دانلود پایان نامه

2- عدم استقلال واحدها
3- روابط فردي و رسمي
4- محدودشدن تخصصها به خانه‌هاي سازماني
5- تك بعدي شدن تخصصها
6- عدم انعطاف پذيري
7- شيفتگي تخصصي كندي ارتباط، زمان بر بودن
مشكل هماهنگي بين واحدها، لوث شدن مسئوليتها
عدم تعلق بين مراتب سازماني
هدر رفتن منابع، بيكار مزمن
عدم آمادگي براي تصدي مشاغل بالاتر
واكنش كند يا عدم واكنش نسبت به تغييرات محيطي
جدايي واحدها و بي‌خبر ماندن آنها از هم
الگوهاي جديد ساخت سازماني:
1- سازمان ماتريسي يا خزانه‌اي (Matrix organization)
يك شكل جالب و رو به گسترش سازماندهي كه با اصطلاحات متفاوت در سالهاي اخير بكار گرفته شده است سازماندهي ماتريسي يا شبكه‌اي است. جوهر و ماهيت سازمان ماتريسي به گونه معمول تركيب‌سازمان بر مبناي وظيفه و سازمان بر مبناي پروژه مي‌باشد. تاكيد اين نوع سازماندهي برآينده و محيطهاي دگرگون پذير و پويا است. اينگونه سازماندهي پاسخ سريع به محيط پويا و دگرگونيهاي آن مي‌دهد.
(كونتز و سايرين، 1370، ص 428-420)
در ساخت ماتريسي نيروهاي فعال سازمان در خزانه‌هاي تخصصي قرار مي‌گيرند. اين خزانه‌ها كه به تبع نوع فعاليتها و گستردگي سازمان تعيين مي‌شوند، تحت نظر مدير سازمان قرار دارند و از نظر سازماندهي تقريباً نوعي سازمان بر مبناي وظيفه مي‌باشند. هر گاه براي انجام برنامه‌اي سازمان احساس نياز كند، يك سازمان پروژه‌اي موقت تشكيل مي‌دهد كه افراد آن از خزانه‌هاي خود باز مي‌گردند. كاركنان در خزانه‌هاي تخصصي تحت نظر مدير سازمان مي‌باشند، ولي بهنگام اجراي پروژه‌ها در اختيار مدير پروژه بوده و تحت نظر وي انجام وظيفه مي‌كنند (الواني، 1379، ص 110)
با گزينش ساختار ماتريس سازمان ديگر ناگزير نيست يكي از بنيادهاي گروه‌بندي را بر بنياد ديگر برتري نهد و مي‌تواند هر دو بنياد را همزمان برگزيند. اما در اين ساختار سازمان اختيارات دوگانه‌اي پي‌ريزي مي‌كند در نتيجه ساختار ماتريس اصل وحدت فرماندهي را ناديده مي‌گيرد به گونه‌اي كه در نمودار 14-2 نشان داده شده است، اختيارات رسمي پس از آنكه از راس سلسله مراتب به پايين منتقل شد، شكسته مي‌شود و مسئوليتهاي مشترك پديد مي‌آورد و بدين سان نظريه «ناگسستني اختيار» رد مي‌شود. اختيارات دو گانه‌ از ديدگاه نويسندگان كلاسيك علم مديريت و سازمان ناپسنديده بود و موجب در هم شكستگي بنيادها و نابودي سامان ساختار مي‌شد. اما به گونه‌اي كه «گالبريث» اشاره مي‌كند، اختيار دو گانه براي ما چندان هم بيگانه نيست: «تا اندازه‌اي همه ما در نظام خانوادگي مبتني بر اختيارات دو گانه پرورش يافته‌ايم».
و به همين سان مديران گوناگون صف و ستاد در ساختار ماتريس به گونه برابر و مشترك مسئول تصميم‌گيريها هستند و از اين روي ناگزيرند در هنگام آشكار شدن اختلافها با يكديگر سازش كنند.