مقاله رایگان با موضوع هزاره گرایی و کتاب مقدس

…آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان می شود؛ واهریمنان را منقرض می سازند … پس ازپیروزی ایزدان ، وبرانداختن تباراهریمنان ، عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده ، بنی آدم برتخت نیک بختی خواهند نشست.
Widget not in any sidebars

«جاماسب» در کتاب « جاماسب نامه» اززردتشت نقل می کند که می گوید:
مردی بیرون آید از بین تازیان … مردی بزرگ سر، وبزرگ تن ، وبزرگ ساق ، وبرآئین جد خویش وبا سپاه بسیار، وروی به ایران نهد ، وآّبادنی کند وزمین را پرداد کند.( مکارم شیرازی،1388، ص53)
در«هزاره گرایی زردشتی» انتظار ظهورسه منجی از نسل زردشت مطرح است. این منجیان یکی پی از دیگری جهان راپرازعدل وداد خواهند کرد.1- هوشیدر،1000 سال پس اززردشت؛ 2- هوشیدرماه،2000سال پس اززردشت؛ 3- سوشیانس(یاسوشیانت) ،3000 سال پس اززردشت که با ظهور او جهان پایان می یابد.( توفیقی، 1385 ،ص61)
3-3یهودیت:
درکتاب «مزامیرداوود» مزمور37 چنین آمده :
…زیرا که شریران منقطع خواهند شد، واما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد، هان، بعدازاندک مدتی شریرنخواهد بود ، درمکانش تامل خواهی کرد ونخواهد بود ؛ اما حکیمان (صالحان) وارث زمین خواهند شد.
ونیز درجمله 29درهمان مزمورآمده است:
صدیقان وارث زمین شده ابدا درآن ساکن خواهند شد.
درکتاب«حبقوق» نبی ، فصل7،آمده:
….واگرچه تاخیرنماید؛ برایش منتظرباش ، زیرا که البته خواهد آمد ودرنگ خواهد نمود.(مکارم شیرازی ،1388 ،ص55)
یهودیان کامیابی وفضیلت را نه دردوران طلایی گذشته ، بلکه درآینده وواپسین روز می جویند . این عبارت کتاب مقدس میان یهودیان رایج بود:«اگرچه ابتدایت صغیربود،عاقبت توبسیاررفیع می گردد»، یهودیان پس ازویرانی نخستین شهرقدس ، همواره درانتظاریک رهبرالهی فاتح بوده اند که اقتدارخدا رابه عصردرخشان داوودوسلیمان برگرداند.
شخصیت موردانتظارماشیح (مسیح ، مسح شده) خوانده می شد.از آنجا که لفظ«مسیح» به حضرت عیسی«ع» اختصاص یافته است؛ دانشمندان برای اشاره به موعودیهوداز واژه «مسیحا» استفاده می کنند. مهم ترین مژده مسیحایی درکتاب اشعیای نبی آمده است: نهالی ازتنه (پدرداوود) بیرون آمده….ومسکینان رابه عدالت داوری خواهدکردوبه جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود.جهان را به عصای دهان خویش زده ، شریران رابه نفخه لب های خودخواهد کشت….( توفیقی،1385 ، ص122)
1-3-3 مدعیان مسیحایی :
چند قرن پس ازمیلاد ، یک دلباخته پرشوربه نام موسی درجزیره «کرت» برپاخاسته، خودرامسیحا خواند وتمام جوامع یهودی جزیره راکه درآن زمان مرکز یهودی مهمی بود، مجذوب خود ساخت .
وی گفت می خواهم یک روزشما راازدریای مدیترانه عبورداده ، به فلسطین ببرم ودرآنجا دولت مسیحایی تشکیل دهم . یهودیان کسب وکارخود را رها کردند وجریان عادی زندگی به امید پرالتهابی مبدل شد مبنی براینکه موسای جدید،باخشک کردن دریا از طریق معجزه ، آنان را به سرزمین موعود رهبری خواهد کرد .
ایشان درمورد رسالت اوچنان یقین داشتند که همه اموال خود رابه اوتقدیم کردندومردوزن وبچه، همگی به دنبال اوبه جانب دریا به راه افتادند. وی برصخره ای که بردریا مشرف بود، ایستاد وبه مریدان خود فرمان داد که خویش رابه دریا افکنند ومطمئن باشند که دریا برای آنان شکافته خواهد شد.نتیجه امررامی توان به آسانی دریافت: جمعی غرق شدندوشماری رادریانوردان نجات دادند.(همان، ص123).
4-3 منجی در دین مسیحیت:
نشانه هایی درکتب عهد جدید(اناجیل)انجیل «متی» ، فصل24، می خوانیم:
چون که برق از مشرق بیرون می آید وتا مغرب ظاهرمی گردد، آمدن فرزند انسان نیزچنین خواهد بود .خواهند دید فرزند انسان را بر، ابرهای آسمان که می آید با قدرت وجلال عظیم، وفرشته های خودرا(یاران خود را) خواهد فرستاد باصدای بلند آواز، وآنان برگزیدگانشان را جمع خواهند نمود.
درانجیل«لوقا» ، فصل 12، آمده است:
کمرهای خود رابسته وچراغ های خود راافروخته دارید ، وشما مانند کسانی باشید که انتظارآقای خود می کشند ، تاهروقت بیاید ودررابکوبد بیدرنگ برای او باز کنید.( مکارم شیرازی، 1385 ، ص56)
پس از رفتن حضرت عیسی«ع» ، مسیحیان پیوسته درسوز وگداز وشوق بازگشت دوباره وی روزگارگذرانده اند . شوروهیجان امیدبه ظهورآن حضرت هنگام نزدیک شدن سال 1000و2000 میلادی میان مسیحیان اوج گرفت.اکنون که سال 2000 راپشت سرگذاشته اند ومسیح نیامده جمعی از آنان به دوهزارمین سال مصلوب شدن وبرخاستن وی از قبریعنی حدودسال2030میلادی دل بسته اند. به گمان این گروه ، وی درآن روزگارازآسمان فرودخواهدآمد ودرزمین قیامت برپاخواهدکرد. سپس مردم راداوری خواهدکردوگروهی را به جهنم وگروهی رابه فردوس خواهد فرستاد.(متی30:22) (توفیقی،1385 ، ص200.)
5-3-اعتقاد به منجی نزد سرخ پوستان آمریکا
درمیان قبائل سرخ پوست امریکایی … این عقیده شایع است که روزی گردسرخ پوستان ظهورخواه کردو آنها رابه بهشت زمین رهنمون خواهد کرد….، تنها از سال1890 بالغ بربیست نوع از این نهضت ها درتاریکی آمریکا ضبط شده است.(مکارم شیرازی ،1388 ، ص57)
4- مهدویت درقرآن