دانلود پایان نامه

در يك جمع‌بندي كلي فن‌آوري اطلاعات را مي‌توان نقطه همگرايي الكترونيك، پردازش داده و ارتباطات دور برد دانست. اين همگرايي دو جنبه دارد: نخست از ميان رفتن فاصله‌ها و در نتيجه قرار گرفتن رايانه‌هاي سابقا مجزا از هم در يك شبكه گسترده جهاني، و دوم رايانه‌اي شدن سيستمهاي ارتباطات دور برد كه باعث ايجاد ظرفيتهاي جديدي، در انتقال صدا و تصوير مي‌شود. اين همگرايي دو وجهي ابزارهاي جديدي را براي گردآوري، ذخيره‌سازي، پردازش، سازمان‌دهي، انتقال و نمايش اطلاعات در اختيار انسان قرار مي‌دهد. (فرنه، 1375، ص 132)
پيشرفتهاي،حاصل در زمينه فن‌آوري اطلاعات را مي‌توان بي‌واسطه ناشي از پيشرفت اخير ميكرو الكترونيك دانست. زيرا نتايج علمي و مرتبط با فن‌آوري بدست آمده در عرصه ترانزيستورها، نيمه‌هاديها و مدارهاي يكپارچه ، و تراشه‌ها ، چنان بوده است كه امروزه نقش چسبي را دارد كه بخش‌هاي گوناگون سازمان را به يكديگر پيوند مي‌دهند. اين عامل همچون تيري در تركش مديريت بوده و همزمان ابزار كنترل و نوآوري است.(Turban, 1996. P:13)
تكنولوژي اطلاعات، امروزه از مدارهاي الكترونيكي براي پردازش اطلاعات استفاده مي‌كند. تكنولوژي اطلاعات جايگزين و يا مكمل توانايي‌هاي جسمي انسان شده است و اين مورد در مقايسه با تكنولوژي مكانيكي كه جايگزين توانايي‌هاي جسمي انسان است قابل توجه است، عده‌اي معتقدند كه تكنولوژي اطلاعات تنها براي فعاليتهايي قابل كاربرد است كه تحت عنوان «پردازش داده» و بايگاني اطلاعات قرار مي‌گيرند، در حالي كه عده‌اي ديگر هرگونه كاربرد و استفاده از تجهيزات الكترونيكي مانند رباتها در اتوماسيون توليد را نيز تحت عنوان تكنولوژي اطلاعات مي‌دانند. نظر منطقي ديگر آنست كه مفهوم تكنولوژي اطلاعات آن كاربردها و مواردي را در بر مي‌گيرد كه تا حدي در بر دارنده پردازش الكترونيكي داده‌هاست. (Child, 1984, P:20)
تاريخچه فن‌آوري اطلاعات:
تاريخچه فن‌آوري اطلاعات به چهار دوره اصلي تقسيم‌بندي مي‌گردد و هر يك به وسيله فن‌آوري اصلي كه در آن زمان براي حل مسائل مربوط به داده، پردازش، بازداد و ارتباطات بكار مي‌رفته متمايز مي‌گردد. اين چهار دوره عبارتند از:
عصر قبل از مكانيكي (1450 ـ 3000 قبل از ميلاد مسيح)
عصر مكانيكي (1840 ـ 1450 پس از ميلاد مسيح)
عصر الكترو مكانيكي (1940 ـ 1840 پس از ميلاد مسيح)
عصر الكترونيك (زمان حال ـ 1940 پس از ميلاد مسيح)
چگونگي ذخيره و نمايش اطلاعات بگونه‌اي كه دقيق و روشن و دائمي باقي بماند، از جمله مسائل اساسي بود كه انسانها در طي دوره ما قبل مكانيكي با آن روبرو بودند و با اختراع الفبا و اولين سيستم‌هاي نوشتاري و شمارش، ايجاد سيستمهاي شمارش 9 رقمي و سپس 10 رقمي، كاغذ، قلم، كتاب و كتابخانه به انسان امكان غلبه بر موانع و شناخت بهتر جهان اطراف را عطا نمود و به او اجازه داد به ثبت و انتقال ديده‌هايش بپردازد. اما زمان و هزينة زيادي مورد نياز بود و براي همه بهره‌گيري از اين امكانات ممكن نبود. مخترعين با بهره‌گيري از ابزارها و فن‌آوري موجود (چرخ زنده، محورها و قدرت انتقال مكانيكي بوسيله آنها) ماشين‌هايي را اختراع نمودند كه برخي كارها را كه انسان عادت داشت خودش انجام دهد به جاي او انجام مي‌داد. (عصر مكانيكي). با پيچيده‌تر شدن نيازهاي جوامع صنعتي، نياز به فن‌آوري قدرتمندتر براي پشتيباني از سيستم‌هاي اطلاعاتي پيشرفته افزايش مي‌يافت. دستيابي به روشهايي براي مهار الكتريسيته كليد پيشرفت در اين دوره (الكترو مكانيكي) بود و دانش و اطلاعات مي‌توانست تبديل به ضربات الكتريكي گردد. در طي 50 سال پس از عصر الكترو مكانيكي نياز به فن‌آوري سريع‌تر، قدرتمند‌تر و معتبرتر براي كمك به انطباق با تغييرات سريع دنياي اطراف. يك مساله كليدي بود و كشف فن‌آوري ديجيتال كه قادر بود اين نياز را مرتفع سازد پيشرفت اصلي اين دوره بود.
(laudon & others, 1996, PP:37 – 48)
نمودار زير منعكس كننده اين طبقه‌بندي است:
اولين سيستم شمارش (چرتكه) اولين سيستم نوشتاري و الفبا
1000 سال قبل از ميلاد قبل از ميلاد 3000
ابزارهاي اوليه: خاك رس (سفال)،پاپيروس ـ ني
مفهوم صفر و سيستم شمارش 10 رقمي اولين سيستم شمارش 9 رقمي اولين كتابها و كتابخانه‌ها
1000 بعد از ميلاد 100 بعد از ميلاد قبل از ميلاد 900
ماشين بافندگي جوزف ژاكار دستگاه چاپ نورنبرگ عصر مكانيكي
(1840-1450) ساخت كاغذ در اروپا