دانلود پایان نامه
پس از نمونه برداري و با حصول اطمينان از صحت نمونهها، طبقه بندي كل تصوير انجام شد.
هدف اصلي در فرايند طبقه بندي تصوير، كلاس بندي همه پيكسلهاي يك تصوير درون كلاسهاي كاربري اراضی است. به عبارت ديگر تبديل ارزشهاي طيفي به اطلاعات مفيد و قابل استفاده و يا استخراج اطلاعات كمي در مورد عوامل زيست محيطي و منابع طبيعي از دادههاي ماهواره اي است. روشهاي مختلفي در اين رابطه وجود دارند كه با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده (supervised ) اين كار انجام گرفت.
الگوريتمهاي مختلفي براي اين مرحله وجود داشت كه روش مناسب، با توجه به امكانات موجود در نرم افزار و با در نظر گرفتن كمترين خطا انتخاب شد. در اين تحقيق از روش طبقه بندي براساس بيشترين شباهت (Maximum Likelihood) و با در نظر گرفتن احتمالات اوليه مساوي، به دليل تئوري قوي آماري آن استفاده شد.
طبقه بندي نظارت شده براي سال هاي 1377،1388،1392 براي تصاوير به كار گرفته شد و نقشههای حاصل از طبقه بندی تصاویر در بازه زمانی 1392-1377 تهیه شد.
مرحله بعدی آشکارسازی تغییرات کاربری پس از طبقه بندی تصاویر است.
در این بخش نقشههای حاصل از طبقه بندی تصاویر سالهای مورد بررسی، برای پی بردن به تغییرات هریک از کاربریها به سایر کاربریها در محدوده مورد مطالعه با استفاده از روش Change detection Statistics که عموميترين روش آشكارسازي تغييرات براي مقايسه مستقل تصاوير است، با همدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مرحله اقدام به استخراج نقشه تغييرات کاربري اراضي شده و نقشه تغييرات محدوده مورد مطالعه در طي دوره 15 ساله تهيه شد و براي ارزيابي تغيیرات، مساحت هر يک از کلاسهاي کاربري در هر دوره محاسبه شده است.
مرحله بعد از مراحل اجرايي، تلفيق و يكپارچه سازي لايههاي اطلاعاتي است. در اين مرحله پس از تعيين كمي نوع كاربري اراضي اعمال شده در دورههاي زماني مورد بررسي مربوط به هر تصوير، با استفاده از توابع مربوطه نظير تجزيه و تحليلهاي پس از طبقه بندي، نقشه تغييرات كاربري اراضي در طول دوره زماني مورد بررسي تهيه خواهد گرديد و ميزان تغيير در هر كاربري به صورت اعداد و ارقام كمي مشخص خواهد گرديد. به اين صورت كه هر كاربري چند درصد و يا چند هكتار دچار تغيير گرديده است.
در مرحله آخر نقشههای حاصل از طبقه بندی تصویر مورد بررسی با فرمت TIFF وارد محیط نرم افزارARC GIS می شوند و برای محاسبه مساحت هریک از کاربری ها، نقشهها از حالت رستری به وکتور تبدیل شده و در نهایت نقشههای مورد نظر از تصاویر ماهوارهای تهیه شده و سپس با استفاده از نقشهها و جداول اطلاعاتی مربوط به آنها، اعداد به دست آمده برای هریک از کاربریها محاسبه گردید که در پایان نشان میدهد که هر یک از کاربریها چه مقدار تغییر در دورههای مورد مطالعه داشتهاند.
شناخت محدوده مورد مطالعه
3-12- وجه تسمیه شهرهادیشهر
گرگر – علمدار، تا چند دههی پیش دو شهر جدا از هم بودند که هر کدام مشخصات و تأسیسات جداگانه‌ای داشتند اما به جهت نزدیکی زیاد بین دو نقطه به یکدیگر و سایر مسائل عدیده ناشی از این نزدیکی، مسئولین تصمیم گرفتند این دو نقطه را ادغام نمایند. این کار بین سال‌های 1349 تا 1351 هجری شمسی صورت گرفت و دو شهر یاد شده به صورت یک نقطه شهری درآمد و در سال 1362 به نام هادی شهر تغییر نام یافت. اما بدیهی است که نام علمدار ( = علم دار / علم / علم : بیرق ، پرچم ) که از بقعه علمدار و دارای ریشه مذهبی اسلامی است .
اما بنا به اظهارات اهالی شهر علمدار و ریش‌سفیدان این منطقه گفته می‌شود چون در زمان‌های قدیمی جنگ‌های فراوانی رخ می‌داد بین اهالی منطقه و سایر مناطق تعدادی از افراد علم به دست در نقاط مرتفع می‌ایستادند و در هنگام هجوم افراد مهاجم سایر افراد را با خبر می کردند به این ترتیب این افراد به علم داران معروف گشتند و بعد از مدتی تبدیل به علمدار شده است.
گرگر که به قول حمدالله مستوفی قزوینی کرکر (kar kar ) آمده، گویا قبلاً از دو روستای « علیا» ( بالا )و «سفلی» ( پایین ) تشکیل شده بود. گرگر به چند معنا است:
1- از نام‌های خدای تعالی است و به‌معنای صانع الصنایع
برآمد ز کوه و آن که آرام و جنبش بدو داد در دهر یزدان گرگر
2- تخت پادشاهان
روزبی تعظیم سکه اش راز روهینای هند شاه چین را چینیان دهیم و گرگر ساختند
3- روایتی در میان مردم وجود دارد که گرگر به‌معنای خدای خدایان است تپه های باستانی و آتشکده‌های قدیمی را نشانی از این معابد می‌دانند
4-گر/گور/گیر می تواند از دلایل قابل قبول باشد . وجود قبور قدیمی و معابد و آذرستان و آتشکده های زرتشتی شمال آذربایجان مصداق این فرضیه باشد .