دانلود پایان نامه

ـ سرعت پيشرفت فن‌آوري اطلاعات، اين سرعت گاهي به حدي است كه از ظرفيت انسان در شناخت كاربردها و هدايت به سوي نتايج مورد نظر پيشي مي‌گيرد.
ـ فن‌آوري اطلاعات ممكن است حريم زندگي خصوصي افراد را از بين ببرد.
ـ فن‌آوري اطلاعات از طريق تمركز اطلاعات مي‌تواند تمركز قدرت را موجب گردد. نبايد اجازه داد اين قدرت در دست اقليتي كوچك قرار گيرد.
ـ در جامعه تحت سلطه نظام اطلاعاتي امكان سوء استفاده از حد زماني در تاريخ بيشتر است.
ـ افزايش شكاف ميان اغنيا و فقرا او نيز فاصله ميان جوانان و بزرگسالان بعنوان يكي ديگر از مشكلات فن‌آوري اطلاعات مطرح مي‌گردد و دليل اين مشكل حداقل سطح تمكن مالي جهت استفاده از اين امكانات است و ديگري توانايي بشر براي تسلط بر آن است. (تدبير، 1374، ص 71 ـ 70)
ـ پيشرفت فن‌آوري در زمينه كار اداري بيشتر از همه كارهاي دفتري را به مخاطره مي‌اندازد. از آنجايي كه اكثريت كارمندان دفتري زنان هستند، خودكار شدن امور بسياري از زنان را بيكار مي‌كند. (آيد، پيشين، ص 210)
ـ هزينه‌هاي انتقال فن‌آوري اطلاعات از مشكلات مهمي است. (استوور،‌ پيشين، ص 301)
ـ فن‌آوري اطلاعات سرمايه‌بر است و كشورهايي مثل آمريكا، آلمان فرانسه، ايتاليا، هلند و ژاپن تجهيزات تخصصي سطح بالا را دارند و علاوه بر اين فن‌آوري اطلاعات به نيروي انساني مطلع در آن زمينه دارد. (همان ماخذ، ص 86 ـ 84)

قسمت دوم:
سازمان و ساختار سازماني
مقدمه: «چرايي مطالعه سازمان»
سازمانها نقش عمده‌اي را در جهان نوين ايفا مي‌كنند. حضور سازمانها اساساّ هر بخشي از زندگي اجتماعي كنوني را تحت تاثير قرار مي‌دهد. پيتر دراكر معتقد است كه امروزه جوانان بايد سازمانها را همانگونه بياموزند كه اجدادشان كشاورزي را آموختند.
همه ما مي‌دانيم كه تحولات بزرگ اجتماعي اصولاً زائيدة فعاليتهاي سازماني بوده است. امپراتوري رم، گسترش مسيحيت و رشد و توسعه سرمايه‌داري سوسياليزم همگي از طريق فعاليتهاي سازماني امكان‌پذير شده است. دفع ضايعات اتمي، تروريسم، بيكاري و ساير مسائلي كه جامعه كنوني با آن روبروست همگي به گونه‌اي است كه دركشان بدون درك مفاهيم سازمان و محتواي سازماني دشوار است.
سازمانها هم مي‌توانند مفيد باشند و هم مي‌توانند بذر نفاق و دشمني را بپرورانند. سازمانها منافع فردي و گروهي اعضاي جامعه را تامين مي‌كنند. همچنين سازمانها در ارائه و تدوين سياست‌هاي دولت نقشي فعال دارند.
يكي از نويسندگان بزرگ متون و ادبيات سازماني (هال) مي‌گويد كه ما زماني مي‌توانيم به اين پرسش كه چرا بايد سازمانها را مطالعه كنيم پاسخ دهيم كه همه مطالب مربوط به سازمان را مطالعه كرده باشيم. بدون ترديد در زمان كنوني كه همگي در كشور سازماني بسر مي‌بريم مديريت اهميت زيادي دارد، ولي آنچه را كه بايد بيشتر مورد توجه قرار دهيم سازمان است نه تنها مديريت.
در كل مي‌توان اهميت مطالعه سازمان را در اين جمله ريچارد هال خلاصه كرد:
«هر قدر ما بيشتر بتوانيم دنيايي را خلق كنيم كه از نظر معنوي، اخلاقي و سياسي تجانس لازم را داشته باشد بعنوان نيروي كار و شهروند بهتر مي‌توانيم سازمانها را اداره كنيم و مقاومت نماييم.»
در اين قسمت از تحقيق محقق كوشيده است كه با مطالعه و بررسي ادبيات نظري در خصوص تئوريهاي سازمان و ساختار سازمان، اصول سازمان‌دهي و ساختار بندي سازمانها تصويري جامع از سازمان و مسائل ساختاري آنرا پيش روي خوانندگان قرار دهد.