مقاله نسبت قیمت به سود هر سهم و روش حداقل مربعات معمولی

4-3-10 آزمون دوربین-واتسون
در روش حداقل مربعات معمولی با استفاده از آزمون دوربین-واتسون فرض استقلال خطاها بررسی می‌شود و فرضیات زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین-واتسون بین 5/1 تا 5/2 باشد فرض پذیرفته می‌شود و استقلال خطاها تأیید می‌گردد.
در مدل فرضیه چهارم، مقدار آماره دوربین-واتسون 887754/1 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 می‌باشد نتیجه می‌شود که میان خطاها استقلال وجود دارد و استفاده از رگرسیون مجاز می‌باشد.
4-3-11 معادله ساختاری
حال فرضیه چهارم به‌صورت زیر بیان می‌گردد:
: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری ندارد.()
: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.()
در‌صورتی که سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد فرض پذیرفته شده و فرضیه چهارم تأیید میشود.
در جدول (4-8) مقدار ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل و کنترلی و همچنین آزمون معنیدار بودن ضرایب و سطح معنیداری ارائه شده است. در‌صورتی که سطح معنی‌داری برای ضریب خاصی از 05/0 کمتر باشد نتیجهگیری میشود آن ضریب، از‌نظر آماری تأثیر معناداری بر متغیر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری دارد.
همانطور که در جدول (4-8) مشاهده می‌شود، میزان ضریب رگرسیونی متغیر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل و درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری 180/0- و سطح معنیداری 000/0 است که از 05/0 کمتر بوده و با توجه به اینکه ضریب رگرسیونی منفی است نتیجهگیری میشود فرضیه از نظر آماری تأیید شده و با اطمینان 95 درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر منفی و معناداری دارد. یعنی با افزایش مقدار متغیر تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل مقدار تغییرات سود تقسیمی دوره جاری کاهش می‌یابد.
همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی بر متغیر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری آزمون شده است. در جدول زیر مشاهده می‌شود که سطح معنی‌داری برای متغیرهای کنترلی نسبت سود پرداختی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از 05/0 کمتر است بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود این متغیرها با اطمینان 95 درصد بر تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارند. اما چون سطح معنی‌داری سایر متغیرهای کنترلی بازده دارایی، قدرت کسب سود دارایی، نسبت قیمت به سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام از 05/0 بیشتر است بنابراین از نظر آماری مقدار این متغیرها صفر بوده و در معادله رگرسیونی بیان نمی‌شوند.
جدول 4-8: جدول ضرایب رگرسیون
متغیرها
ضرایب
آزمون t
سطح معنیداری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدأ
077/0
039/0