مقاله رایگان با موضوع وسایل ارتباط جمعی و فرقه های مسیحی


Widget not in any sidebars

این واقعه در کتب یهودیان ومسیحیان نیز مطرح شده وآن را معرکه ای خطرناک وسنگین ذکرکرده اند.
آرماگدون (هرمجدون) کلمه ای است مشتق از«آر» به معنای کوه و«مگدو» که اسم ناحیه یا کوهی در شمال فلسطین است ؛ یعنی آن جنگ عظیم این جا انجام می گیرد. در کتب مقدس یهودیان ومسیحیان ، این واقعه از وقایع ناگذیرپایان تاریخ بشری دانسته شده ومعتقدند شیطان ، نیروهای خود رااز بلاد غرب جمع کرده ودرمکانی به نام «آرماگدون» درشرق فلسطین ، جنگ سختی صورت خواهد گرفت .
دررویای یوحنا آمده است :
برتمام پادشاه زمین می گذرد ، تااینکه آنان رابرای اجتماع برای جنگی عظیم گرد هم ورد … آنان را درمکانی جمع می کندکه نام آن آرماگدون است.(رویای یوحناج16ص14)به نقل از:
www.tebyan.net/nevindex.aspx?pid=17257&threadid=185879
حادثه ارماگدون(قرقیسیا) درروایات شیعی نیز آمده است. مرحوم کلینی در کتاب کافی ازامام باقر«ع» دراین باره نقل کرده است که حضرت فرمود :
آگاه باشید که درآن مکان، واقعه ای اتفاق خواهد افتاد که نظیرآن ، اززمان خلقت آسمان وزمین اتفاق نیفتاده است.(کافی، 1383ش،ج8 ح451)
مرحوم نعمانی در کتاب غیبت خوداحادیثی نیز دراین باره مطرح کرده است.( نعمانی،1363ش ص278وص280)
واقعه ارماگدون از مسایلی است که در عصرحاضر- به ویژه درکشورهای غربی- مورد توجه قرارگرفته ونویسندگان وتحلیلگران فراوانی را متوجه خود کرده است. دکترعبدالکریم زبیدی می نویسد:
موسسه های دینی درآمریکا ، معین کرده اند درلشکریانی که به سمت بیت القدس حرکت می کنند ، میلیون ها لشکرازآمریکا، واروپا،روسیه، ترکیه، مصرودولتهای مغرب عربی ولشکریان عراق ، ایران ، لیبی ، سودان، قفقازوسوریه واردن درآن شرکت خواهند داشت . www.tebyan.net/nevindex.aspx?pid=17257&threadid=185879
تمام فرقه های مسیحی درآمریکا ، ازوقوع حادثه آرماگدون خبرمی دهند وتمام موسسات دینی ، همگام با وسایل ارتباط جمعی از رادیووتلفزیون ، کشورهای غربی وآمریکا را متوجه این منطقه کرده اند که به تحقیق جنگی هسته ای منجر خواهد شد . آن گاه مسیح ، دوباره به زمین فروخواهدآمد ورهبری عالم را بر عهده خواهد گرفت .(همان)
…رونالد ریگان ، جورج بوش وکلینتون این سه نفراز روسای جمهور آمریکا ، به حتمی بودن واقعه آرماگدون ایمان داشته وزمان ریاست جمهوری خود، همگام باسایر دولت های بزرگ ، سیاست های خارجی خود را بر اساس این واقعه تنظیم می کردند.
…حادثه آرماگدون که کلیسا وقوع آن را بشارت می دهد ، همان حادثه بزرگی است که قبل از ظهورامام مهدی واقع خواهد شد ؛ واقعه بزرگی که درروایات ، از آن به « معرکه قرقیسیا» تعبیر شده است .(همان)
این واقعه در نصوص اسلامی درروایات شیعی وسنی مطرح شده است . ازمجموع این روایات استفاده می شود فرمانده این جنگ از جانب دشمنان اسلام ، شخصی به نام سفیانی است . اوبا کمک نیروهای یهودی میان مردم تفرقه انداخته ومردم را برضد اسلام واهل بیت «ع»تحریک می کند . وی ، تمام محرمات را برای لشکریان خود تجویز می کند ودر آخر با تمام نیروهایش ، در سرزمین بیداء در زمین فرو می روند؛ ولی قبل از آن در منطقه آرماگدون یا ( قرقیسیا) به جنگی تمام عیار خواهند پرداخت . دراین جنگ ،اتحاد یهودیان از هم پاشیده وبسیاری از آنها نابود خواهند شد.(همان)
روایات درباره این جریان در کتب معتبر اهل سنت ونیزدرصحاح سته وجود دارد که به متن آن ها می پردازیم :
بخاری در صحیح خود از رسول خدا «ص» نقل کرده است که حضرت فرمود :
انّه لاتقوم الساعه حتی تقاتلوا الیهود حتی یقول: الحجرورائه الیهودی :« یا مسلم ، هذا یهودی ورائی فاقتله »
«قیامت بر پا نمی شود تا آن که با یهودیان بجنگید . در آن جنگ ، یهودیان به حدی نابود می شوند که حتی سنگی که یک نفرکنارآن پناه گرفته می گویداو یهودی است او را به قتل برسان ».ترجمه ماتن» (بخاری،1401ق، ج3 ص232)
پ – فتح کاخ سفید :
یکی از احادیثی که از سویی بسیار نوید بخش ودلگرم کننده واز سوی دیگر مایه تعجب است که چرا مورد توجه واقع نشده ، حدیثی است که مسلم در صحیح خود از جابر بن سمره نقل کرده است که رسول خدا ص فرمود :
عصیبه ( عصابه) من المسلمین یفتتحون البیت الابیض بیت کسری او آل کسری ؛ گروهی از مسلمانان ، کاخ سفید را فتح خواهند کرد ؛ کاخی که نمادی از کاخ کسری ویا خاندان کسری است .
کاخ سفید ، نمادی از مرکز ثروت وقدرت دنیوی ودر دنیای امروز، همان مرکزحاکمیت در آمریکا است که هسته استکباری جهان امروز است . بعید نیست دامنه جنگ منطقه آرماگدون ویهودیان ، به آمریکا کشیده شود واین کاخ سفید که منشاء ظلم وستم وفتنه دنیای امروز است ، به دست مسلمین فتح شود.
نکته قابل توجه آن است که مسلم ، این حدیث را در کتاب الاماره مطرح کرده وحدیث نیز حول موضوع دوازده خلیفه است ؛ بنابراین در زمان خلیفه دوازدهم که مهدی موعود است ، این فتح عظیم – ان شاالله – صورت خواهد گرفت .(قادری،1388ق،ص166)
بخاری به سندش از ابو هریره از رسول خدا«ص» نقل می کند:
والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیه ویفیض المال حتی لا یقبله احد.( بخاری،1410ق،ج3 ص.107)
« قسم به آان که جان من به دست اوست زمانی فرامی رسد که فرزند مریم فرود می آورد حاکمی دادگر وصلیب را می شکند وخوک را می کشد وجزیه می گیرد ومال آن چنان فراوان می شود به مقداری که مردم آن را نمی خواهند «ترجمه ماتن»