مقاله رایگان درباره قابلیت اعتماد و آلفای کرونباخ

شکل کلی: بسیار زیاد زیاد در حد متوسط کم بسیار کم
امتیاز بندی: 5 4 3 2 1
3-8- روايي و پايايي پرسشنامه
پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود.
3-8-1- تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. براي تعيين اعتبار پرسشنامه روشهاي متعددي وجود دارد که از جمله اين روشها اعتبار محتوا و اعتبار عاملی است. در این پژوهش پرسشنامه به تعداد 15 نفر از استادان گروه مدیریت داده شده است که پس از تایید آنان پرسشنامه نهایی تدوین گردید.
3-8-2-پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه
قابليت اعتماد يا پايايي يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده به اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد. دامنة ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گيري ويژگي‌هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي وي را مي‌سنجد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيرياز آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن به شرح جدول زیر است.
جدول 3-1 :نتایج آزمون آلفای کرونباخ
ردیف متغیرها تعداد گويه ها آلفای کرونباخ
1 تأكيد بر كيفيت 2 883/0
2 تأكيد بر نوآوري 4 789/0
3 تأكيد بر كاهش هزينه 2 788/0
4 استراتژي رقابتي 8 801/0
5 استراتژي منابع انساني 13 886/0

: تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون
: واريانس زير آزمون ام
: واريانس کل پرسشنامه يا آزمون
بنابراین به منظور اندازه‌گيري قابلیت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ يک نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و به کمک نرمافزار آماري Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. نتایج ذیل از این تحلیل به دست آمد.
3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها
براي تجزيه تحليل داده ها از روشهاي مختلف توصيفي و استنباطي استفاده مي شود و از نرم افزارSpss و استفاده مي شود. به منظور تحلیل اطلاعات به ویژه از تحلیل خوشهای و تحلیل تشخیصی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات نیز از آزمونهای همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادهها