مقاله عملکرد بازاریابی و توسعه خدمات جدید

H3
H3
H2
H2
H1
H1
عملکرد بازاریابی
عملکرد بازاریابی
بازارگرایی
بازارگرایی
توسعه خدمات جدید
توسعه خدمات جدید
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
به طور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح مشکل یا مساله ای مطرح می شود، مشکل و مساله ای که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی می شود. شناخت حقایق و کشف روابط میان آن ها با روش علمی می باشد.
منظور از روش علمی، همه راه ها و شیوه هایی است که پژوهشگر و محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می سازد. به عبارت دیگر روش تحقیق علمی پیروی از رویه منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد (چاوا، 1384ص 37).
هدف نهایی تحقیق به دست آوردن نتایج کلی و قابل تعمیم است. این نتایج می تواند برای تبیین پدیده ها و پیش بینی رویدادهای آینده به کار رود. هدف از تعیین روش تحقیق، آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را باید اتخاذ کند تا او را به بهترین نحو، در دستیابی به پاسخ پرسش های تحقیق یاری رساند. در این فصل نخست روش تحقیق، متغیرها، جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش، ارائه گردیده اند. سپس ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آن مطرح شده و سرانجام روش آماری تحقیق بیان شده است. .
3-2- روش تحقیق
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. تعاریف متعددی در مورد روش تحقیق وجود دارد، ولی به طور کلی می توان گفت روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه هایی معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(دانایی فرد و همکاران، 1383، ص 31).
تحقیقات علمی براساس هدف پژوهش ها به پژوهش هاي بنيادي و کاربردي تقسيم مي شوند. البته برخی پژوهشگران معتقدند پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسيم مي شوند: تحقيق بنيادي، کاربردي و تحقيق و توسعه(همان منبع).
تحقيق بنيادي: پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي‌نمايد. تحقيق بنيادي مي تواند نظري يا تجربي باشد. تحقيق بنيادي نظري از روش‌هاي استدلال عقلاني و قياسي استفاده مي‌كند و بر پايه مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود. تحقيق بنيادي تجربي از روش‌هاي استدلال استقرائي استفاده مي‌كند و بر پايه روش هاي ميداني انجام مي‌شود. (همان منبع).
تحقيق كاربردي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است(همان منبع، ص 33).
در اين پژوهش، با عنايت به توضيحات بالا مي توان گفت روش تحقيق از آن لحاظ كه نتایج مورد انتظار آن مي تواند در موسسات و سازمان های مشابه مورد استفاده باشد، « کاربردی » است، از نظر ویژگی های موضوع مطالعه ای است توصیفی، از نظرزمان گردآوری داده ها تحقیقی پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها مطالعه ای میدانی می باشد.
3-3. متغیرها