دانلود پایان نامه

مزيت اصلي اين نوع سازماندهي پاسخگويي سريع و صحيح به مشتريان و رفع نياز آنان است. در جايي كه رضايت مشتري شرط اساسي براي بقاي سازمان مي‌باشد، ساخت سازماني بر مبناي مشتري ساختي مطلوب به شمار مي‌آيد. اين نوع سازماندهي مراجعه ارباب رجوع را ساده كرده و انجام امور را سرعت مي‌بخشد و همچنين مهارت در شناخت مشتريان را افزايش مي‌بخشد و به مشتريان اين احساس را مي‌دهد كه عرضه كنندگان كالا و خدمات مسائل آنان را درك كنند.
شايد يكي از محدوديتهاي اين نوع سازمان اينست كه تقسيم‌بندي واحدهاي مختلف سازمان بر اساس ارباب رجوع اگرچه موجب رضايت مشتري مي‌گردد ولي هزينه زيادي را بر دوش سازمان مي‌گذارد و از جهت اقتصادي مقرون به صرفه نيست.
(الواني، 79، ص 105)
اين نوع سازماندهي به مديران و كاركنان ماهر در رابطه با مشكلات مشتريان نيازمند است و همين عامل ممكن است مشكلاتي را فراهم آورد.

(نمودار 12-2، نمونه نمودار يك سازمان مبتني بر مشتري)
6- سازمان مبتني بر بازار:
در اين نوع سازماندهي، واحدهاي گوناگون براي ارائه خدمت به بازارهاي خاص ايجاد مي‌شوند و فعاليتها و وظايف بر مبناي بازارهاي عمده‌اي كه براي كالاها و خدمات موسسه وجود دارند دسته‌بندي مي‌شوند. (زاهدي، 1376، ص 120)
اين نوع سازماندهي بر بازاريابي و كارآمد كردن كانالهاي آن تاكيد مي‌كند و فعاليتها را گونه‌اي دسته‌بندي مي‌كند كه كوششهاي بازاريابي، در بازارهاي عمده مانند بيمارستانها، شركتهاي هوايي، موسسات كامپيوتري و غيره متمركز مي‌شوند (رضائيان، 1371، ص 149)
نقاط قوت و ضعف:
اين نوع سازماندهي، تمركز بر بازارها و كانالهاي بازاريابي را ممكن مي‌سازد و فعاليتهاي موثر بازاريابي را بيشتر مي‌كند. از جمله معايب اين نوع طراحي سازمان اينست كه نمي‌تواند تلاشهاي خود را بر رشد كالا يا افزايش سود متمركز كند. همچنين در اين نوع ساخت هزينه‌يابي و تمركز كالا در بخش توليد مشكل است بويژه در مورد كالاهايي كه در يك واحد توليد مي‌شود و بايد در چند كانال توزيع گردد و هماهنگي ميان تحقيق درباره كالا، مهندسي و كوشش براي توليد در بازاريابي چند بخش استوار است (پسران قادر، 1374، ص 163) (نمودار 12-2)
نمودار 13-2- نمونه نمودار يك سازمان مبتني بر بازار
خلاصه و جمع‌بندي از معرفي چند ساختار متداول سازماني:
در دنياي واقعي و سازمانهايي كه در اطراف خود مشاهده مي‌كنيم در اغلب موارد تركيبي از انواع سازمانهاي مذكور به كار مي‌رود و هر سازمان در هر رده و هر شاخه از نمودار خود با توجه به شرايط و نيازهايي كه وجود داشته، نوعي سازماندهي را به كار گرفته است. گاهي اوقات نيز انواع سازمانهاي مذكور بر يكديگر منطبق مي‌شوند، مثلاً اگر ارباب رجوع سازماني از يك نوع خاص خدمات استفاده نمايد، ساخت مبنا مشتري- مبنا عملياتي در آن سازمان يكي خواهد شد.
لازم به يادآوري است كه انواع مباني سازماندهي كه تا كنون بر شمرديم از نوع ساختهاي متداول و سنتي سازماني هستند كه در اغلب موسسات و سازمانها از آنها استفاده مي‌شود و صاحبنظران علم سازمان و مديريت به مرور زمان متوجه نقاط ضعف ساختاري اين نوع سازماندهي‌ها شدند. (جدول شماره 6-2)
و كم كم اين صاحبنظران به معرفي انواع ديگر ساختهاي جديد سازماني پرداختند كه در ادامه اين پژوهش به معرفي تعدادي از اين نوع ساختهاي جديد سازماني مي‌پردازيم.
(جدول شماره 6-2 محدوديتهاي ساختارهاي سنتي سازمان و پيامدهاي آن)
محدوديتهاي ساختارهاي سنتي پيامدهاي آن
1- رعايت دقيق سلسله مراتب عمودي و عدم امكان ارتباط افقي