مقاله رایگان درمورد در فرانسه و ارتباطات

3. تيم فوتبال آرژانتين 12 گل به تيم انگليس زد .

مجاورت:
مخاطبان رسانه ها ترجيح مي دهند که ابتدا از خبرهاي مربوط به محله، شهر، کشور و کشور‌هاي همجوار خود اطلاعات کسب کنند. مجاورت به لحاظ ارزش خبري در دو شکل مورد گزينش قرارمي گيرد: جغرافيايي و معنوي. مجاورت جغرافيايي مثل شهر، کشور و منطقه مجاور؛ و مجاورت معنوي مثل مشابهت‌هاي فرهنگي، عقيدتي، قومي، اجتماعي و مانند‌هاي آن ها .
مثال:( مجاورت جغرافيايي)
1. بزرگترين سد خاورميانه بر روي کارون احداث مي شود.
2. استاندار جديد اصفهان منصوب شد.
مثال:( مجاورت معنوي)
1. دانشمند ايراني در فرانسه، مرد علمي سال شد.
2. جان مسلمانان در صربستان در خطر است .
تازگي:
دانستن اين که رويداد در چه وقت به وقوع پيوسته است، در جهان رقابت‌هاي خبري از اهميت ويژه اي برخوردار است. مي گويند: ” روزنامه مثل نوزادي است که در همان روز تولد جان مي سپارد”.
بنابراين روزنامه اي از لحاظ خبري موفق تر است، که حاوي اخبار تازه تر و به عبارت بهتر حاوي اخبار به هنگام باشد. اگر خبر ديروز را امروز چاپ کنيم، تازگي خود را از دست داده است و خواننده رغبتي به خواندن آن نشان نمي دهد. پس هر اندازه که فاصله وقوع رويداد و درج آن به عنوان خبر، نزديک تر باشد، خبر، تر و تازه تر خواهد بود. براي آن که مخاطب به سرعت نياز خبري خود را برطرف کند،بايد به سرعت هر چه تمام تر به او خبر داده شود تا ضمن اين که نياز خبريش را برطرف مي کنيم، مانع رفتن او به طرف ساير منابع خبري شويم. رسانه هايي که از تازگي خبري و اطلاعاتي برخوردار نيستند، به بيماري ريزش تيراژ، که بيماري سرطان رسانه ها به حساب مي آيد، دچار مي شوند. البته بايد اين نکته را افزود که خيلي از وقت ها، جنبه هايي از خبر کهنه نيز مي توانند در شکلي تازه آشکار شوند، که طبعا در اين صورت باز هم از ارزش خبري برخوردار مي شوند .
مثال:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، امروز در اطلاعيه اي شايعه شيوع بيماري وبا را در کشور تکذيب کرد .
ارزش‌هاي خبري از ديدگاه قرآن کريم:
به نظر مي رسد اولين مقاله اي که بحث ارزش‌هاي خبري در قرآن را مطرح مي کند مقاله اخلاق خبررساني در قرآن(فتحعلي،1375)است.
در اين مقاله پس از بيان مقدمه اي درباره اهميت رسانه ها و موضوع خبر، قرآن کريم را مجموعه اي خبري دانسته که از لحاظ منبع، مورد اعتمادترين منابع است.
آن گاه بدون هرگونه توضيحي درباره ارزش‌هاي خبري (که آيا منظور از ارزش‌هاي خبري در قرآن مفهومي است که در منابع مربوط به رسانه و مباحث ارتباطات کاربرد دارد يا مفهوم لغوي آن مورد نظر است يا وجه ديگري) شش ارزش خبري قرآن کريم را به اين قرار مطرح مي کند:
1. آزرم و حيا
2. ادب
3. برادري و تاليف قلوب