مقاله رایگان درمورد بهره بردار و اطلاعات

ميچل. وي. چارنلي آمريكايي خبر را گزارش مناسب، خلاصه و دقيق يك رويداد مي‌داند و نه خود رويداد .
اگر يک نفر سگي را گاز بگيرد، خبر است، ولي به عکس اگر سگي، فردي را گاز بگيرد، خبر نيست.
اين تعريف ازجمله تعاريف کلاسيک، که در تبيين مفهوم خبر به کار گرفته مي شوند، به حساب مي آيد .
خبر به مطلبي گفته مي شود که تازه، واقعي و جالب باشد. بنابراين بايد وقايعي رخ دهد، که بتوان آن ها را گزارش کرد درغير اين صورت چيزي به نام خبر نخواهيم داشت. وقايع مورد نظر حداقل بايد از ديد خوانندگان مطالبي نو و تازه باشد تا بتواند نظر آنان را به خود جلب کند .
دكتر كاظم معتمدنژاد در بررسي تعريف‌هاي گوناگون درباره خبر چنين اظهار مي‌دارد:
بررسي تعريف‌هاي فوق نشان مي‌دهد، كه نو بودن و جالب بودن وقايع براي عامه مهم‌ترين مبناي شناخت خبر است و به عبارت ديگر همه وقايع به خودي خودي جنبه خبري ندارند و آنچه ارزش خبري ايجاد مي‌كند اهميت و اعتباري است كه اجتماع براي آن قائل است. بنابراين،‌ تازگي رويداد و جالب بودن آن براي عامه مهم‌ترين معيار ارزيابي خبر به شمار مي‌رود.
وي مي‌گويد: به طور كلي با توجه به تعريف‌هاي گوناگون بالا مي‌توان تعريف جامع خبرهاي مطبوعاتي را به طريق زير ذكر كرد:
«خبر، اعلام و بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد و افكار عمومي است» البته مشخص مي‌باشد كه اعلام خبر به طرق گوناگون مي‌تواند صورت بگيرد و فرق ندارد اعم از كتبي ، شفاهي، تصويري و…. .
به نظر نگارنده در ميان تعاريف ذکر شده، جامع ترين تعريف خبر را اين گونه مي توان بيان نمود:
خبر گزارشي عيني(بي طرفانه و دقيق) از يک واقعيت يا رويداد است که، داراي تازگي بوده و قدرت جلب توجه مخاطب را دارد .
ارزش‌هاي خبري:
همان طور که جنس خبر اطلاعات است، جنس ارزش‌هاي خبري، معيار گزينش رويداد است.
ارزش‌هاي خبري معيارهايي هستند، که به گزينش رويدادهاي خبري از کل رويدادها مي پردازند و
مي توانند توجه مخاطب را جلب کنند .
اهميت شناخت ارزش‌هاي خبري در اين است، که مي تواند هم خبرنگار را در شناخت و فهم خبر
(سوژه يابي) کمک کند، هم در تنظيم خبر او را ياري دهد و هم مي تواند به عنوان معيارهايي براي مقايسه، ارزش گذاري و گزينش رويدادهاي روز مورد بهره برداري قرار گيرد.
خصوصيت مهم ارزش‌هاي خبري در آن است که هم خبرنگار را در شناخت و فهم خبر(سوژه يابي) کمک مي کنند، هم در تهيه و تنظيم خبر- به ويژه مقدمه آن(ليد خبر)- او را ياري مي دهند و هم مي توانند به عنوان معيار براي ارزيابي رويدادهاي روز (از جهت جا در صفحه، اندازه تيتر و غيره) مورد استفاده قرار گيرند.
ارزش‌هاي هفتگانه خبر، عبارت اند از:
1. دربرگيري در زمان حال يا آينده، مستلزم نفع يا ضرر(مادي يا معنوي) مستقيم يا غير مستقيم؛
2. شهرت مثبت يا منفي؛
3. برخوردها،اختلاف ها و تضادهاي جسمي و فکري؛
4. استثناها و شگفتي ها؛