دانلود پایان نامه

برخي اشخاص صاحب قدرت رسمي يا غير‌رسمي در راستاي منافع شخصي خودشان موضوع را دنبال كردند
00/0
مجموع
42
100.00
٭ پاسخ‌گو محدود به يك گزينه نبوده است.
نكته گفتني آنكه در شناسايي مسئله‌اي كه برمبناي آن قانون تدوين شده و چند نمونه از آن ذكر شده، براي اشخاص (چه سياسي و چه اجتماعي) داراي نفوذ و قدرت بسيار اندك و حتي براي اشخاص صاحب قدرت، هيچ نقشي قائل نشده است.
بازيگران مسئله‌شناسي
در فضاي تقنيني كشور، براي شناسايي مسئله بازيگران مختلفي حضور داشته‌اند، اما اثر‌گذاري هريك متفاوت است. بررسي‌ها، از نگاه كارشناسان و سياستگذاران، نشان مي‌دهد كه عمده بازيگران در بخش دولتي و به‌خصوص در قوه مجريه متمركز بوده و نقش مؤثري را ايفا ‌كرده‌اند. براي بررسي بازيگران در اين مرحله از فرايند سياستگذاري آنها در چند گروه تقسيم مي‌شوند:
ـ بازيگراني كه نخستين بار به مسئله توجه كرده‌اند،
ـ بازيگراني كه مسئله را در دستور كار قرار داده‌اند،
ـ بازيگراني كه ابعاد مسئله را بررسي و شناسايي كرده‌اند،
ـ بازيگراني كه موافق ورود مسئله به دستور كار بوده‌اند،
ـ بازيگراني كه مخالف ورود مسئله به دستور كار بوده‌اند.
2-1-4-3 راه‌حل‌شناسي
پس از آنكه مسئله عمومي شناسايي و در دستور كار سياستگذاري عمومي قرارگرفت، «جعبه سياه» سياستگذاري عمومي فعاليت‌ خود را براي يافتن راه‌حل‌هاي مناسبي براي حل مسئله پيش آمده، آغاز كرد. براي آنكه درك درستي از راه‌حل ايجاد شود نيازمند شناسايي ابعاد مختلفي از آن مي‌باشد؛ اينكه راه‌حل از چه طريقي عرضه شد و به عبارتي يك راه‌حل را چه‌كسي يا كساني و چگونه ارائه کرده‌اند، اين افراد از چه منابع اطلاعاتي استفاده كرده‌اند، چرا راه‌حل خاصي برگزيده‌ شد و راه‌حل‌هاي ديگري نه ارائه شده‌اند و نه انتخاب، و اينكه چه كساني راه‌حل‌ها را برگزيده‌اند و چه كساني با آن موافق يا مخالف بوده‌اند. پاسخ‌گويي به اين پرسش‌ها و پرسش‌هايي مانند آن رمز‌گشايي بخشي از جعبه سياه سياستگذاري عمومي را فراهم مي‌آورد. در اين قسمت سعي شده تا با استفاده از ديدگاه كارشناسان، صاحب‌نظران و سياستگذاران به بررسي منشأ و چگونگي پيدايش، سابقه، مبنا و نيز برخي از بازيگران اصلي راه‌حل‌ها پرداخته‌ شود.
منشأ پيدايش راه‌حل
در مطالعه فرايند قانونگذاري، چون راه‌حل‌هاي مختلفي از منابع گوناگون براي حل مسئله ارائه مي‌شود، بايد به اين منابع توجه شده و به‌عنوان رويكردهاي حاكم بر نظام سياسي و سياستگذاري بررسي گردند.
جدول 4- راه‌حل‌ها از كجا آمده‌اند
رديف
پاسخ‌ها٭
فراواني
درصد
1
با روش‌هاي دمكراتيك مانند رأي‌گيري يا نظر‌سنجي عمومي از مردم، انتخاب شده‌اند