اثنا عشرامیرا » فقال کلمه لم اسمعها ، فقال ابی: انه قال: «کلهم من قریش».
دوازده امیر خواهند بود. آن گاه سخنی گفت که من آن را نشنیدم . پدرم گفت: که حضرت فرمود: همه آنان از قریش هستند.«ترجمه ماتن» ،( بخاری،1407ق، ج8 ص128.)
2-1 -مسلم نیز از جابر بن سمره نقل کرده است.
حدثنا ابن ابی عمر، حدثنا سفیان ، عن عبدالملک بن عمیر، عن جابربن سمره، قال: سمعت النبی«ص» یقول:
لا یزال امرالناس ماضیا ما ولیهم اثنا عشر رجلا، ثم تکلم النبی «ص» بکلمه خفیت علی ، فسالت ابی ماذا قال رسول الله «ص»؟ فقال:«کلهم من قریش».
همچنان مردم در حال گذر زمان هستند ازآنکه دوازده خلیفه برآنان حکومت می کند ، سپس پیامبر «ص» سخنی فرمود که آن سخن از من پنهان شد «نفهمیدم» ، از پدرم پرسیدم ، گفت همی آنها از قریش هستند.«ترجمه ماتن»( النووی ، بی تا ،ج12، ص202)
(این حدیث در صحیح مسلم ازهفت طریق نقل شده است.)«ترجمه ماتن»
3-1 ابی داوود نیز ازجابر بن سمره نقل کرده است.
حدثنا عمربن عثمان ، عن مروان بن معاویه، عن اسماعیل یعنی ابن ابی خالد، عن ابیه، عن جابربن سمره، قال:سمعت رسول الله«ص» یقول :
لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون علیکم اثنا عشر خلیفه ، کلهم تجتمع علیه الامه ، فسمعت کلاما من النبی«ص» لم افهمه ، قلت لابی : ما یقول ؟ قال:«کلهم من قریش»
(ابی داوود، بی تا، ج2، ص421)
« همچنان این دین پا بر جا خواهد ماند تا اینکه دوازده خلیفه بر شما حکمرانی خواهند کرد که همه آنان مردم به آنها گرد آیند ، وسخنی از پیامبرص شنیدم که معنای آن را نفهمیدم از پدرم پرسیدم گفت : همگی از قریش هستند»
ابوداوود حدیث دیگری به همین مضمون نقل کرده:
حدثنا موسی بن اسماعیل ، عن وهب«بن خالد» ،عن داوود«بن ابی داوود» عن عامر«بن شراحیل» عن جابر بن سمره ، قال : سمعت رسول الله«ص» یقول:
لا یزال هذا الدین عزیزا الی اثنی عشر خلیفه ، قال : فکبر الناس وضجوا ، ثم قال:کلمه خفیفه . قلت لابی : یا ابه ما قال ؟ قال: کلهم من قریش.
« این دین باعزت وپیروز خواهد ماند تا دوازده خلیفه ، گفت ،آنگاه مردم تکبیر گفتند وهیاهو کردند، سپس سخن آهسته ای گفت . از پدرم پرسیدم ، گفت همگی از قریش هستند.(همان) ،
پس از بیان دیدگاههای مختلف ص190 آمده است:
وآخرهم الامام المهدی «ع» وعندی هذا هو الحق (به نظرمن ، قول حق همین است که امام مهدی – ع- دوازدهمین خلیفه پیامبرص است.
این احادیث با کلام امام علی«ع» مطابقت دارد که می فرماید:
الائمه کلهم من قریش ، غرسوا فی هذاالبطن من بنی هاشم لاتصلح علی سواهم ولاتصلح الولاه من غیرهم؛(نهج البلاغه ، خطبه144)
امامان ،همگی از قریش هستند وریشه دربنی هاشم دارند. غیرازبنی هاشم صلاحیت امامت را ندارند. «ماتن»
وابن ابی الحدید درشرح این خطبه می نویسد: پس باید پذیرفت که چرا پیامبر«ص» درباره حضرت علی«ع» فرمود:«انه مع الحق وان الحق یدورمعه حیث ما دار؛ که علی ع همراه حق است وحق همپای اوست».( ابن ابی الحدید1426ق،ج9،ص71)
محمد بن ابراهیم حموئی شافعی از عبدالله بن عباس نقل می کند:
«قال رسول الله«ص» ان خلفائی واوصیائی وحجج الله علی الخلق بعدی اثنی عشر، اولهم اخی وآخرهم ولدی. قیل یارسول الله ومن اخوک؟ قال: علی بن ابی طالب، قیل: ومن ولدک؟ قال: المهدی الذی یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما.
رسول خدا«ص» فرمود: خلفا واوصیای من وحجت های خدا برخلق پس ازمن دوازده نفرهستند :اولین آنها برادرم وآخرین آنان پسرمن است. گفته شد: ای رسول خدا: برادرشما کیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب.سوال شد:فرزند شما کیست؟ فرمود: مهدی واو همان کسی است که زمین را پرازعدل وداد می کند، همان گونه که سرشاراز ظلم وجورشده باشد.(فرائد السمطین،بی تا ،ج2،ص312ح562)