مقاله رایگان با موضوع کنوانسیون بیع بین المللی کالا و پیش بینی نقض قرارداد

جمعی از نویسندگان ، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، ترجمۀ دکتر مهراب داراب پور ، سه جلد ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1374
رنجبر ، مسعودرضا ، تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد ، چاپ دوم ، تهران ، 1391
سماواتی ، حشمت اله ، حقوق معاملات بین المللی نظری و کاربردی ، انتشارات ققنوس ، تهران ، 1377
سوی برول ، هانری ، جامعه شناسی حقوق ، ترجمه ابوالفضل قاضی
10-شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، 3 ، تعدات ، مجد ، 1383
11-صاحبی ، مهدی ، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی ، انتشارات ققنوس ، سال 1376
12-صفائی ، سید حسین و دیگرا ن ، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی ، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران ، 1387
13-صفائی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( قواعد عمومی قراردادها ) ، جلد دوم ، نشر میزان ، تهران ، 1382
14-عموزاده آرائی ، ستار ، امهیت حقوقی شرط وجه التزام در حقوق ایران ، نشریه ماوی ، جلد 6 ، انتشارات قوه قضائیه 1385
قبولی در افشان ، محمد هادی ، مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قرارداد ها در حقوق ایران ، انتشارات شلاک ، تهران ، 1386
قاسم زاده ، سید مرتضی ، اصول قراردادها و تعهدات ، چاپ دهم ، تهران ، 1387
قشقائی ، حسین ، شیوه تفسیر قراردادها در نظام حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر ،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1378
کاتوزیان ، ناصر ، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران ، 1369
کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم ، چاپ دوم ، شرکت انتشار ، تهران ، 1376
کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرارداد ها ، جلد چهارم ، چاپ دوم ، شرکت انتشار ، تهران ، 1376
کاتوزیان ، ناصر ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، ج 1 ، نشر دانشگاه تهران ، 1379
نیک پور ، حامد ، مهندسی قراردادها ، انتشارات نقش گستران ، بهار 1388
ب : مقالات و پایان نامه ها
اصغری آقمشهدی ، فخرالدین ، خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، http ://www.drasgharilawyer.blogfa.com
الیاسی ، مرتضی ، حقوق سرمایه گذاری خارجی ، غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان ، معرفت مهر 1382 ، شماره 70
امینی ، منصور ، مافی همایون ، اعظمی چهار برخ حسین ، بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنواسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران ، مطالعات حقوقی ، بهار و تابستان 1390 ، شماره 4
زاهدیان ، مجتبی ، بررسی نظری و عملی نقض اساسی در قراردادهی بیع بین المللی ، دانشنامه ی حقوق و سیاست ( فصلنامه دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات ) ، سال اول ، شماره 3 ، تابستان 1384
زاهدیان ، مجتبی ، مبانی فسخ قرادادهای بیع بین المللی کالا ، پایان نامه مقطع دکتری ، دانشگاه ازاد اسلامی ، 1383
جمشید وند ، وهاب ، نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ،1376
کاظمی محمود ، ربیعی مرضیه ، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنواسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و نظام های حقوقی خارجی ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی ، شماره نخست ، بهار و تابستان 1391