دانلود پایان نامه
الگوریتم های طبقه بندی متوازی السطوح
الگوریتم های طبقه بندی حداقل فاصله نسبت به میانگین
الگوریتم طبقه بندی حد اکثر احتمال
3-9-1- روش طبقه بندی حداکثر احتمال
قاعده تصمیم گیری طبقه بندی حداکثر احتمال مبتنی بر احتمال میباشد. چون اين الگوريتم با توجه به اينكه از قوانين احتمالات استفاده ميكند از روشهاي دقيقتري نسبت به ساير روشهاي طبقه بندي برخوردار است. این روش، هر پیکسل دارای الگوی اندازه گیریx را به کلاس i نسبت میدهد. در صورتی که آن بردارx دارای بیشترین احتمال شباهت به آن کلاس باشد. فرایند طبقه بندی حد اکثر احتمال فرض را بر این میگذارد که دادههای آماری آموزشی برای هر کلاس در هر باند، بصورت نرمال توزیع شدهاند. بنابر این دادههای آموزشی با هیستوگرامهای2 یا n مدی در یک باند منفرد، مناسب نیستند. درچنین شرایطی هر یک از مدها احتمالا نماینده کلاسهای جداگانهای هستند و لازم است نرم افزار طبقه بندی کننده، برای آنها مجددا آموزش داده شوند (www.irangeomorphology.ir).
3-10- روش Cross –Tabulations
روشی است که نقشههای حاصل از طبقه بندی تصاویر سالهای مورد بررسی برای پی بردن به تغییرات هر یک از کاربریها به سایر کاربری در محدوده مورد مطالعه به صورت جداول متعامد مورد مقایسه قرار میگیرند( احدنژاد روشتی، 1390،7).
3-11- عملیاتی کردن فرضیات
چون تحقیق از مجموعهای از عملیات تشکیل شده است، بنابراین، تبدیل متغییرها از حالت مجرد به صورت عملیاتی، ضروری است. عملیاتی کردن متغییرها، یعنی بیان آنها به صورتی که قابل مشاهده و اندازه گیری باشند. این عمل موجب میشود تا بتوان به سهولت متغییرهای مورد پژوهش را کنترل، بررسی و دستکاری نمود (زادولی، 1393: 33). در این پایان نامه ما دو فرضیه داریم که در زیر به آنها اشاره شده است.
فرضیه اول: به نظر میرسد گسترش فیزیکی شهر هادیشهر مطابق با الگوی گسترش افقی و پراکنده باشد.
فرضیه دوم: گسترش فیزیکی شهر هادیشهر رابطه معناداری با کاهش اراضی کشاورزی مرغوب و عرصههای سبز پیرامون شهری دارد.
نمودار 3-1- شاخص های کالبدی
نمودار 3-1- شاخص های کالبدی
برای عملیاتی کردن فرضیههای بالا از شاخصهای کالبدی زیر استفاده میشود که بر گرفته از مبانی نظری ما می باشد.
ماخذ: نگارنده
ماخذ: نگارنده
در این پژوهش ما برای عملیاتی کردن فرضیه اول بر اساس شاخصهای کالبدی در شهر هادیشهر در بازه زمانی 1377-1392 از تحلیل آمار فضایی و نوار از ابزارهای تهیه نقشه خوشهها (Mapping Clusters)، تحلیل لکههای داغ (Hot spot Analysis) در نرم افزار Arc/Gis برای نشان دادن میزان تراکم فضایی عوارض مورد نظر در سطح شهر استفاده به عمل میآید همچنین از ابزار تحلیل الگوها (Analyzing Pattern)، خود همبستگی فضایی(آماره موران ) برای نشان دادن الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر در نرم افزار Arc/Gis استفاده شده است. به این صورت که ابتدا شاخصهای کالبدی در سطح شهر هادیشهر با استفاده اطلاعات آماری در بازه زمانی 1377- 1392 در نرم افزار Arc/Gis محاسبه گردید و با استفاده از قابلیتهای این نرم افزار تحلیل لکههای داغ برای تک تک شاخصهای کالبدی به طور جداگانه انجام دادیم. این تحلیل آماره گتیس ارد جی را برای کلیه عوارض موجود در دادهها محاسبه میکند. همچنین با توجه به امتیاز Z محاسبه شده میتوان نشان داد که در کدام نواحی دادهها با مقادیر زیاد یا کم خوشه بندی شده و لکه داغ را تشکیل میدهد. در مورد Z منفی و معنادار از نظر آماری نیز باید گفت هرچه امتیاز Z کوچکتر باشد به معنی خوشه بندی شدیدتر مقادیر پایین بوده و نشانگر لکههای سرد هستند. و در مرحله بعدی جهت آگاهی از وجود خود همبستگی فضایی و نوع الگوی توسعه فیزیکی شهر بر اساس شاخصهای کالبدی از آماره موران استفاده میشود. این ابزار دو نوع خروجی به صورت عددی و گرافیکی نشان میدهد. تفسیر عمومی آماره موران به این صورت است که اگرمقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت به عدد مثبت یک (1+) باشد دادهها دارای خود همبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی یک (1-) باشد، انگاه دادهها از هم گسسته و پراکنده میباشند به عبارتی دیگر اگر مقدار شاخص موران از صفر بزرگتر باشد، دادهها نوعی خوشه بندی فضایی را نشان میدهند و اگر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد عوارض مورد مطالعه ما دارای الگوی پراکنده میباشند.
روش دومی که در این تحقیق برای عملیاتی کردن فرضیه دوم که گسترش فیزیکی شهر رابطه معناداری با کاهش اراضی مرغوب و عرصه های سبز پیرامون شهری دارد، مورد استفاده قرار گرفته ابزار سنجش از دور (Envi) بوده است. بدین صورت که به منظور ارزیابی میزان تغییر و تبدیل کاربری اراضی زراعی و عرصههای سبز به سایر استفادههای شهری ناشی از توسعه فیزیکی شهر، از دو تصویر سنجنده TM، OLI ماهواره لندست 5 و 8 طی سالهای 1998 میلادی (1377 ه.ش) و2009 میلادی (1388ه.ش) و 2013 میلادی(1392ه.ش) با فریم33-169از شهر هادیشهر بهره گیری شد و سپس با استفاده از نرم افزارEnvi4.8 کلیه مراحل پیش پردازش، پردازش و پس پردازش در محیط نرم افزار انجام گرفت.
نمودار زیر مراحل اجرایی روش دومی که در این فصل به منظور تعیین تغییرات کاربری اراضی به کار برده شده است را نشان میدهد.