دانلود پایان نامه

درون داد داده‌هاي خام را از درون سازمان يا محيط پيرامون آن گردآوري و دريافت مي‌كند. فرآيند اين داده‌هاي خام را به گونه‌ معني‌داري درآورده و برون داد، آنها را به شكل اطلاعات پرورده و به افراد و يا فعاليتهايي كه بايد انها را بكار گيرند مي‌رسانده هر سيستم داراي يك عامل بازخورد نيز مي‌باشد و آن نتيجه برون داد است كه به افراد مرتبط در سازمان فرستاده مي‌شود تا بمنظور ارزيابي و يا اصلاح برون داد بكار گرفته شوند.
از يك ديدگاه يك سيستم اطلاعاتي نه تنها شامل فن‌آوري اطلاعاتي مانند نرم‌افزار و سخت‌افزار بلكه شامل افرادي كه از آنها استفاده مي‌كنند و يا آنرا توسعه مي‌دهند و نرم‌افزار و سخت افزار را تنظيم مي‌كنند نيز مي‌باشد. مراحل يا فرايندهايي كه هم افراد و هم فن‌آوري بدان وسيله وظايف خود را به انجام مي‌رسانند نيز شامل اين سيستم است. اين مراحل در برگيرنده فرآيندهايي مربوط به سخت‌افزار و نرم‌افزار و نه محدود به آن است. اين مراحل اطلاعات كل سيستم را ذخيره مي‌كند، پيشرفت مي‌دهد و دوباره باز پس مي‌گيرد يك سيستم اطلاعاتي بيش از رايانه كاربرد دارد چرا كه در برخي كاربردهاي فن‌آوري اطلاعاتي مانند پست الكترونيكي و تجارت الكترونيكي هيچ نوع محاسبه‌اي صورت نمي‌گيرد از ديدگاه ديگر، هر فعاليت كه به كمك رايانه صورت پذيرد سيستم اطلاعاتي گويند. هر سيستم اطلاعاتي از پنج عنصر تشكيل مي‌شود كه در نمودار 4 ـ 2 نشان داده شده است. در اين نمودارPrcedures يا روشها به افراد ديكته مي‌كند كه چگونه داده‌ها ياData ‌ را به اطلاعات In Formation تبديل نمايد.
نمودار 2 ـ 4 عناصر تشكيل دهنده يك سيستم اطلاعات
1 ـ افراد (People) 2 ـ رويه‌ها (Procedures) 3 ـ داده‌ها (Data) 4 ـ نرم‌افزار (Software) 5 ـ سخت‌افزار (Hard ware)
( Krishhan, 1999)

سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان:
1 ـ سيستم اطلاعات مديريت (MIS)
سيستم اطلاعات مديريت تركيبي از سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و نيروي انساني است كه در ارتباط با سيستم اطلاعاتي مي‌باشند و با تراكنش‌هاي اداري با پردازش و انجام فعاليت‌هاي اداري از سطوح مياني و عالي سازمان پشتيباني به عمل مي‌آورند.
(رضائيان، دانش مديريت، شماره يازده، ص 76)
سيستم اطلاعات مديريت يك سيستم پيوسته انساني ـ ماشين به منظور توليد و تامين اطلاعات براي تسهيل و پشتيباني فعاليتهاي اجرايي، مديريتي، تجزيه و تحليل و تصميم‌گيري در نظام سازمان است.
اين سيستم براي عمل از عوامل زير استفاده مي‌كند:
الف) نرم افزار و سخت‌افزار كامپيوتري
ب) رويه‌هاي اجرايي دستي
ج) مدلهاي تجزيه و تحليل
د) ارزيابي
هـ) برنامه‌ريزي
و) كنترل