مقاله قوانین مرتبط با مدیریت زمان و سودمندی‌های مدیریت زمان

3-3-6- سودمندی‌های مدیریت زمان
نکته ارزشمند مبحث مدیریت زمان، تنها کنترل وقت نیست، بلکه در این است که می‌توان از اوقات به دست آمده برای بهبود زندگی استفاده کرد سودمندی‌های مدیریت زمان، برای کسی که آن را به کار گیرد، به شرح زیر است:
دوری از ابتلا به پریشانی و سردرگمی
افزایش بازدهی وکارآیی
دستیابی موفقیت‌آمیز به اهداف
دست‌یابی به زندگی متعادل تر با فرصت و توان کافی برای پرداختن به کار، فراغت، خانواده و خویش (ایمانی جاجرمی،1380).
3-3-7- قوانین مرتبط با مدیریت زمان
در این قسمت، سه موضوع مهم در مورد مدیریت زمان، شامل قانون پارتو، قانون پارکینسون و قانون دقیقه نود مورد بررسی قرار خواهد گرفت
3-3-7-1- قانون پارتو
قانون مشهور 20/80 که توسط اقتصاددانان ایتالیایی ویلفردو پارتو وضع شد در رابطه با مدیریت زمان بیشتر از جوانب دیگر زندگی تجارت صدق می‌کند پارتو در قرن نوزدهم به این نتیجه رسید که 20 درصد جمعیت کشور ایتالیا 80 درصد ثروت کشور را در اختیاردارند بعدها این اصل در سایر زمینه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت این قانون اعتقاد دارد که اگر تمام کارها را بر حسب اهمیتشان طبقه‌بندی نمایید ملاحظه می‌شود که 80 درصد نتایج از 20 درصد کارها عاید می‌گردد درحالی‌که از 80 درصد بقیه کارها 20 درصد نتایج به دست می‌آید پارتو اظهار می‌دارد که احتمالاً 80 درصد وقت مدیران صرف اموری می‌شود که 20 درصد بازدهی دارد درحالی‌که 20 درصد از فعالیت‌های می‌تواند 80 درصد بازدهی را در بر داشته باشد. در این صورت معنای آن این خواهد شد که روزانه از 10 کاری که انجام می‌دهیم 8 کار آن وقت ما را تلف می‌کند (مالکی،1390).
3-3-7-2- قانون پارکینسون
قانون پارکینسون که بر اساس مطالعات محققی به همین نام شکل گرفت، اشاره دارد به این که کارها با توجه به زمانی که ممکن است اشغال کنند گسترش می‌یابند و این گستردگی به میزان و ماهیت کار ارتباط چندانی دارد (هرسی و همکاران، 1996،به نقل از نصر اصفهانی،1381).
بنابراین عادت نگه‌داشتن ارباب‌رجوع در آن سوی میز به خصوص وقتی که کارمند کاری هم برای انجام دادن ندارد. موجب سوءاستفاده از وقت آنان می‌شود و به مقدار زیادی به مشکلات عاطفی و ناراحتی‌هایشان دامن می زند طبیعی است که می‌توان کار را در زمان بیشتر شاخ و برگ داد که این به کار اصلی ارتباطی ندارد به اعتقاد پارکینسون همیشه برای پر کردن وقت ،کار وجود دارد (نصر اصفهانی،1381)
3-3-7-3- قانون دقیقه نود
برخی از افراد عادت کرده‌اند هنگامی که کار به آن‌ها ارجاع می‌شود، آن را رها سازند و در دقایق پایانی مهلت انجام دادن کار فشار زیادی برخود و دیگران وارد کنند خطری که آنان را در این مواقع تهدید می‌کند، احتمال بروز اشتباه است هنگامی که کاری تا لحظات پایانی معطل می‌ماند، معمولاً در زمان باقی‌مانده کاری کم ارزش عرضه می‌شود و زمانی هم برای اصلاح اشتباهات احتمالی باقی نمی‌ماند (همان).
2-4- مروری بر تحقیقات گذشته
2-4-1- چکیده تحقیقات انجام‌شده در ایران
موسویان نجف‌آبادی، طی تحقیقی در سال 1372 به بررسی و مقایسه میزان برخورداری مدیران آموزشی و درمانی اصفهان از مهارت‌های سه گانه مدیریت و تأثیر آن بر عملکرد آنان پرداخته و نتیجه را چنین توصیف می‌کند: «با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که اثر سه مهارت و میزان برخورداری مدیران از مهارت های سه گانه در عملکرد مدیران مورد مطالعه به صورت واضح و محسوسی،نمایان است».
ملکی رنجبر (1373) در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه بین سطح برخورداری از مهارتهای مدیریتی، شخصیت و تنیدگی در مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر همدان» به این نتیجه دست یافت که بین سطح برخورداری از مهارت‌های تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، کنترل عملکرد و مهارت‌های ارتباطی و نوع شخصیت و میزان تنیدگی رابطه معناداری وجود دارد.
مهدی زاده (1375) در «بررسی رابطه مهارت های انسانی مدیران و اثر بخشی آنان» نتیجه گرفت که مدیران از نظرات آنان در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر استفاده می‌کردند، اعتماد بیشتری به آنان داشتند، به گفته‌های آنان با دقت و حوصله‌ی بیشتری گوش می‌دادند.
انتصاری (1379)، طی تحقیقی نیازهای آموزشی مدیران مدارس راهنمایی تهران را در سه حیطه مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که مدیران در تمام مهارت‌های یادشده، نیاز به آموزش و مهارت‌آموزی دارند، به خصوص از آنجایی که مدیران مدارس جزء مدیران عملیاتی طبقه‌بندی می‌شوند، توجه به مهارت‌های فنی و انسانی امری ضروری است.
رفیعی (1383) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی میزان برخورداری مدیران زن از مهارت‌های مدیریتی و رابطه آن با عملکردشان از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، به این نتیجه دست یافت که بین برخورداری مدیران از مهارت‌های سه گانه مدیریتی و عملکردشان رابطه معناداری وجود دارد.