مقاله رایگان درباره استراتژی منابع انسانی و استراتژی رقابتی

B Std. Error
مقدار ثابت 595/24 358/4
643/5 000/0
استراتژي رقابتي 619/0 170/0 344/0 631/3 000/0
جدول 4-12 ضرایب رگرسیون متغير استراتژي رقابتي با استراتژي منابع انساني را نشان می دهد. با توجه به این جدول مشخص می شود که متغير استراتژي رقابتي با بتاي 344/0 توانست پیش بینی معنی داری از استراتژي منابع انساني داشته باشند.
به طور كلي با توجه به ضرايب در معادله‌ي رگرسيون حاصل از اين تحليل به صورت زير است:
Y=24/595+0/344(X1)
Y = استراتژي منابع انساني
B = ضريب ثابت
X1 = استراتژي رقابتی سازمان
مدل طراحی شده به وسیله نرم افزار Amos

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه
هدف از انجام این پژوهش بررسی هماهنگی بین استراتژی رقابتی سازمان با استراتژی منابع انسانی در سازمان صنعت معدن و تجارت استان كرمانشاه مي باشد. اين پژوهش از نوع كاربردي و روش پژوهش آن”توصيفي- تحليلي‌” است. جامعه آماري اين پژوهش تعداد 100 نفر از كاركنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه مي باشد و حجم نمونه آن با توجه به محدود بودن جامعه آماري حجم نمونه تعداد 70 نفر انتخاب شده اند .
5- 2- خلاصه پژوهش
فرضيه اصلي : بين استراتژي رقابتي سازمان با استراتژي منابع انساني در بين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
پاسخ: طبق جدول (4-6)، ضریب همبستگی میان استراتژي رقابتي با استراتژي منابع انساني 344/0 میباشد كه اين همبستگي در سطح معناداري 99% مي باشد و این به معنی وجود همبستگی نسبتاً زیاد میان این ابعاد میباشد. در بين كاركنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه همبستگي مثبتي وجود دارد.
فرضيه فرعي اول : بين استراتژي تأكيد بر كيفيت با استراتژي منابع انساني در بين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
طبق جدول (4-7)، ضریب همبستگی میان استراتژي تأكيد بر كيفيت با استراتژي منابع انساني 223/0 میباشد كه اين همبستگي در سطح معناداري 95% مي باشد و این به معنی وجود همبستگی نسبتاً زیاد میان این ابعاد میباشد. در بين كاركنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه همبستگي مثبتي وجود دارد.
فرضيه فرعي دوم : بين استراتژي تأكيد بر نوآوري با استراتژي منابع انساني در بين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
طبق جدول (4-7)، ضریب همبستگی میان استراتژي تأكيد بر نوآوري با استراتژي منابع انساني 206/0 میباشد كه اين همبستگي در سطح معناداري 95% مي باشد و این به معنی وجود همبستگی نسبتاً زیاد میان این ابعاد میباشد. در بين كاركنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه همبستگي مثبتي وجود دارد.
فرضيه فرعي سوم : بين استراتژي تأكيد بر كاهش هزينه با استراتژي منابع انساني در بين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.